Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 04/07/2019, 07:33 (GMT+7)
Ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2 phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động 50

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), những năm qua, ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2 đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Qua đó, đạt được kết quả đáng khích lệ, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm cho Quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để Cuộc vận động được triển khai nghiêm túc, đúng hướng, có sức lan tỏa rộng khắp, mang lại kết quả cao, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Cuộc vận động. Từ tham mưu của Ngành, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động1, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật. Kết quả thực hiện Cuộc vận động được Quân đoàn lấy làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 50, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Quân đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 50 ở các cấp, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, sơ kết, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn. Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, tuyên truyền, tập trung đi sâu vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, bám sát 04 mục tiêu của Cuộc vận động để xây dựng chỉ tiêu, biện pháp phù hợp. Trong quá trình thực hiện, Cục đã linh hoạt gắn việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng và yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, đã huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể, tạo nên phong trào hành động sôi nổi trong thực hiện công tác kỹ thuật của Quân đoàn.

Đại tá Lê Luật tham quan vũ khí, trang bị trong Lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn Xe tăng 203

Do số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật Quân đoàn quản lý, sử dụng lớn, nhiều chủng loại, đã qua nhiều năm sử dụng, hệ số kỹ thuật thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, đồng bộ lớn, yêu cầu cao,... nên ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã triển khai toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật, song có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, gắn việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động 50 với thực hiện ba khâu đột phá của Ngành là: tập trung nâng cao năng lực công tác tham mưu kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp; nâng cao năng suất, chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho cơ sở kỹ thuật ở các cấp; bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn giao thông. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, Ngành đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị theo phân cấp, gắn trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với vũ khí, phương tiện được giao quản lý, sử dụng. Thời gian qua, Ngành đã chủ động rà soát, đề nghị đưa ra khỏi biên chế các trang bị lạc hậu, không còn nguồn vật tư thay thế và làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hệ thống kho, khu kỹ thuật,… nâng cao năng lực cất giữ, bảo quản vũ khí, trang bị, đạn dược, vật tư, nhất là ở đơn vị cơ sở. Ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới phương pháp quản lý, kết hợp với việc theo dõi, đăng ký thống kê trên sổ sách với ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kịp thời, đúng thủ tục nguyên tắc. Vì vậy, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đoàn được quản lý chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ. Song song với đó, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị và phát huy vai trò nòng cốt trong bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật”; tập trung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì vững chắc đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Để nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn trong tình hình mới, Ngành đã tham mưu cho Quân đoàn quy hoạch, huy động các nguồn lực, nhất là phát huy nội lực, củng cố, nâng cấp toàn diện hệ thống trạm, xưởng kỹ thuật các cấp cả về công nghệ, trang thiết bị, đảm bảo chính quy, thống nhất và ưu tiên sửa chữa, đồng bộ các xe công trình xa nhằm tăng cường khả năng bảo đảm kỹ thuật cơ động2. Cùng với đó, Ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa vũ khí, trang bị. Từ năm 2014 đến nay, Quân đoàn đã hoàn thành 24 đề tài, 42 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là cơ sở quan trọng để ngành Kỹ thuật triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ cho vũ khí, trang bị kỹ thuật. Những năm qua, chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật của Quân đoàn được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, hệ số đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đoàn đạt gần 90%; hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị đạt 0,97; riêng vũ khí, trang bị kỹ thuật của các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn duy trì Kt = 1, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ngày kỹ thuật tại Tiểu đoàn Sửa chữa tổng hợp 51

Bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho, trạm xưởng, an toàn lao động và an toàn giao thông là một mục tiêu của Cuộc vận động 50. Đối với Quân đoàn, do quy mô, mức độ sử dụng vũ khí, đạn, thuốc nổ, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, diễn tập rất lớn. Bởi vậy, công tác bảo đảm an toàn càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực hiện mục tiêu này, ngành Kỹ thuật tham mưu cho Quân đoàn thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn của vũ khí, trang bị kỹ thuật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an toàn giao thông. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị định của trên về công tác bảo đảm an toàn, trọng tâm là Nghị định 148/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu nổ; Chỉ thị 96/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí đạn dược,… Ngành tham mưu cho Quân đoàn, Ban Chỉ đạo 50 các cấp xây dựng nội dung, chương trình hoạt động hằng năm, trong đó tập trung làm tốt việc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông. Lực lượng kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn, như: kiểm tra vũ khí, phương tiện trước khi sử dụng; tổ chức kiểm tra kỹ thuật, thử tỷ lệ nổ đạn dược, hỏa cụ bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện có sử dụng đạn thật , v.v. Riêng vũ khí sử dụng trong bắn đạn thật, Ngành yêu cầu 100% các phương tiện phải được kiểm tra, bảo dưỡng, lập biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật trước khi bàn giao cho bộ đội. Ngoài ra, Ngành còn tích cực huy động các nguồn kinh phí để củng cố các trang thiết bị phòng, chống cháy nổ, chống dột, chống sập cho hệ thống thao trường, bãi tập, kho, trạm xưởng, như: lắp đèn chiếu sáng, hệ thống camera bảo vệ, nâng cấp hàng rào, cửa kho, sửa chữa cột chống sét, ụ chống nổ lây, sửa chữa mái nhà kho, nhà xưởng. Đồng thời, xây dựng vành đai an toàn, hiệp đồng với địa phương nơi đóng quân bảo vệ an toàn hệ thống kho; xây dựng, luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, chống đột nhập. Mặt khác, Ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn quy tắc an toàn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; duy trì, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, quy định về sử dụng trang bị kỹ thuật; tổ chức cấp phát đầy đủ các loại trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân. Vì thế, những năm qua, Quân đoàn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ.

Để hạn chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông, Cục Kỹ thuật tham mưu cho Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, như: Luật Giao thông đường bộ, các nghị định của Chính phủ về công tác an toàn giao thông,... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho cán bộ, chiến sĩ; coi việc chấp hành pháp luật, quy định khi tham gia giao thông là nhiệm vụ của mỗi cá nhân và của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên rà soát, tăng cường kiểm tra đội ngũ lái xe, kiểm tra phương tiện xe quân sự khi tham gia giao thông, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ cơ động huấn luyện, diễn tập. Đặc biệt, Ngành tham mưu cho Tư lệnh Quân đoàn ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông, sử dụng xe máy đối với quân nhân trong Quân đoàn. Nhờ đó, những năm qua, tình hình vi phạm an toàn giao thông của Quân đoàn giảm mạnh về tất cả các tiêu chí, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Với việc triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 đã góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp của vũ khí, trang bị kỹ thuật, các chỉ tiêu công tác bảo đảm kỹ thuật của Quân đoàn luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ. Từ những kết quả đã đạt được, ngành Kỹ thuật đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đưa Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả hơn nữa, tạo cơ sở cho Quân đoàn 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tá LÊ LUẬT, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn

____________

1 - Nghị quyết 19-NQ/ĐU, ngày 31-3-2011 về lãnh đạo bảo đảm an toàn giao thông; Nghị quyết 34-NQ/ĐU, ngày 19-9-2011 về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược.

2 - Đến nay, 70% số xe công trình xa thuộc các chuyên ngành đã được đồng bộ; cơ động sửa chữa tại đơn vị chiếm trên 40% khối lượng bảo đảm hằng năm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:28 - 04/08/2020

HCMSJC56.83057.980
Hà NộiSJC56.83058.000
Đà NẵngSJC56.83058.000

Thời tiết