Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 19/04/2018, 09:38 (GMT+7)
Nhà máy Z153 đẩy mạnh đổi mới, phát triển
Cải hoán xe BRT-152 thành xe cứu thương

Nhà máy Z153 là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, có nhiệm vụ: sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật tăng, thiết giáp; sửa chữa, sản xuất vật tư kỹ thuật, thiết bị chuyên dùng bảo đảm cho ngành Tăng - Thiết giáp trong toàn quân; cơ động sửa chữa xe tăng, thiết giáp tại các đơn vị theo nhiệm vụ cấp trên giao và tham gia sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ kỹ thuật, nhằm gìn giữ, phát triển năng lực sản xuất quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành (20-4-1968 – 20-4-2018), Nhà máy luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ sở bảo đảm kỹ thuật chuyên ngành tăng - thiết giáp cấp chiến lược của Quân đội.

Những năm gần đây, yêu cầu xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới và xu thế hội nhập, đặt ra cho Nhà máy những mục tiêu, yêu cầu rất cao. Bên cạnh thuận lợi, Nhà máy đứng trước không ít khó khăn, thách thức do các yếu tố bảo đảm cho sửa chữa, sản xuất, nhất là nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thiếu đồng bộ. Trong khi đó, số xe, máy về Nhà máy sửa chữa hầu hết hư hỏng nặng, vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm; việc tạo nguồn hàng kinh tế chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, v.v.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng và bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 35-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật về “Nâng cao chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và sản xuất vật tư kỹ thuật”, cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm của Nhà máy và yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức; xây dựng nguồn nhân lực; hoạch định chiến lược phát triển, chiến lược sản xuất, kinh doanh; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành sản xuất; đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất; xây dựng thương hiệu; phát triển thị trường,... đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Để chủ động hội nhập, phát triển trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định: phải nâng cao năng lực, sức cạnh tranh bằng năng suất và chất lượng sản phẩm trên cơ sở đổi mới thiết bị, công nghệ, đi đôi với nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực. Thực hiện định hướng đó, những năm qua, Nhà máy đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động, giảm tối đa lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp sản xuất; thành lập một số bộ phận mới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời, tích cực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, chuẩn hóa về trình độ, tay nghề theo từng vị trí công tác. Trong quá trình thực hiện, Nhà máy kết hợp đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, coi trọng đào tạo lại, lấy huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ là chủ yếu và khuyến khích người lao động tự học, tự bồi dưỡng để vươn lên làm chủ công nghệ, kỹ thuật mới. Mặt khác, Nhà máy chủ động tạo nguồn, có chính sách đãi ngộ hợp lý để tuyển dụng nhân lực có chất lượng cao, cũng như quan tâm thích đáng đến chính sách tiền lương, tiền thưởng, đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện làm việc để cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm cống hiến, gắn bó với Nhà máy. Bằng các biện pháp phù hợp, Nhà máy đã từng bước xây dựng được đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật lành nghề ở các lĩnh vực chuyên môn, đủ khả năng thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, v.v.

Gắn liền với xây dựng nguồn nhân lực, Nhà máy tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang bị, phương tiện, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại; trong đó, đột phá vào công nghệ sửa chữa, chế tạo các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, mở rộng công nghệ phục hồi, nhất là phục hồi vật tư kỹ thuật theo xe mà trong nước không có khả năng sản xuất. Thời gian qua, Nhà máy đã quy hoạch, tham mưu cho Tổng cục Kỹ thuật huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và hoàn thành nhiều dự án quan trọng, như: đầu tư chiều sâu giai đoạn 1 về công nghệ sửa chữa lớn xe BMP1, giai đoạn 2 về công nghệ sản xuất vật tư kỹ thuật; đổi mới công nghệ sửa chữa, hiện đại hóa xe tăng, thiết giáp theo Chương trình KC.NQ-06; cải tạo, nâng cấp mặt bằng nhà xưởng, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ sửa chữa và sản xuất vật tư kỹ thuật. Đồng thời, mua sắm bổ sung nhiều thiết bị chuyên dùng công nghệ cao phục vụ sửa chữa, thiết kế, chế tạo, kiểm tra chất lượng sản phẩm, v.v. Nhờ đó, diện mạo và năng lực kỹ thuật, công nghệ của Nhà máy có bước phát triển vượt bậc. Một số kỹ thuật, công nghệ trước đây Nhà máy chưa làm được, đến nay đã được triển khai thuần thục, đạt chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó, Nhà máy quyết liệt đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong chỉ huy, điều hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp; thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại Nhà máy với cơ động sửa chữa đồng bộ tại đơn vị; tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới trong sửa chữa, sản xuất,... nhằm tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Những năm qua, cán bộ, nhân viên của Nhà máy đã nghiên cứu, thực hiện thành công hàng chục đề tài khoa học, công nghệ các cấp và có gần 2.300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị, được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất. Tiêu biểu là các đề tài: bán dẫn hóa đài thông tin P123; chế tạo trục xoắn xe T54, T55 từ phôi đúc điện xỉ; chế tạo giảm chấn thủy lực, gối đỡ trục cân bằng xe T54, T55; phần mềm quản lý trang thiết bị và đo tiêu hao dầu nhờn động cơ B2, B6, v.v. Với quan điểm lấy chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu, Nhà máy đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm; đầu tư thích đáng cho việc nâng cấp, hiện đại hóa thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm định chất lượng sản phẩm; xây dựng, hoàn thiện 132 bộ tiêu chuẩn quân sự cùng hàng trăm bộ định mức kinh tế - kỹ thuật, phiếu công nghệ, phục vụ sửa chữa, nghiệm thu sản phẩm. Các sản phẩm của Nhà máy được quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015; tỷ lệ sản phẩm hồi tu, phản tu sau sửa chữa, đồng bộ và hàng sản xuất không đạt tiêu chuẩn luôn dưới mức cho phép. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên uy tín, thương hiệu Z153, được Tổng cục Kỹ thuật, các đơn vị tăng, thiết giáp trong toàn quân và bạn hàng đánh giá cao, v.v.

Cải tiến xe tăng T54 tại Nhà máy

Với định hướng đúng, quyết tâm cao và cách làm phù hợp, Nhà máy đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc, phát huy tốt vai trò tự chủ về tài chính; chất lượng, hiệu quả sản xuất quốc phòng, kinh tế được nâng lên rõ nét. Nhà máy có đủ năng lực kỹ thuật, công nghệ cải tiến xe tăng T54B, sửa chữa lớn các chủng loại xe tăng, thiết giáp, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật ngành Tăng - Thiết giáp, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Từ năm 2010 đến nay, Nhà máy đã sửa chữa, đồng bộ 1.345 lượt xe tăng, thiết giáp (cơ động sửa chữa tại đơn vị 848 xe); 516 máy nổ; sửa chữa, phục hồi 609 cụm vũ khí, khí tài đặc chủng; sản xuất hơn 9.000 chủng loại vật tư kỹ thuật, phụ tùng đồng bộ chuyên dùng cho sửa chữa, cải tiến xe tăng, thiết giáp trong toàn quân. Đặc biệt, Nhà máy đã phối hợp với Tổng Công ty GAET nghiên cứu, hoàn thành mẫu xe tăng T54B-M3 cải tiến, qua thử nghiệm đạt kết quả tốt, được Bộ Quốc phòng cho triển khai thực hiện theo Dự án “Cải tiến xe tăng T54B”. Nhà máy cũng phát huy hiệu quả đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ mới để chế tạo, sản xuất nhiều sản phẩm có độ phức tạp và hàm lượng công nghệ cao, phục vụ có hiệu quả việc sửa chữa xe tăng, thiết giáp, khí tài tên lửa đặc chủng, khắc phục tình trạng khan hiếm phụ tùng, vật tư kỹ thuật thay thế, hạn chế nhập khẩu và mua ngoài thị trường, tiết kiệm đáng kể ngân sách. Cụ thể như: chế tạo mắt xích xe T54, BMP1, PT76; trục xoắn xe T54, PT76, K63, PMP-1, MAZ-537; vỏ hộp số xe T54B, T55; két mát nước, két dầu xe T54, T55, K63; pít-tông động cơ B2, B6, UTĐ-20; công tắc hành trình xe BMP1; tấm thiết giáp trên động cơ xe T54B, T55; đèn pha, van điều chỉnh áp suất xe BTR-152; các loại bánh răng hộp số, giảm tốc cạnh xe tăng, thiết giáp, v.v.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Nhà máy đã tận dụng công năng dôi dư, trình độ công nghệ, trang thiết bị để đẩy mạnh sản xuất hàng kinh tế. Theo đó, Nhà máy đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ kỹ thuật trên lĩnh vực thế mạnh: sửa chữa động cơ đi-ê-zen; gia công các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao; sản xuất phụ tùng xe, máy công trình cho các ngành xi măng, dầu khí, giao thông, nhiệt điện, v.v. Qua đó, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tạo cơ sở giữ gìn, phát triển đội ngũ, năng lực sản xuất quốc phòng và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Nhà máy tiếp tục có sự phát triển, đứng trước cả cơ hội và thách thức mới, nhất là khi toàn quân đẩy mạnh thực hiện Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016 - 2020” theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và trước cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định tiếp tục nâng cao năng lực toàn diện, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, với mục tiêu: hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính hằng năm, với giá trị sản lượng hàng hóa tăng 12% - 15%/năm; tỷ suất lợi nhuận đạt 2,5% - 03% doanh thu; tỷ lệ phản tu dưới 03%, không có hồi tu sau sửa chữa, v.v. Nhằm đạt được mục tiêu trên, Nhà máy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất, kinh doanh; tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, phương án cơ cấu lại, đổi mới theo chỉ đạo của Tổng cục Kỹ thuật. Trước mắt, Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực; tập trung hoàn thành các hạng mục của Dự án “Đổi mới công nghệ sửa chữa, hiện đại hóa xe tăng thiết giáp - Nhà máy Z153” và Giai đoạn 2 của Báo cáo kinh tế, kỹ thuật “Bổ sung trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa tăng, thiết giáp”, tạo bước đột phá về cơ sở hạ tầng, công nghệ sửa chữa, sản xuất. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kỹ thuật Binh chủng và các đơn vị, bạn hàng, tạo nguồn hàng quốc phòng, kinh tế ổn định, vững chắc. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kế hoạch, quản lý, điều hành sản xuất, quản lý lao động và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; ưu tiên nguồn lực thực hiện tốt Dự án “Cải tiến, hiện đại hóa xe tăng T54B” và một số dự án cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật,... nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế, v.v.

Những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được là nền tảng vững chắc để Nhà máy Z153 tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, vững bước phát triển, hội nhập, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN VĂN THẮNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.