Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 04/04/2011, 03:20 (GMT+7)
Một số kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Đoàn B.95

Những năm qua, quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn B.95 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD.

title
Giúp nhân dân xóa nhà tạm tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Trước hết, về mặt nhận thức, tư tưởng, Đoàn xác định: việc xây dựng đơn vị VMTD phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, sâu rộng từ cấp cơ sở đến cấp Đoàn. Song, các tiêu chí xây dựng đơn vị VMTD phải được cụ thể hóa, sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, như: tăng cường chất lượng chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đời sống, vật chất, văn hóa, tinh thần cho bộ đội.

Với nhận thức trên và từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, Đoàn rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, nhằm  tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn thường xuyên coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Trong đó, tập trung quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng-an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) “Về chiến lượcbảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 8, 9 và các nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ Quân khu 3; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, bản chất giai cấp công nhân, truyền thống của Quân đội, Quân khu, nhất là của Đoàn. Qua đó, làm cho mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng nhận thức đúng đối tượng, đối tác của cách mạng, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nắm vững tình hình biên giới, biển, đảo, nhiệm vụ của quân đội, Quân khu và của Đoàn cũng như của từng đơn vị...; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm khắc phục mọi gian khổ, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp chặt chẽ đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội; không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn luôn chăm lo xây dựng, kiện toàn các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề, hướng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, lấy cấp ủy cơ sở, chi bộ đại đội làm khâu đột phá; gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, xây dựng cấp ủy với xây dựng tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cấp đại đội, tiểu đoàn. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời, làm tốt công tác phát triển đảng (năm 2010 đã kết nạp được 385 đảng viên mới), nâng tỷ lệ lãnh đạo trong Đoàn lên trên 22%. Đảng bộ Đoàn đã xây dựng được 90% số chi bộ đại đội có chi ủy, 100% trung đội có tổ đảng. Năm 2010, qua bình xét, có 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liền (2005-2010) Đảng bộ Đoàn đạt TSVM, được cấp trên tặng cờ. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc. Đội ngũ cán bộ các cấp được xếp đúng, đủ theo chức danh và tổ chức biên chế được luân chuyển theo kế hoạch để rèn luyện, bồi dưỡng qua thực tế công tác. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ của Đoàn ngày càng được nâng lên. Hiện nay, có 99,8% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 93,3% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 

title
Trinh sát mục tiêu trong diễn tập
Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Là một đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu, do đó, công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật là nội dung quan trọng, xuyên suốt mọi hoạt động, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh chiến đấu của Đoàn. Để làm tốt công tác này, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3 và các kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chức năng; trong đó, tập trung quán triệt nắm vững phương châm và nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Đoàn. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy Đoàn và các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị cụ thể, sát với đối tượng huấn luyện, bảo đảm chính quy, khoa học và sự thống nhất trong Đoàn; tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp. Trong huấn luyện, Đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mạnh dạn đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; bám sát phương châm: cơ bản, thiết thực, vững chắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của từng đơn vị; chú trọng huấn luyện cho đơn vị nâng cao khả năng chiến đấu độc lập và hiệp đồng tác chiến quy mô lớn, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố); giỏi đánh địch bằng vũ khí, trang bị có trong biên chế và khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật; huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ... Theo đó, đối với đơn vị tác chiến ở địa hình rừng núi, biên giới, Đoàn tăng cường huấn luyện hành quân dã ngoại dài ngày, mang vác nặng, biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc. Đối với đơn vị tác chiến chủ yếu ở vùng đồng bằng, ven biển, chú trọng huấn luyện cho bộ đội kỹ thuật bơi vũ trang, vượt sông, ghép bè, phao; huấn luyện hành quân cơ động trong đêm tối, cách nguỵ trang che giấu lực lượng, phương tiện... Nhờ đó, những điểm yếu trong huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến thuật, diễn tập từng bước được khắc phục, chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện phân đội ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ của Đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 80% cán bộ cấp đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi (có 50% giỏi); 90% cán bộ cấp tiểu đoàn huấn luyện khá, giỏi (có 60% giỏi). Công tác hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, SSCĐ ở các đơn vị được duy trì thường xuyên. Hằng năm, kiểm tra công tác huấn luyện của Đoàn, kết quả: 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó, có 83,5% khá, giỏi, các đơn vị an toàn tuyệt đối. Năm 2010, Bộ Quốc phòng tổ chức thanh tra huấn luyện toàn diện đối với Đoàn: 100% các nội dung huấn luyện đều đạt loại giỏi; 2/3 đầu mối đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác quản lý bộ đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Mặc dù lực lượng của Đoàn đóng quân phân tán, cơ sở vật chất, nơi ăn ở còn khó khăn, song, các đơn vị đã duy trì thường xuyên, chặt chẽ các chế độ trong ngày, tuần, các quy định về lễ tiết, tác phong, ăn mặc, xưng hô, chào hỏi của bộ đội; gắn quản lý bộ đội với việc tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi vào các ngày nghỉ, tạo không khí thoải mái, phấn khích cho bộ đội... Nhờ sự tích cực, chủ động của các đơn vị, tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị không có hiện tượng bỏ, đào ngũ; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

title
Luyện tập bắn mục tiêu trên không
 Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ, khả năng  SSCĐ. Đoàn luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ, của Quân khu về nhiệm vụ SSCĐ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực chiến đồng bộ, chặt chẽ; phối hợp với các địa phương, công an, đơn vị bạn trên địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến, chủ động xây dựng quyết tâm, kế hoạch tác chiến theo các phương án (A, A2, A3); tổ chức huấn luyện, diễn tập theo tình huống, nhiệm vụ, sát thực tế. Các đơn vị bám sát nhiệm vụ, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), SSCĐ bảo vệ mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Cùng với đó, Đoàn chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng, các công trình quốc phòng; tổ chức thi công xây dựng các công trình quốc phòng, rà phá bom, mìn, vật cản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, bí mật, an toàn tuyệt đối.

Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Để làm tốt công tác kỹ thuật, Đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Các đơn vị luôn duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT; kiểm tra, phân loại và đưa ra khỏi biên chế các loại VKTBKT kém chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.  

Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính được Đảng ủy, chỉ huy Đoàn quan tâm chỉ đạo sâu sát, nhằm bảo đảm toàn diện cho các đơn vị, các nhiệm vụ; không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Các cơ quan, đơn vị chú trọng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm hậu cần theo các kế hoạch, phương án tác chiến và các nhiệm vụ đột xuất khác; giám sát chặt chẽ xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí, cơ sở vật chất, thực hành tiết kiệm, không có biểu hiện tham ô, lãng phí, bớt xén tiêu chuẩn bộ đội; duy trì tốt quy chế dân chủ cơ sở . Để nâng cao đời sống bộ đội, Đoàn đã đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi tập trung, với mô hình vườn, ao, chuồng, đa dạng các loại rau, củ, quả..., chủ động tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, ổn định giá cả. Hiện nay, các đơn vị đã chủ động bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, 81% nhu cầu thịt lợn, 35% nhu cầu cá; tổ chức chế biến, giết mổ tập trung, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhờ đó, đã cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe trong toàn Đoàn luôn đạt 98,8% trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Kế thừa những kinh nghiệm trên, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá PHẠM ĐỨC LÂM

Đoàn trưởng

 
Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết