Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 14:28 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Lữ đoàn 596
Những năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 596 luôn chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng (TCĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới,  Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt vấn đề này, coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt.

 

Thường vụ Đảng ủy (TVĐU) Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì thực sự tiền phong, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và phong cách lãnh đạo. Đảng ủy Lữ đoàn đã có Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và chất lượng đội ngũ CB,ĐV”; Nghị quyết lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2015 và Nghị quyết lãnh đạo xây dựng TCĐ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Các nghị quyết đã đánh giá một cách cơ bản, toàn diện chất lượng TCĐ và đội ngũ CB,ĐV của Đảng bộ Lữ đoàn; trong đó, đi sâu vào phân tích những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCĐ và chất lượng đội ngũ CB,ĐV. Từ đó, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ đơn vị. Trong sinh hoạt, cấp uỷ các cấp đã chấp hành nghiêm mọi nguyên tắc, thủ tục hành chính đảng; tạo điều kiện thuận lợi để cấp uỷ viên phát huy trí tuệ, đưa ra những ý kiến thiết thực đóng góp vào nội dung, chương trình lãnh đạo của cấp uỷ. Để khắc phục tình trạng ỷ lại, dựa dẫm vào tập thể, phát huy sở trường của từng cá nhân, TVĐU Lữ đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho từng cấp uỷ viên; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và công tác xây dựng đảng làm cơ sở để bình xét chất lượng cấp uỷ và phẩm chất, năng lực, phong cách lãnh đạo của từng cấp uỷ viên.

alt
Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm hậu cần (rau giống) tại Đại hội Thi đua Quyết thắng năm 2011 của Lữ đoàn 596 - nguồn: qdnd.vn
 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện quy chế luân chuyển cán bộ của Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL), để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Lữ đoàn đã chỉ định kiện toàn, bổ sung 27 chi uỷ viên, 07 đảng uỷ viên đảng ủy bộ phận và đề nghị Đảng ủy Binh chủng kiện toàn, bổ sung 02 đảng ủy viên Lữ đoàn. Đồng thời, cấp uỷ các cấp gắn công tác bồi dưỡng cán bộ với bồi dưỡng cấp uỷ viên, nâng cao năng lực lãnh đạo bằng việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ viên; tiến hành bồi dưỡng đội ngũ bí thư, cấp uỷ, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. TVĐU Lữ đoàn đã chỉ đạo các cấp chú ý kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, tập huấn với tổ chức thi bí thư, cán bộ chính trị giỏi; gắn chặt lý luận với thực tiễn, nhận thức với hành động, “nói đi đôi với làm” cho mọi CB,ĐV, nhất là đội ngũ cấp ủy viên. Thông qua đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được trình độ thực tế của mỗi người, làm cơ sở đề ra nội dung, biện pháp bồi dưỡng, tập huấn trong những năm tiếp theo. Vì vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCĐ trong toàn Đảng bộ tiếp tục được nâng cao; hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị được nâng lên; vai trò người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên không ngừng được tăng cường.

Trước yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thông tin quân sự, cùng với việc bảo đảm TTLL thường xuyên, Lữ đoàn còn được giao nhiệm vụ triển khai nhiều dự án, công trình thông tin trọng điểm, đặc biệt là bảo đảm TTLL cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vì vậy, TVĐU Lữ đoàn hết sức chú trọng đến việc xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cho đội ngũ CB,ĐV; tổ chức cho toàn đơn vị học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng và đơn vị. Đồng thời, duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ; kết hợp giữa giáo dục, rèn luyện với tăng cường quản lý đảng viên nơi công tác và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bên cạnh đó, từ kết quả và những bài học rút ra trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cấp căn cứ vào Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XI, Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương của Bác, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Đối với đảng viên, TVĐU Lữ đoàn yêu cầu phải thực hiện tốt các tiêu chí: tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh; tận tụy phục vụ, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không vi phạm pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị; nỗ lực học tập nắm vững kiến thức chuyên môn theo chức trách; gắn bó với đồng chí, đồng đội, có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị. Nếu là cán bộ chỉ huy, phải: "Bao quát, cụ thể, quyết đoán, chặt chẽ"; là cán bộ chính trị, phải: "Vững vàng, sắc sảo, chín chắn, hòa đồng"; là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ phải: "Giỏi lý thuyết, giỏi thực hành, say mê, sáng tạo"... Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, năng lực chuyên môn, quản lý, chỉ huy đơn vị của đội ngũ CB,ĐV được phát huy.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được TVĐU Lữ đoàn hết sức coi trọng và thực hiện tốt. Do tính chất đặc thù của một đơn vị kỹ thuật, đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Lữ đoàn chiếm tỷ lệ cao, trong đó có trên 98% là đảng viên. Vì thế, TVĐU Lữ đoàn luôn gắn việc củng cố, kiện toàn cấp uỷ với việc quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ CB,ĐV một cách toàn diện, có trọng điểm. Các quyết định điều động nhân sự của cấp uỷ, người chỉ huy đơn vị luôn hướng đến nâng cao chất lượng đảng viên cho các đơn vị trọng điểm, bảo đảm đủ số lượng đảng viên để thành lập cấp uỷ, tổ đảng1. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, TVĐU Lữ đoàn chỉ đạo công tác luân chuyển, đưa cán bộ, đảng viên đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, hoặc đến các địa bàn khó khăn để rèn luyện, thử thách... Để đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ, trước khi quyết định hoặc đề nghị trên bổ nhiệm cán bộ chủ trì, Đảng ủy đều tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của tập thể; gắn nhận xét cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên; thống nhất giữa nhận xét, đánh giá của cấp uỷ và người chỉ huy, tôn trọng tự đánh giá của mỗi cá nhân. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm TTLL, TVĐU Lữ đoàn đã thực hiện việc chuẩn hoá đội ngũ CB,ĐV cả về trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp lãnh đạo, năng lực chỉ huy và chức danh thực tế theo yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, một mặt, Lữ đoàn cử cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài quân đội; mặt khác, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt phương châm huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, luân chuyển cán bộ và khuyến khích việc tự học tập, rèn luyện trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Năm 2011, Lữ đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng, công tác chính trị cho 248 đồng chí là tổ trưởng đảng, tiểu đội tr­ưởng, trung đội trư­ởng đạt kết quả khá. Bên cạnh đó, TVĐU Lữ đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ, khả năng lãnh đạo, chỉ huy với rèn luyện phẩm chất, đạo đức quân nhân, phương pháp, tác phong công tác; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ; khắc phục những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản chất, uy tín của người CB,ĐV.

Công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và bồi dưỡng phát triển đảng được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc KT,GS thường xuyên, TVĐU Lữ đoàn luôn chú trọng KT,GS định kỳ, đột xuất; gắn KT,GS với thi hành kỷ luật đảng. Nội dung KT,GS tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí,... Đối tượng KT,GS tập trung vào các TCĐ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ; CB,ĐV hoàn thành nhiệm vụ thấp, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật... Năm 2011, Đảng ủy Lữ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 03 TCĐ, giám sát chuyên đề 03 TCĐ; các TCĐ trực thuộc kiểm tra định kỳ và giám sát chuyên đề các TCĐ cấp dưới và đội ngũ đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Đảng ủy Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nội dung kiểm tra theo điểm 2 (Điều 30, Điều lệ Đảng) theo kế hoạch của TVĐU Binh chủng. Cùng với đó, công tác phát triển đảng ở các chi bộ được xác định: lấy chất l­ượng là chính; tập trung vào đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở những vị trí quan trọng, cán bộ trung đội, tiểu đội, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ phấn đấu tốt, có nguyện vọng đ­ược đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2011, Đảng bộ đã kết nạp đ­ược 18 đảng viên mới (vượt 20% so với kế hoạch); chuyển đảng chính thức được 13 đồng chí, góp phần nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong toàn Đảng bộ.

Nhờ có chủ trương đúng, triển khai thực hiện khoa học nên chất lượng TCĐ và đội ngũ CB,ĐV của Lữ đoàn Thông tin 596 đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Năm 2011, Đảng bộ Lữ đoàn và 100% đảng bộ bộ phận, 87% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn VMTD; 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 86% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có CB,ĐV vi phạm về đạo đức, lối sống và kỷ luật.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 596 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng TCĐ và đội ngũ CB,ĐV, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ ĐÌNH QUẾ

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn

________

1 - Hiện nay, toàn Đảng bộ có 95,7% chi bộ xây dựng được chi ủy (100% chi bộ đại đội bảo đảm TTLL có chi ủy vững chắc); 100% số trung đội, trạm thông tin và 47% số tiểu đội, tổ dây thông tin có tổ đảng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:21 - 28/10/2020

HCMSJC55.95056.400
Hà NộiSJC55.95056.420
Đà NẵngSJC55.95056.420

Thời tiết