Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 08/07/2019, 15:32 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phát triển, mở rộng lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu cấp bách của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 12-7-1949, Đội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu1 (tiền thân của lực lượng vũ trang Điện Biên ngày nay) được thành lập. Ra đời trong chiến tranh, dù phải đương đầu với muôn vàn gian khổ, nhưng lực lượng vũ trang Tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, vừa củng cố, phát triển lực lượng, vừa tham gia chiến đấu và không ngừng trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào kháng chiến của nhân dân các dân tộc Điện Biên.

Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức nhiều trận đánh nhỏ lẻ, tiêu hao, tiêu diệt, kìm giữ, giam chân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực thực hiện những trận đánh then chốt quyết định, giành thắng lợi lớn trong các chiến dịch. Đặc biệt, trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng vũ trang Tỉnh đã huy động tối đa sức người, sức của2, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang Điện Biên tiếp tục cùng quân, dân cả nước chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào3. Sau ngày thống nhất không lâu, chiến tranh lại xảy ra ở hai đầu đất nước, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Liên khu 10, Quân khu Tây Bắc (nay là Quân khu 2) và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, Tự lực, Đoàn kết, Sáng tạo, Quyết thắng”, được Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý4.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự Tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, những năm gần đây, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị; xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới lãnh thổ và tính chất phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đa dạng hóa hình thức, biện pháp giáo dục; kết hợp giáo dục theo chương trình cơ bản với các hình thức: tọa đàm, trao đổi, diễn đàn, sân khấu hóa, v.v. Đồng thời, coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vùng đất Điện Biên anh hùng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần vượt khó vươn lên của bộ đội, nhân tố tiên quyết để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặt khác, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh, chú trọng các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-6-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ vậy, những năm gần đây, Đảng bộ Quân sự Tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh, 100% tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao.

Lực lượng vũ trang duyệt đội ngũ trong Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tỉnh

Cùng với tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, bảo đảm có cơ cấu, phân bố hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị, địa bàn. Trong đó, tập trung tinh giản biên chế ở khối cơ quan Bộ Chỉ huy, ưu tiên xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều biện pháp đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, khoa học, thực hiện nghiêm và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, phương án, địa bàn và thực tế chiến đấu. Trong đó, chú trọng huấn luyện cho bộ đội nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, v.v. Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, chỉ tiêu huấn luyện cho các đối tượng; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi, đơn vị an toàn. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh. Công tác sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ đột xuất trên giao được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo sâu sát, thiết thực; chế độ trực chỉ huy, trực ban, phân đội trực chiến được duy trì nghiêm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án chiến đấu phòng thủ, bảo vệ biên giới, động viên quốc phòng, v.v. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó thảm họa, thiên tai, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền tuyến biên giới của Tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Địa bàn biên giới của Tỉnh tiếp giáp với hai nước: Trung Quốc và Lào; các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, tệ nạn xã hội,… diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, để cán bộ, chiến sĩ không bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường dẫn đến vi phạm kỷ luật, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tăng cường giáo dục, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành cho bộ đội; đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân, thực hiện hành động theo điều lệnh; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Những năm gần đây, việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của lực lượng vũ trang Tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, không có vụ việc nghiêm trọng phải xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, công tác hậu cần, kỹ thuật cũng được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, vật chất phục vụ kịp thời các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt, bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Nhờ đó, lượng dự trữ hậu cần, kỹ thuật luôn được đảm bảo đầy đủ; đời sống bộ đội không ngừng được cải thiện, tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đạt trên 99%; vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật luôn đồng bộ, đủ về số lượng, có chất lượng cao, sẵn sàng cơ động thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tự hào với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá HOÀNG HẢI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

____________

1 - Năm 2003 tỉnh Điện Biên được tách từ tỉnh Lai Châu.

2 - Quân và dân các dân tộc Điện Biên đã đóng góp: 2.666 tấn gạo, 266 tấn thịt, 210 tấn rau xanh, huy động 16.972 dân công, 568.139 ngày công, 348 ngựa thồ, hàng vạn cây gỗ các loại làm đường cho xe, pháo, bộ đội vượt qua, v.v.

3 - Tại chiến trường Thượng Lào, lực lượng vũ trang Điện Biên đã phối hợp với quân, dân nước Bạn đánh 150 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 487 tên, bắt sống, gọi hàng 760 tên, phá hủy, thu giữ nhiều trang bị, phương tiện của địch.

4 - Lực lượng vũ trang Tỉnh có 21 tập thể và 20 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 468 Huân chương Chiến công các loại cho 70 lượt đơn vị và 378 cá nhân, v.v

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:35 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết