Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 17/02/2021, 15:19 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự

Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Có được kết quả trên là tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, lực lượng vũ trang Tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương là yếu tố quan trọng.

Để phát huy tốt vai trò của mình, đòi hỏi lực lượng vũ trang Tỉnh phải thực sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động. Với nhận thức đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh coi trọng xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách trên các mặt công tác; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương và giải quyết hài hòa mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, với cấp trên, cấp dưới,… coi đây là biện pháp hiệu quả nhất để giáo dục, thuyết phục bộ đội. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh duy trì, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, nền nếp sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật để nắm, quản lý tình hình tư tưởng, ý thức pháp luật, các mối quan hệ, giải quyết kịp thời những vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Quan tâm, đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị gọn, đẹp, thống nhất, sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm đủ chế độ, tiêu chuẩn và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, v.v. Nhờ đó, tạo được bầu không khí phấn khởi, gắn bó cán binh, trên dưới đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang Tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã tạo được sự tin tưởng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, hành động, Bộ Chỉ huy Quân sự và cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự sát với đặc điểm, tình hình và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ban hành Đề án “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án “Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng, mức trợ cấp lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn Tỉnh”, v.v. Đồng thời, phối hợp, tham mưu cho Tỉnh kiện toàn các ban chỉ đạo, hội đồng về công tác quốc phòng, quân sự ở các cấp, ban chỉ huy quân sự các cơ quan, sở, ban, ngành; mở lớp đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở cho cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn,… từ nguồn ngân sách địa phương, nhằm nâng cao năng lực, trình độ và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở sau này.

Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xây dựng khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng địa phương. Bởi vậy, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, theo chủ trương của Đảng. Theo đó, Tỉnh triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, công bố công khai và triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040, bổ sung khu kinh tế Ninh Cơ vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn các huyện đến năm 2030. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, chú trọng thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế, nhất là các khu, cụm công nghiệp, kinh tế biển, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh xây dựng Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; Quy hoạch quản lý công trình quốc phòng và bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, lực lượng vũ trang Tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. Mặc dù điều kiện kinh tế có hạn, song những năm qua, Nam Định đã huy động, đầu tư triển khai xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, các công trình phòng thủ, hình thành thế trận “liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu”1 và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình lưỡng dụng trọng điểm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối với các địa phương, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng, an ninh. Thực hiện chức năng được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh làm tốt việc rà soát, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là dự án ở địa bàn trọng điểm, đảm bảo không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Phát huy vai trò là Cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo, hội đồng (xây dựng khu vực phòng thủ, hội đồng nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh,...) ở các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương đã chủ động tham mưu, giúp các hội đồng, ban chỉ đạo duy trì nền nếp hoạt động và tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu và trực tiếp phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Tỉnh đi vào chiều sâu, nhất là cho đối tượng cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng công giáo và mở rộng cho một số đối tượng đặc thù. Từ năm 2015 - 2020, Tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 103 nghìn cán bộ, đảng viên; giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 130 nghìn lượt học sinh, sinh viên. Thông qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của quê hương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp xây dựng “thế trận lòng dân”, tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự từ cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Tỉnh luôn đi đầu trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Các đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án phòng thủ, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực triển khai các biện pháp nắm tình hình địa bàn, chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ và Bộ đội Biên phòng Tỉnh xây dựng các phương án tác chiến, phòng, chống bạo loạn, gây rối; tham mưu với Tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương có đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh; rà soát đăng ký nhân lực, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh, giữ vững chủ quyền biên giới biển, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và làm nòng cốt tiến hành tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên hoạt động hiệu quả; tiến hành các biện pháp đồng bộ, quyết liệt hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện công tác tuyển sinh quân sự với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành tốt công tác dân vận, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,… và xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, rà soát, thẩm định hồ sơ, chi trả kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng và thực hiện tốt việc xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ,… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Tỉnh thành lập 15 điểm cách ly tập trung với tổng số 1.200 giường, tiếp nhận trên 1.330 công dân cách ly tại Trung đoàn 180; đón 123 công dân từ Đà Nẵng trở về đảm bảo an toàn. 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã khắc phục khó khăn, gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, làm toả sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin cậy, nhân dân yêu quý.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định tiếp tục đoàn kết, quán triệt, triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nỗ lực hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_____________

1 - Năm 2020, Nam Định đã đầu tư gần 130 tỷ đồng để xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470