Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 13/12/2016, 08:14 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Trà Vinh thực hiện tốt công tác dân vận

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh luôn chủ động thực hiện công tác này bằng nhiều nội dung, biện pháp, đạt được kết quả quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn.

Trước hết, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên coi trọng và chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết 335-NQ/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới” và Quyết định 3570-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh trong tình hình mới” và ban hành Quy chế lãnh đạo công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, phân công một đồng chí ủy viên phụ trách công tác dân vận; nơi không có cấp ủy thì đồng chí bí thư hoặc phó bí thư đảm nhiệm. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác vận động quần chúng, nhất là vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, sự phối hợp của các đoàn thể địa phương và các lực lượng trên địa bàn, bảo đảm cho công tác dân vận thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân; khắc phục nhận thức lệch lạc về công tác dân vận, thiếu trách nhiệm với dân, vi phạm kỷ luật quan hệ quân - dân, làm ảnh hưởng đến uy tín và giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thứ hai, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trà Vinh là tỉnh nghèo, dân số trên 1 triệu người, đồng bào dân tộc Khơ-me chiếm trên 30% và có trên 50% dân số theo các tôn giáo, trình độ dân trí thấp, dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp; hoạt động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật,… vẫn tồn tại kéo dài. Vì vậy, để đồng bào có nhận thức và hành động đúng, không nghe kẻ xấu tuyên truyền, kích động, chia rẽ đoàn kết quân - dân, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ, đội công tác trực tiếp về cơ sở; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề phức tạp trên địa bàn để chống phá. Thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, làm cho nhân dân nắm vững nhiệm vụ của địa phương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn; yêu cầu xây dựng và bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã (phường), khóm, ấp văn hóa; xóa bỏ các hủ tục, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc; không nghe, không tin lời của kẻ xấu, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc khiếu kiện liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người theo đạo. Trong các dịp lễ hay khi tổ chức các sự kiện của đất nước, nhất là của các tôn giáo, lực lượng vũ trang Tỉnh đến thăm hỏi các chức sắc, chức việc, gia đình tín đồ tôn giáo có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, động viên họ sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm quy định của địa phương. Thông qua những việc làm đó đã tạo sự đoàn kết, gắn bó tình cảm giữa những người theo đạo và những người không theo đạo, xóa đi những mặc cảm, cùng nhau xây dựng địa phương vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn. Đặc biệt, đối với đồng bào dân tộc Khơ-me vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã đến từng hộ dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, tìm hiểu, nắm vững đặc điểm, phong tục, tập quán, chia sẻ với đồng bào về những khó khăn trong cuộc sống; tổ chức các hoạt động kết nghĩa, sinh hoạt khóm, ấp, giao lưu văn hóa - văn nghệ1, v.v. Qua đó, động viên đồng bào dân tộc tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh; giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn Tỉnh.

Thứ ba, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Thực hiện Chỉ thị 58/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan quân sự huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở các xã, phường, thị trấn. Trong đó, tập trung vào các địa phương yếu kém, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dự án kinh tế - quốc phòng và trọng điểm xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ địa phương xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quần chúng vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và làm tốt công tác phát triển Đảng, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Chỉ thị 133-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về tăng cường cán bộ cho các cơ quan quân sự tỉnh, huyện”, Đảng ủy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng việc luân chuyển cán bộ tăng cường cho cơ sở, lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng, hiểu phong tục, tập quán của nhân dân địa phương, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và biết tiếng dân tộc. Qua đó, giúp các địa phương duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững nguyên tắc tổ chức và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy địa phương chuẩn bị tốt nhân sự cho bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã (nhiệm kỳ 2016 - 2021), nhân sự đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những địa bàn trọng yếu. Nhiều cán bộ của lực lượng vũ trang Tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm bầu vào các cương vị lãnh đạo và hội đồng nhân dân các cấp trong hệ thống chính trị ở địa phương; trực tiếp giúp cơ sở xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quan tâm đến việc tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đào tạo cán bộ dự nguồn cơ sở là hạ sĩ quan, chiến sĩ người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Số cán bộ này sau khi trở về địa phương được bố trí làm chỉ huy trưởng quân sự, phó chỉ huy trưởng quân sự xã hoặc tham gia vào các đoàn thể ở địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

    Đại tá Võ Duy Thanh cùng cán bộ, chiến sĩ cấp nước miễn phí cho nhân dân xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đầu năm 2016. (Ảnh: travinh.gov.vn)

Thứ tư, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Ngay từ những ngày đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở địa phương khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng cơ sở chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Theo các tiêu chí đã được xác định, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương; cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, tổ chức hàng nghìn ngày công lao động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh2, v.v. Thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã ký kết hỗ trợ 02 xã điểm của Tỉnh là Châu Điền, huyện Cầu Kè và xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh ký kết với cấp ủy, chính quyền 15 xã còn lại3. Lực lượng vũ trang Tỉnh còn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tập trung vào việc chuyển đổi giống, vật nuôi, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; từng bước xóa bỏ tập tục làm ăn cũ, hiệu quả thấp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn cho nhân dân phòng, chống dịch bệnh cho người, gia súc, gia cầm. Lực lượng vũ trang Tỉnh là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là vào những thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, lốc xoáy, triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn; kịp thời điều động lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, hạn chế những thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những việc làm đó được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thêm tỏa sáng.

Đại tá VÕ DUY THANH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_______________

1 - Trong 05 năm (2011 - 2015), lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức được hơn 500 cuộc tuyên truyền tại các xã (phường), khóm, ấp cho gần 200 nghìn lượt người tham gia; tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho gần 10 nghìn lượt người, với số tiền trị giá 1 tỷ 657 triệu đồng. Hằng năm, nhân dịp tết Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khơ-me, lực lượng vũ trang Tỉnh đã đến thăm các chùa và tặng quà cho gia đình cán bộ, gia đình chính sách người dân tộc Khơ-me, với số tiền trị giá gần 500 triệu đồng.

2 - Từ năm 2011 - 2015, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng được 19 cây cầu bê tông, 52km đường giao thông nông thôn; xây dựng được 74 căn Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội và sửa chữa 409 căn nhà, trường học; tổ chức hơn 5.000 ngày công giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

3 - Đến nay, 16/17 xã điểm ở Trà Vinh đã đạt tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới; trong đó, còn 01 xã đạt 14/19 tiêu chí.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.