Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 07/09/2015, 14:03 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau thực hiện công tác dân vận

Lực lượng vũ trang Cà Mau tham gia xây dựng nông thôn mới
(Ảnh: baocamau.com.vn)

Cà Mau là tỉnh ven biển cực Nam của Tổ quốc, thuộc khu vực kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cùng sự nỗ lực của Tỉnh nên đời sống của nhân dân có bước cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, Cà Mau vẫn là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập; tình hình an ninh nông thôn, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, khiếu kiện, tranh chấp đất đai,… còn diễn biến phức tạp, tác động xấu tới sự ổn định, phát triển của Tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên và đưa Tỉnh phát triển bền vững, toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó hết sức coi trọng công tác dân vận, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang địa phương.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; Chỉ thị 234/CT-QK của Tư lệnh Quân khu 9 và các chỉ thị, nghị quyết của Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác này, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh. Theo đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác dân vận, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và trình độ, năng lực làm công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Tỉnh được nâng lên.

Trên cơ sở nội dung, chương trình đã được xác định, cán bộ, chiến sĩ dân vận của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ, quy định của địa phương. Với phương châm: “Kiên trì, thiết thực, hiệu quả, không chủ quan nôn nóng, gương mẫu trong lời nói lẫn việc làm; kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ, đội công tác trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tuyên truyền cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề phức tạp trên địa bàn để kích động chống phá. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã (phường), khóm, ấp văn hoá; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đấu tranh ngăn chặn tình trạng truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, các tệ nạn xã hội, v.v. Trong đó, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân nắm vững và chấp hành chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, v.v). Lực lượng vũ trang còn tích cực giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy sức dân trong các mặt hoạt động của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tinh thần của đồng bào theo đạo. Bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã trực tiếp "3 cùng" với dân, chủ động bám, nắm địa bàn, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong các dịp lễ của các tôn giáo, như: Nô-en, Đại lễ Phật đản - Phật lịch, Tết Chol Chnăm Thmây, “Tết quân dân”,... lực lượng vũ trang Tỉnh đều tổ chức thăm hỏi các chức sắc, chức việc, gia đình tín đồ tôn giáo có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước; động viên đồng bào có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”, hoạt động đúng pháp luật và quy định của địa phương. Thông qua những việc làm đó, tạo sự đoàn kết, gắn bó, tình cảm giữa những người theo đạo và những người không theo đạo; những mặc cảm, mâu thuẫn ngày càng được xoá bỏ, nhiều địa bàn phức tạp về an ninh tôn giáo đến nay đã ổn định. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh còn tích cực tham gia củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng cốt cán trong các tín đồ tôn giáo và lực lượng dân quân tự vệ vùng đồng bào tôn giáo; kết hợp công tác tuyển quân với xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh là một nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang Tỉnh. Thực hiện Chỉ thị 58/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới” và Chỉ thị 133-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy trung ương) “Về tăng cường cán bộ cho các cơ quan quân sự tỉnh, huyện”, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng việc luân chuyển cán bộ tăng cường cho cơ sở, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh ở các địa bàn trọng điểm. Đội ngũ này được lựa chọn kỹ, gồm những đồng chí có kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng, hiểu phong tục, tập quán của nhân dân địa phương; được tập huấn, bồi dưỡng nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và được học tiếng dân tộc. Qua đó, giúp các địa phương duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ vững nguyên tắc tổ chức và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy địa phương chuẩn bị tốt nhân sự cho bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nhân sự đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều cán bộ của lực lượng vũ trang Tỉnh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm bầu vào các cương vị lãnh đạo trong cấp ủy, chính quyền địa phương; trực tiếp giúp cơ sở xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên quan tâm tạo nguồn cán bộ cho địa phương và làm tốt công tác phát triển đảng (nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và đồng bào dân tộc thiểu số). Đồng thời, chủ động tham mưu cho Tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã (phường, thị trấn) và tuyển chọn, đào tạo thiếu sinh quân. Đến nay, Tỉnh đào tạo được 05 khóa cán bộ dự nguồn cơ sở cho 141 đồng chí là hạ sĩ quan, chiến sĩ người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Số cán bộ này sau khi hoàn thành khóa học được bố trí, sắp xếp làm chỉ huy trưởng quân sự, phó chỉ huy trưởng quân sự xã hoặc tham gia vào các đoàn thể ở địa phương. Thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Chỉ thị 773/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới”, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ các địa phương tham gia công tác dân vận, tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, làng xóm gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; tham gia tuần tra bảo vệ địa phương, v.v. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển sản xuất, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói, giảm nghèo”. Hằng năm, thông qua huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực giúp các địa phương và nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo giao thông, đào đắp, nạo vét kênh mương nội đồng; giúp nhân dân thu hoạch lúa và hoa màu chạy lũ; củng cố trường học, trạm y tế; thực hiện chương trình “dạy chữ Khơ me cho đồng bào Khơ me”; giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn xóa nhà tranh tre, dột nát; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần làm cho đời sống tinh thần của địa phương ngày một khởi sắc. Khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, các đơn vị đã kịp thời điều động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của lực lượng vũ trang Tỉnh1. Hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang Tỉnh đã đảm nhận giúp đỡ xã Khánh Hội, huyện U Minh và xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước; đồng thời, chỉ đạo mỗi ban chỉ huy quân sự quận (huyện) giúp đỡ 2 ấp (khu vực) hoàn thành từ 1 đến 2 tiêu chí, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương sớm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia mang nhiều ý nghĩa quan trọng này. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh còn phối hợp với Chi nhánh Viettel tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại 2 xã của huyện Ngọc Hiển; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, cung cấp trang thiết bị y tế cho địa phương,... góp phần chăm sóc sức khỏe, giải quyết an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận, củng cố tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự trên địa bàn.

Đại tá VƯƠNG VĂN VIỆT, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________________

1 - Từ đầu năm 2014 đến nay, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 284 suất quà với tổng số tiền 158,4 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, các linh mục, chức sắc, chức việc và giáo dân; thăm các cơ sở thờ tự nhân dịp lễ, Tết với số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ 21 ngày ăn cho cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiếu số với số tiền 840 triệu đồng; sửa chữa và làm mới 08 cầu; xây dựng 02 Nhà “Đồng đội”, trị giá 100 triệu đồng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470