Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 23/09/2019, 08:43 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 788

Thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW, ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hơn 05 năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn, những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp thiết thực; trong đó, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, lực lượng vũ trang Tỉnh được Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì năm 2015 và hạng Ba năm 2017), Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Quân khu 1 tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các điển hình tiến tiến trong thực hiện Chỉ thị 788

Có được kết quả trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong thực hiện. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Bám sát mục tiêu, nội dung Cuộc vận động, từ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đến các chi bộ đều xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm thực hiện; đưa nội dung Cuộc vận động vào kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là những vấn đề mới đặt ra. Nội dung tập trung vào: xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ; nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luậtphát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Quá trình thực hiện, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện các khâu, các bước, các giai đoạn của Cuộc vận động, bảo đảm sát với thực tiễn và sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Nhờ đó, làm cho Cuộc vận động đi vào đời sống cán bộ, chiến sĩ, đạt hiệu quả cao, ngày càng có sức lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực tinh thần to lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động; trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác của lực lượng vũ trang Tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để huy động mọi tổ chức, lực lượng hưởng ứng Cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động. Hình thức tuyên truyền, giáo dục được các đơn vị đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, quán triệt nhiệm vụ, đảm bảo sát với từng đối tượng. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thông1; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa; trong đó, coi trọng tuyên truyền qua hoạt động thực tiễn, như: tham quan, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn, diễn đàn, hội thi tuyên truyền về Cuộc vận động,… gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với thực hiện đồng bộ các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của “Bộ đội Cụ Hồ” để khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác học tập, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đấu tranh với nhận thức không đúng, tinh thần trách nhiệm chưa cao, hiệu quả công tác thấp, “bệnh thành tích” và các biểu hiện tiêu cực khác.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện; xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Cuộc vận động với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn và đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Hằng năm, 100% đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động và cam kết không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đảng phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân; xử lý hài hòa các mối quan hệ. Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động vào xây dựng mối đoàn kết quân - dân2, thực hiện quân với dân một ý chí, thông qua nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, như: “Lực lượng vũ trang Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tô thắm màu cờ Tổ quốc”, “Ngôi nhà 100 đồng” của Đoàn Thanh niên; “Phụ nữ lực lượng vũ trang Bắc Ninh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của Hội Phụ nữ, v.v. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã hướng Cuộc vận động đột phá vào nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về thực hiện nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; gắn thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua: “Thực hiện theo chức trách, nêu gương hành động”, “Đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Qua thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình như: “Kho, trạm an toàn” của Phòng Kỹ thuật; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng hiệu quả, như: “Dụng cụ tháo chốt pít tông trên động cơ xe ô tô”, “Dụng cụ tháo lắp lò xo, búa súng ngắn K54”, “Bàn bảo dưỡng và giá súng bộ binh cơ động”. Cùng với đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký cam kết thực hiện các quy định về chấp hành kỷ luật, nếp sống văn hóa, văn minh; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, nhất là trong giải quyết các mối quan hệ của quân nhân. Nhờ đó, chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong lực lượng vũ trang Tỉnh có nhiều chuyển biến, tiến bộ; công tác huấn luyện được đổi mới, đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế3; nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương được chấp hành nghiêm. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã hướng việc thực hiện Cuộc vận động vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; trong đó, có diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh (năm 2017), được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả được cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng trong thực hiện Cuộc vận động. Theo đó, từng cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả. Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu và xác định phương hướng thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tiếp theo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phổ biến rộng rãi, tạo sức lan tỏa để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo.

Thực hiện Cuộc vận động đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM HUY ĐÔNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________
__________

1 - 05 năm qua đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh tổ chức được 104 chương trình phát thanh, 52 chương trình truyền hình quốc phòng toàn dân, 26 phim phóng sự tài liệu, với tổng số 375 tin, bài, ảnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Cuộc vận động, gương điển hình tiên tiến và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

2 - Đã huy động trên 110.000 ngày công làm công tác dân vận. Tổ chức nạo vét 157,2km kênh mương; sửa chữa, làm mới 142,8km đường giao thông nông thôn; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm được 165 lượt; tu sửa trường học, nhà văn hoá thôn trị giá trên 300 triệu đồng; tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng được 10,5km đường điện chiếu sáng, trị giá gần 200 triệu đồng; tập kết 300m3 rác thải; vận động quyên góp ủng hộ các quỹ của địa phương trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới” với số tiền trên 500 triệu đồng; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó, giá trị trên 500 triệu đồng. Phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 3.200 đối tượng chính sách, hộ nghèo, trị giá gần 1 tỉ đồng, v.v.

3 - Kết quả huấn luyện hằng năm cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang Tỉnh: 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:19 - 12/12/2019

EUR25479.3526323.58

GBP30073.1430554.75

USD2312023240

Giá vàng

Thời tiết