Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 11/06/2019, 06:17 (GMT+7)
Ngành Kỹ thuật Binh chủng Pháo binh nâng cao chất lượng công tác

Trước sự phát triển của lực lượng pháo binh ba thứ quân, ngày 13-6-1979, Phòng Kỹ thuật (tiền thân của Cục Kỹ thuật) được thành lập, có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh về công tác kỹ thuật, chỉ đạo toàn diện công tác kỹ thuật của lực lượng pháo binh dự bị, nắm vững tình hình công tác kỹ thuật của pháo binh toàn quân, v.v. Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Kỹ thuật Binh chủng luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích vẻ vang của Bộ đội Pháo binh. Những năm gần đây, công tác kỹ thuật có sự phát triển mới; vũ khí, trang bị kỹ thuật pháo binh qua nhiều năm sử dụng nên xuống cấp, nhu cầu cần sửa chữa, đồng bộ lớn. Trong khi đó, trình độ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật một số chuyên ngành có mặt còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm kỹ thuật các cấp còn thiếu thốn; nguồn ngân sách hằng năm hạn hẹp; phải bảo đảm cho nhiều đầu mối trên địa bàn cả nước; nguồn cung phụ tùng, vật tư khó khăn, v.v. Trước tình hình đó, để hoàn thành nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác; lấy nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật làm trung tâm, thực hiện 3 khâu đột phá1 là then chốt, bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, diễn tập. Nhờ đó, công tác kỹ thuật của Binh chủng có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả không ngừng nâng lên. Ngành luôn duy trì tốt hệ số trang bị, kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị; hoàn thành nhiều nội dung, mục tiêu của các chương trình đồng bộ, nâng cấp, cải tiến vũ khí, trang bị,… góp phần quan trọng vào nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Binh chủng Pháo binh vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện nội dung kiểm tra kỹ thuật tổ hợp tên lửa R17E

Để có được kết quả đó, trước hết, Ngành chú trọng thực hiện tốt chức năng tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác kỹ thuật, trực tiếp là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là thực hiện Cuộc vận động 50, bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Pháo binh và Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng đối với pháo binh toàn quân. Trong đó, tập trung vào việc quy hoạch, sử dụng, điều chuyển, thanh lý, mua sắm vũ khí, trang bị; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị pháo binh. Cùng với đó, Ngành chú trọng nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, quy trình về quản lý, khai thác vũ khí, trang bị; chính quy hóa nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị. Cơ quan kỹ thuật các cấp tích cực thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nhất là bảo quản sau huấn luyện, duy trì bảo dưỡng kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý kho tàng, thực hiện các quy tắc an toàn trong huấn luyện, tiếp xúc với vũ khí, trang bị và an toàn giao thông,... kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Mặt khác, Ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò của công tác kỹ thuật đối với việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Pháo binh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, trách nhiệm đúng đắn, huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện công tác kỹ thuật.

Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật và chủ động chuẩn bị cho lộ trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị pháo binh, Ngành chú trọng kiện toàn tổ chức biên chế, tập trung xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Cục đã rà soát, tham mưu cho Bộ Tư lệnh điều chỉnh, cân đối cán bộ, nhân viên kỹ thuật giữa các cơ quan, đơn vị; chú trọng tăng cường lực lượng cho đơn vị mới thành lập; quy hoạch, tạo nguồn đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao. Binh chủng đã có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề theo từng vị trí công tác; trong đó, coi trọng cán bộ, thợ kỹ thuật đầu ngành, mũi nhọn, giỏi ở các trạm, xưởng, đơn vị cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp chặt chẽ huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ với đào tạo chuyên sâu; duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện, tập huấn kỹ thuật, thi nâng bậc hằng năm. Ngành bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát thực tế đơn vị”, chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng tại chức cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là số mới ra trường, bảo đảm “giỏi một chức trách và biết nhiều chức trách khác”, để sẵn sàng kiêm nhiệm, thay thế, luân chuyển. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng huấn luyện kỹ thuật cấp phân đội gắn với huấn luyện khai thác vũ khí, trang bị; duy trì chế độ bồi dưỡng hằng tháng, tập trung vào những nội dung khó, chuyên sâu, yêu cầu cao, nhất là bảo dưỡng các loại trang bị cải tiến, mới bổ sung. Để đạt hiệu quả cao, Ngành kết hợp bồi dưỡng với thực hành bảo dưỡng, sửa chữa trên vũ khí, trang bị; động viên cán bộ, nhân viên đề cao tự học, tự bồi dưỡng thông qua thực tiễn công việc. Đặc biệt, Cục yêu cầu cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp luôn bám sát cấp dưới và bộ đội để vừa kiểm tra, vừa huấn luyện, chấn chỉnh điểm yếu, đưa công tác kỹ thuật ngày càng đạt chuẩn. Đến nay, 100% cán bộ kỹ thuật của Binh chủng có trình độ đại học trở lên, trong đó có 13% thạc sĩ, tiến sĩ; gần 21% nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bảo quản vũ khí, trang bị

Hiện nay, phần lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật của các đơn vị pháo binh dự bị làm nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu đã hoạt động với cường độ cao, tần suất lớn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, làm tăng xác suất hư hỏng, xuống cấp, nhất là thời hạn sử dụng bị rút ngắn. Vì thế, nâng cao chất lượng bảo đảm hệ số kỹ thuật luôn được Ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Theo đó, Cục đã chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật; nâng cao chất lượng thực hiện Ngày Kỹ thuật, chế độ bảo quản và quản lý chặt chẽ chất lượng vũ khí, trang bị. Quá trình thực hiện, Ngành chú trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa ở đơn vị theo phân cấp; động viên cán bộ, nhân viên kỹ thuật đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong sửa chữa khí tài laser, hồng ngoại, các cụm, khối tên lửa, thiết bị điện - điện tử và chế tạo, phục hồi các chi tiết, phụ tùng thay thế không còn nguồn cung trên thị trường. Đồng thời, tham mưu cho Binh chủng huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp toàn diện các cơ sở kỹ thuật do Binh chủng quản lý, nhằm thực hiện tốt việc bảo đảm theo phân cấp, khu vực; phát huy hiệu quả của các trạm, xưởng, trang bị, phương tiện hiện đại đã được đầu tư trong thực hiện các chương trình đồng bộ, tăng hạn vũ khí, trang bị. Ngoài ra, Ngành đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị làm nòng cốt trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị. Nhờ đó, các chỉ tiêu công tác kỹ thuật của Binh chủng luôn đạt và vượt kế hoạch; hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị được duy trì ở mức cao, đáp ứng kịp thời cho mọi nhiệm vụ.

Vũ khí, trang bị do Binh chủng quản lý có số lượng lớn, nhiều chủng loại, nguồn gốc và có rất nhiều thiết bị đồng bộ kèm theo. Để quản lý tốt số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị, Ngành chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, xây dựng chính quy công tác kỹ thuật. Trước hết, Ngành đã xây dựng, thống nhất hệ thống sổ sách, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; duy trì thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê, quy trình điều chuyển vũ khí, trang bị, nhất là đối với đạn dược; thường xuyên cập nhật hệ thống sổ sách; liên thẩm, đối chiếu số liệu giữa các ngành, các cấp. Cùng với đó, Ngành thực hiện phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đặc biệt, Ngành chỉ đạo các đơn vị tích cực củng cố, xây dựng chính quy cơ sở bảo đảm kỹ thuật; đổi mới lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác, v.v. Để việc xây dựng chính quy đồng đều, vững chắc, Ngành luân chuyển xây dựng đơn vị điểm; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật, như: vũ khí, trang bị tốt; khu kỹ thuật, trạm xưởng, kho tàng chính quy; tên lửa - khí tài đặc chủng, v.v. Qua đó, tạo động lực để đơn vị phấn đấu, đề cao trách nhiệm, đưa công tác kỹ thuật phát triển, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng. Cùng với các biện pháp trên, Ngành tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động 50; tham mưu cho Binh chủng gắn thực hiện các nội dung Cuộc vận động với phong trào Thi đua Quyết thắng; coi đây là một trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, đã quy tụ, phát huy được sức mạnh của mọi tập thể, cá nhân hướng vào thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng công tác này.

Những kết quả đã đạt được là tiền đề để ngành Kỹ thuật Binh chủng Pháo binh tiếp tục phát huy năng lực thực hiện công tác kỹ thuật, tô thắm truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, xây dựng Binh chủng Pháo binh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Đại tá PHẠM HỒNG SINH, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng

____________

1 - Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật; thường xuyên duy trì chất lượng và đồng bộ của vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao năng lực toàn diện đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470