Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 19/12/2016, 14:18 (GMT+7)
Nâng cao bản lĩnh chính trị của Bộ đội Phòng không-Không quân trong tình hình mới

Quán triệt quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII, xuất phát từ tính chất đặc thù hoạt động tác chiến của Bộ đội Phòng không-Không quân và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sĩ là nhân tố hàng đầu để xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện chủ trương đó, trước hết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ. Mục đích chính của công tác giáo dục chính trị là nhằm tạo động lực chính trị - tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; động viên, thôi thúc họ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, suốt đời tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho mọi hành động và đó còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là “vũ khí luận” sắc bén, là cơ sở để Bộ đội Phòng không-Không quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cách mạng cao đẹp, kiên định mục tiêu chiến đấu và niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tinh thần dám đánh, quyết đánh, quyết thắng, “nhằm thẳng quân thù bắn!” khi đối đầu với không lực Hoa Kỳ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà đỉnh cao là chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là biểu hiện sinh động về bản lĩnh chính trị - một truyền thống vẻ vang của Bộ đội Phòng không-Không quân, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt coi trọng tuyên truyền, giáo dục, phát huy. Nhờ được giáo dục, định hướng đúng, nên bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng ngày càng cao, được thể hiện tập trung ở việc nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, lý tưởng cách mạng, xác định rõ mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chiến đấu vững vàng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

    Thiếu tướng Lâm Quang Đại phát biểu tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân chủng (tháng 10-2016)

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo toàn Quân chủng thực hiện nghiêm Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng của công tác này. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều giải pháp đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp; khắc phục được những hạn chế của cách làm theo kiểu “đường mòn lối cũ”, hình thức, đơn điệu, kém chất lượng và hiệu quả. Quá trình đổi mới luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân chủng; cấp ủy, chỉ huy đơn vị, cơ quan chính trị các cấp đã đề cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Do đó, bảo đảm được tính cơ bản, hệ thống, cập nhật những thông tin mới, trang bị kiến thức toàn diện, góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, phục vụ tốt nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các phương tiện tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quan trọng này trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội.

Thấm nhuần lời Bác dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng ủy Quân chủng đã tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Quân chủng đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống nhà trường “chính quy, mẫu mực”, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ của Quân chủng và Quân đội. Trong đó, lấy việc tự đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tại đơn vị để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ là chính; đồng thời, kết hợp nhiều hình thức, như: liên kết đào tạo với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; lựa chọn cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, v.v. Nhờ đó, đến nay Quân chủng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, bảo đảm sự phát triển, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bầu trời, không để Tổ quốc bất ngờ vì các tình huống trên không. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Quân chủng hết sức chú trọng chăm lo xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp; bởi, đây chính là lực lượng nòng cốt chuyên trách về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội về chính trị. Do đó, đội ngũ cán bộ chính trị của Quân chủng đã phát huy tốt vai trò của mình, luôn là người giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động của bộ đội, đơn vị theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ - nhân tố có ý nghĩa quyết định việc nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội trước mọi khó khăn, thử thách.

Nghiên cứu nắm chắc địch là căn cứ quan trọng để hạ quyết tâm chiến đấu của ng­ười chỉ huy, đồng thời là cơ sở tạo niềm tin, ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cho cán bộ, chiến sĩ. Do đó, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị th­ường xuyên nghiên cứu, nắm chắc những âm m­ưu, thủ đoạn, phương pháp tác chiến đường không của địch để giáo dục, xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, bản lĩnh, ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội. Tổng kết những cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tiến công đường không sử dụng vũ khí công nghệ cao đã trở thành biện pháp tác chiến cơ bản để mở đầu cuộc chiến tranh và có vai trò quyết định đến cục diện của cuộc chiến tranh. Nếu chiến tranh xảy ra, Bộ đội Phòng không-Không quân với vai trò là lực lượng nòng cốt của thế trận phòng không nhân dân sẽ phải đương đầu với những đòn tiến công đường không rất ác liệt của kẻ thù ngay từ những ngày đầu và kéo dài suốt cuộc chiến. Vì vậy, phải rèn luyện cho bộ đội có ý chí quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, không sợ khó khăn, gian khổ và hy sinh, tổn thất, kiên quyết đánh bại kẻ thù, dù chúng có vũ khí, phương tiện hiện đại. Nhận rõ vấn đề này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình địch để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không-Không quân, những âm mưu, thủ đoạn tác chiến và những điểm mạnh, điểm yếu của chúng, nhất là tính chất tàn khốc, ác liệt của vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, phải bám sát bộ đội để kịp thời phát hiện những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, những lo lắng, băn khoăn của bộ đội. Từ đó, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị của ta, có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm “dám đánh, quyết đánh, quyết thắng”, đánh thắng ngay từ trận đầu.

Bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm của bộ đội không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, tư tưởng mà phải thể hiện ở khả năng và trình độ thực hiện, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định: xây dựng bản lĩnh chính trị phải gắn liền với các hoạt động thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật tác chiến trong điều kiện mới. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với rèn luyện, huấn luyện bộ đội hằng ngày tại thao trường, trong canh trực sẵn sàng chiến đấu quản lý vùng trời, trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, diễn tập vòng tổng hợp, v.v. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện sức bền bỉ dẻo dai, khả năng chịu đựng gian khổ trong những điều kiện khó khăn phức tạp, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, bình tĩnh, tự tin, chủ động, sáng tạo, quyết đoán chính xác; tính kỷ luật cao, trung thực, dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tế ở đơn vị của Quân chủng cho thấy, ở đâu tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tốt thì trình độ, khả năng xử lý các tình huống và sự vững vàng về bản lĩnh chính trị của bộ đội không ngừng được nâng lên.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự tr­ưởng thành và chiến thắng của Bộ đội Phòng không-Không quân. Bởi vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt phương châm: gắn chặt giữa “xây” và “chống”. Theo đó, Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên phối hợp với các lực lượng và địa phương chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng và trên địa bàn đóng quân. Mục tiêu xuyên suốt, không bao giờ thay đổi của chủ nghĩa đế quốc là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trước hết, chúng tập trung xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, Quân đội, hòng làm cho Quân đội mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu, xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Âm mưu của các thế lực thù địch rất thâm độc, nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng có thực hiện được hay không, lại không phụ thuộc vào chúng, mà do ta quyết định. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, đặc biệt là thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng để bộ đội nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm, xảo quyệt của địch; từ đó, có biện pháp phòng chống hiệu quả, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong Quân chủng. Đồng thời, thông qua đấu tranh để rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng trong các tình huống, không dao động, lúng túng trước những vấn đề nhạy cảm và thông tin xấu độc, trái chiều. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Quân chủng còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là lực lượng hoạt động ở những lĩnh vực đặc thù, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để mọi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xây dựng bản lĩnh chính trị là xây dựng “cái gốc” để cán bộ, chiến sĩ phát huy mọi khả năng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong tình hình phức tạp hiện nay, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và những diễn biến khó lường ở Biển Đông, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng càng phải chú trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cho Quân chủng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Thiếu tướng LÂM QUANG ĐẠI, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.