Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 13/09/2018, 15:05 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Nhận thức rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên, yếu tố trực tiếp, quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định hết sức coi trọng mặt công tác này. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 280-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ra Nghị quyết 11-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, lực lượng vũ trang Tỉnh gặp không ít khó khăn, như: nội dung, chương trình, yêu cầu huấn luyện đòi hỏi ngày càng cao, trong khi hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, kinh phí bảo đảm cho huấn luyện còn hạn hẹp; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phần lớn đi lao động xa, nhất là trong thời điểm chỉ đạo tổ chức huấn luyện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tập trung quân số và kết quả thực hiện nhiệm vụ này, v.v. Trước tình hình đó, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ XV và tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện và bảo đảm, phấn đấu đạt kết quả cao.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, trước hết, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm phân cấp huấn luyện; phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan tác huấn các cấp tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cho các đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập. Hằng năm, Tỉnh chỉ đạo bám sát Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch huấn luyện tổng thể. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng; việc điều hành, tổ chức thực hiện khoa học, sát tình huống chiến đấu. Mặt khác, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra huấn luyện, thực hiện kiểm tra chỉ huy, cơ quan trước, kiểm tra đơn vị sau, kết hợp kiểm tra định kỳ với đột xuất và phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng đơn vị, địa bàn; duy trì nền nếp kiểm tra, chấm điểm hệ thống sổ sách, tiến trình biểu, kế hoạch huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong giao ban hằng tháng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những thiếu sót để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong huấn luyện và trước thực trạng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đề ra, Tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện ở các cấp, ưu tiên kiện toàn đủ cán bộ trực tiếp huấn luyện ở đơn vị, cơ sở. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, xác định đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang Tỉnh. Hằng năm, cùng với cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Quân khu tổ chức, Tỉnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ ở các cấp, đảm bảo 100% cán bộ được tập huấn theo phân cấp, với nội dung thiết thực, phù hợp. Cùng với tập trung đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, khắc phục những nội dung còn yếu trong huấn luyện của năm trước, Tỉnh chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện và kiến thức về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho số cán bộ từ các đơn vị chủ lực chuyển về. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tham mưu và tổ chức tập huấn cho 304 cán bộ là bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức về nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt. Tăng cường tổ chức hội thao, hội thi cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện, chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, xem đây là hướng tích cực để nâng cao năng lực huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nhờ đó, trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang Tỉnh được nâng lên, với 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có trên 70% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực; “Thiết thực, từng bước vững chắc” đối với lực lượng dự bị động viên và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, sát với đối tượng, phương án và địa bàn hoạt động. Theo đó, đối với chỉ huy, cơ quan các cấp, Tỉnh tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, phương pháp tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giỏi về tham mưu tác chiến, vững về chiến thuật, kỹ thuật và điều lệnh. Đối với lực lượng dự bị động viên, tập trung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, chuyên ngành binh chủng, các kỹ năng thực hiện động viên, hiệp đồng chiến đấu và tham gia các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh đi sâu huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cá nhân, bám trụ địa bàn, cách sử dụng các loại vũ khí tự tạo; khả năng phối hợp cùng các lực lượng trong xử trí các tình huống, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Riêng lực lượng dân quân biển của 03 huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung cần thiết phục vụ cho hoạt động trên biển, như: phát hiện, thông báo tình hình, sơ cấp cứu, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đột phá vào đổi mới phương pháp huấn luyện, diễn tập; vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng lực lượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống của địa phương, huấn luyện kỹ năng làm công tác vận động quần chúng. Do thời gian huấn luyện ngắn, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ không đồng đều, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị phân loại đối tượng, tập trung huấn luyện cho đối tượng chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ binh chủng. Do đội ngũ cán bộ binh chủng ở các địa phương còn thiếu, nên việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ binh chủng gặp nhiều khó khăn, chất lượng hạn chế. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã thành lập các tổ giáo viên, tổ chức huấn luyện tập trung cho lực lượng này theo phân cấp tại Trường Quân sự Tỉnh và các huyện, thành phố đạt kết quả tốt. Với sự nỗ lực, quyết tâm cùng các biện pháp đồng bộ, phù hợp, những năm gần đây, chất lượng huấn luyện của các đơn vị, địa phương từng bước được nâng lên, nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục; kết quả kiểm tra huấn luyện của các đối tượng: 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, giúp đánh giá thực chất trình độ, khả năng của các lực lượng. Ý thức rõ điều đó, những năm vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Để diễn tập sát thực tế, đạt mục tiêu đề ra, cùng với làm tốt công tác chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng bồi dưỡng kỹ lưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành về nguyên tắc lý luận khu vực phòng thủ, quy trình, thứ tự nội dung, các bước trong các trạng thái quốc phòng. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, chủ trì thông qua đề cương đạo diễn. Trong diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức linh hoạt vận dụng phương pháp “diễn theo đạo” và “đạo theo diễn” phù hợp trong từng giai đoạn. Qua đó, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các khung tập, chất lượng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực thực hiện nhiệm vụ trong diễn tập của các lực lượng được nâng lên, không có biểu hiện trông chờ, ỷ lại vào cơ quan quân sự. Điểm mới nổi bật là Tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập đồng thời nhiều huyện trên cùng một hướng phòng thủ; diễn tập khu vực phòng thủ huyện gắn với với diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ngành, đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2017, Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện: Giao Thủy, Xuân Trường gắn với diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Y tế, diễn tập tác chiến phòng thủ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn với diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện Nghĩa Hưng đạt kết quả tốt, được Quân khu đánh giá cao. Phát huy kết quả đó, năm 2018, Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức diễn tập theo hình thức này và có sự đổi mới. Cụ thể, Tỉnh thành lập 01 khung đạo diễn tổng hợp gồm các tổ đạo diễn của khối Đảng, đoàn thể, chính quyền và khung lực lượng vũ trang có sự tham gia của một số sở, ban, ngành và thực hiện đạo diễn lần lượt từng đơn vị nên đã giảm thành phần đạo diễn, thống nhất nội dung, phương pháp, bảo đảm tính chuyên sâu, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Cuối tháng 8-2018, Tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 03 huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực trên hướng phòng thủ của Tỉnh gắn với diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở Giao thông vận tải.

Để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đẩy mạnh tổ chức hội thao, hội thi và các phong trào thi đua trong huấn luyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực làm tốt công tác bảo đảm. Đặc biệt là tham mưu cho Tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm bố trí ngân sách để củng cố, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập,... phục vụ công tác huấn luyện1 và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thời gian tập trung huấn luyện theo quy định.

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được là tiền đề để lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng
 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

____________

1 - 05 năm qua, Tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây dựng, củng cố 04 trường bắn, 05 khu huấn luyện điều lệnh, thể dục thể thao. Làm mới trên 3.000 mô hình học cụ; trong đó, có nhiều mô hình huấn luyện đạt giải cao tại các hội thi mô hình học cụ của Quân khu 3 và toàn quân.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:45 - 03/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết