Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 14/01/2021, 15:05 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn

Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Ý thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, tình hình tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, lô đề, cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó là những tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, thông tin tiêu cực của mạng xã hội,… có nguy cơ xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa chặt chẽ, toàn diện, vụ việc vi phạm kỷ luật còn xảy ra. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các mặt công tác.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, trao quà hỗ trợ bà con nhân dân
bị thiệt hại do lũ lụt

Trước hết, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, xác định đây là khâu đột phá, nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Nghị quyết số 893/NQ-ĐU, ngày 30/3/2020 của Đảng ủy Quân khu 4 về tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu giai đoan 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 1510-CTr/ĐU, ngày 20/4/2020, Chỉ thị số 02/CT-BCH, ngày 02/01/2019 để thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, đưa nội dung, chỉ tiêu vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và xây dựng kế hoạch thực hiện; tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị, các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Bộ Chỉ huy phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan, đơn vị; chú trọng những bộ phận, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới, vận dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức giáo dục chính trị gắn với giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên và của Tỉnh về vấn đề này, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tính tổ chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy, ý thức tự giác thượng tôn pháp luật, kỷ luật, nhất là những đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, biên giới, đơn vị lẻ, lực lượng dân quân tự vệ. Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý, định hướng thông tin, dư luận trên mạng xã hội, hạn chế thông tin xấu tác động đến tâm lý, tư tưởng bộ đội; rà soát chặt chẽ các mối quan hệ, kịp thời giải quyết các tình huống tư tưởng nảy sinh, Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức “Ngày pháp luật” chặt chẽ, nghiêm túc; duy trì có hiệu quả và nhân rộng các mô hình: “mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “mỗi tuần một điều luật, một quy tắc, quy định an toàn”, “câu lạc bộ pháp luật”,... đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tổ: ba người, tư vấn pháp lý, tâm lý quân nhân, bảo vệ, v.v. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh cử cán bộ đi đào tạo hoàn thiện trình độ, xây dựng hệ thống báo cáo viên pháp luật các cấp; định kỳ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu công tác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của các tổ chức: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân,... hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện các nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật1. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo lồng ghép nội dung xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và Phong trào học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp,... tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tham gia xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, đẩy mạnh xây dựng chính quy, kỷ cương, kỷ luật trên tất cả các mặt công tác, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường biện pháp quản lý con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng đơn vị điểm toàn diện, điểm từng mặt công tác để nhân rộng; gắn giáo dục với quản lý và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, tránh việc bao che, dấu diếm khuyết điểm hoặc nể nang, né tránh, phát huy hiệu quả răn đe, phòng ngừa. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sĩ; xây dựng kế hoạch phân công giúp đỡ, giáo dục, giám sát những quân nhân có biểu hiện vi phạm, ý thức chấp hành kỷ luật thấp, tư tưởng không ổn định. Chỉ huy các cấp thường xuyên bám, nắm cơ quan, đơn vị, kiểm tra việc duy trì chế độ trực, nền nếp, chế độ công tác ngày, tuần, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ, Tết; phối hợp với địa phương, gia đình để quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ và ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào đơn vị.

Cùng với đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, lực lượng vũ trang Tỉnh luôn đặt lên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, diễn tập và an toàn giao thông. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quán triệt các quy chế, quy định, quy trình về bảo đảm an toàn; tổ chức huấn luyện, luyện tập các biện pháp an toàn chung. Đối với mỗi nhiệm vụ, như: phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,... Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ, đội công tác kịp thời huấn luyện bổ sung các nội dung bảo đảm an toàn, như: bơi vũ trang; lái ca nô, ghe, xuồng; lái xe, di chuyển người, tài sản trong bão, lũ; các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm tra kỹ các kỹ năng trước khi vào nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện các phương án, với những tình huống, cách xử lý và có lực lượng dự bị cơ động giải cứu; bảo đảm tốt thông tin để kịp thời báo cáo tình hình, điều động lực lượng, tăng cường giải quyết sự cố nhanh nhất. Song song với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, duy trì nghiêm các quy định không uống rượu, bia; sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông; phối hợp với cơ quan công an duy trì trật tự, an toàn trên địa bàn đóng quân. Thường xuyên tổ chức hội thi về xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; trong đó, Hội thi xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, an toàn cơ quan, đơn vị năm 2020 đã tạo bước đột phá cho công tác này, làm nổi bật ý nghĩa “kỷ luật, an toàn là trên hết” trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Năm 2020, mặc dù cường độ huấn luyện, diễn tập cao; tiếp nhận, cách ly Covid-19 trên 8.000 người; giúp đỡ nhân dân vượt qua 07 cơn bão, lụt,... nhưng lực lượng vũ trang luôn an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt coi trọng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong đơn vị. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bám sát chỉ đạo đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị văn hóa trong nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, người chỉ huy sát với nhiệm vụ đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên cam kết phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương để quyết tâm thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên lễ tiết tác phong quân nhân, nền nếp, chế độ ngày, tuần; củng cố doanh trại, hệ thống biển, bảng chính quy, trang thiết bị sinh hoạt, xây dựng cảnh quan, môi trường đồng bộ, thống nhất đúng quy định, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Quan tâm đúng mức về chính sách hậu phương Quân đội; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các hoạt động, như: văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức hiệu quả các hoạt động, như: sinh nhật, chia tay đồng đội, diễn đàn thanh niên,... được quan tâm thực hiện tốt, tạo môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, yêu mến đơn vị.

Với các biện pháp đó, giai đoạn 2015 - 2020, tình hình chấp hành kỷ luật có chuyển biến quan trọng, vi phạm kỷ luật thông thường giảm 16,7% so với nhiệm kỳ trước; năm 2020, các cơ quan, đơn vị không có vụ việc phải xử lý, an toàn tuyệt đối, góp phần tích cực vào thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Tỉnh. Với thành tích đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng 41 danh hiệu, bằng khen, cờ thi đua các loại. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lược tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá LÊ VĂN VỸ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________________

1 - Từ năm 2018 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bồi dưỡng được 118 lượt cán bộ về công tác này; tổ chức 670 buổi tuyên truyền miệng cho 51.894 lượt người nghe; xây dựng 390 tin, bài đăng trên báo, đài truyền thanh, truyền hình địa phương; duy trì 14 cụm khẩu hiệu tuyên truyền; bổ sung thêm 30 đầu sách với gần 300 cuốn và duy trì 21 Tủ sách pháp luật, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:38 - 11/06/2021

EUR27,101.6028,517.56

GBP31,698.2133,022.33

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:31 - 11/06/2021

HCMSJC56.95057.550
Hà NộiSJC56.95057.570
Đà NẵngSJC56.95057.570