Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 16/10/2017, 08:48 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (18-10-1947 – 18-10-2017), lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh.

Quảng Ninh là một tỉnh biên giới, ven biển, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh thường xuyên nêu cao truyền thống cách mạng của đất Mỏ anh hùng, chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Qua đó, thiết thực góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế1.

Đại tá Lê Đình Thương kiểm tra công tác huấn luyện của đơn vị

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và trên cơ sở tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành, nòng cốt là cơ quan quân sự Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, Tỉnh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; ban hành các văn bản xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; động viên kinh tế cho quốc phòng, v.v. Lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực bám nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ.

Từ tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, thời gian qua, Tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 27-CTr/TU, Chỉ thị 11-CT/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; Chương trình hành động 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); Nghị quyết 02-NQ/TU, Nghị quyết 03-NQ/TU về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2011 - 2015 và 2015 - 2020; cùng hàng loạt đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh, v.v. Nhờ đó, công tác quốc phòng luôn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; tiềm lực, thế trận quân sự của khu vực phòng thủ tiếp tục được củng cố, tăng cường. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự cấp tỉnh, cấp huyện và đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình phòng thủ trọng điểm, hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, đặc biệt là trên các địa bàn trọng yếu, tuyến biên giới, ven biển, tuyến đảo Đông Bắc, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng. Hiện nay, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục rà soát, tham mưu cho Tỉnh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn và phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. Mục tiêu đến năm 2018, cơ bản xây dựng xong căn cứ hậu cần - kỹ thuật làm điểm cho Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng; năm 2020, xây dựng xong Sở chỉ huy cơ bản thời chiến cấp tỉnh, hoàn thành 50% - 60% các hạng mục công trình sở chỉ huy cơ bản thời chiến cấp huyện, v.v.

Thực hiện chức năng được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các cấp tổ chức quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp rà soát, thẩm định, tham mưu có chất lượng vào xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án trên các địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Qua đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, đảm bảo cho Tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo chủ trương của Đảng. Những năm qua, Tỉnh đã xây dựng và tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và ngoài 2050; các quy hoạch về sử dụng đất, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực; Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”, v.v. Mặc dù hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn diễn ra mạnh mẽ, nhưng các dự án khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ, đô thị mới của Tỉnh đều được xem xét kỹ lưỡng, quy hoạch, quản lý chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Nhiều dự án, công trình lưỡng dụng được Tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, v.v.

Với vai trò là cơ quan thường trực của: Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh,... ở các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp các hội đồng, ban chỉ đạo duy trì nền nếp hoạt động và tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, cơ sở. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Ủy ban nhân dân Tỉnh và phối hợp với các ban, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Tỉnh đi vào chiều sâu, với nhiều đổi mới sáng tạo, hiệu quả, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, Quảng Ninh là một điểm sáng về mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; là địa phương đầu tiên trong cả nước đầu tư ngân sách xây dựng, đưa Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Tỉnh vào hoạt động và tổ chức mở các lớp “Học kỳ Quân đội” cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn, được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Quân khu 3 đánh giá cao.

Huấn luyện dân quân tự vệ biển

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Tỉnh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập, diễn tập theo kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, v.v. Đồng thời, tích cực triển khai các biện pháp nắm tình hình địa bàn; chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Công an, Bộ đội Biên phòng Tỉnh và lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, xây dựng các phương án tác chiến, phương án phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố. Trên cơ sở đó, sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh và những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt khác, cơ quan quân sự các cấp luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, v.v. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng và sắp xếp lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị đạt trên 99,2% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 70%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, với gần 600 cơ sở, đạt 1,83% dân số. Bên cạnh việc xây dựng, duy trì hoạt động của các trung đội dân quân cơ động, dân quân tự vệ biển, tiểu đội dân quân thường trực ở các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc làm điểm cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 về thành lập lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Công tác tuyển quân của Tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng ngày một nâng cao; trong đó, đã kết hợp chặt chẽ công tác tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở và đạt hiệu quả tích cực.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Thời gian qua, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp, thực hiện tốt việc vận động nhân dân ra định cư ở đảo Trần và địa bàn biên giới trọng điểm, như: Hải Sơn, Lục Lầm (Móng Cái); Bắc Phong Sinh (Hải Hà); Đồng Văn, Trịnh Tường (Bình Liêu),... góp phần củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên khu vực biên giới, biển đảo của Tỉnh. Đồng thời, tích cực thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, giúp dân “xóa đói giảm nghèo”; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, nhất là mô hình “Cụm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn”, nhằm giữ vững an ninh chính trị từ cơ sở. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Tỉnh đã thể hiện rõ vai trò xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn năm 2015, lực lượng vũ trang Tỉnh đã huy động trên 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, gần 300 lượt phương tiện các loại tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, tạo động lực tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Tỉnh, nhất là với chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), v.v. Bằng những hoạt động thiết thực, lực lượng vũ trang Tỉnh đã góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng cho xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tự hào với truyền thống và kết quả đã đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới.

Đại tá LÊ ĐÌNH THƯƠNG, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
___________
____________

1 - Giai đoạn 2011 - 2015, tăng trưởng kinh tế bình quân của Quảng Ninh đạt 9,2% năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.900 USD/ năm (tăng 1,76 lần so với năm 2010, gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước). Thu ngân sách đạt 160.000 tỷ đồng, luôn đứng trong nhóm 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu ngân sách trong cả nước.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.