Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 13/05/2019, 09:54 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Những năm qua, bằng các giải pháp đúng, trúng, phương pháp, hình thức tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, phong phú, sát thực tiễn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để làm được điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh quan tâm trước hết tới việc quán triệt các chủ trương, phương hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác thi đua - khen thưởng, phong trào Thi đua yêu nước nói chung, phong trào Thi đua Quyết thắng nói riêng; tăng cường giáo dục, xây dựng ý thức, trách nhiệm, động cơ, quyết tâm phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Quân sự Tỉnh tổ chức quán triệt tinh thần cơ bản của các chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 940/CT-ĐU, ngày 03-11-2014 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 và các văn bản quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác thi đua - khen thưởng, phong trào Thi đua yêu nước, Thi đua Quyết thắng, làm cơ sở để các cấp xây dựng nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trong từng quý, tháng; xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Hội đồng (ban, tổ) thi đua các cấp được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đúng cơ cấu; hoạt động theo quy chế thống nhất. Cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Hầu hết cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp xác định rõ mục đích, yêu cầu của công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, luôn nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, là động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Tỉnh luôn hướng vào xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Thường vụ Đảng ủy xác định: phong trào Thi đua Quyết thắng là môi trường thuận lợi để đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức rõ vấn đề này, cấp ủy các cấp luôn chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, đột phá vào xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; tọa đàm sĩ quan trẻ; học tập các chuyên đề; thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi kể những câu chuyện về Bác Hồ, v.v. Thông qua hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” và các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang Tỉnh. Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng còn tập trung vào xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới. Hằng năm, bình xét, phân tích chất lượng có trên 74,25% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và trên 96,13% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn) có cấp ủy.

Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng theo hướng kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Theo đó, tất cả các khâu, các bước của quy trình tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng đều được tiến hành đồng bộ; khắc phục được tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”. Nội dung thi đua được gắn kết chặt chẽ với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương và với các cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện. Đồng thời, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thông qua phong trào thi đua, các đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, từ khâu xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, bảo đảm quân số, nội dung, thời gian theo quy định với chất lượng ngày càng cao. Kết quả huấn luyện, lực lượng thường trực đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra; riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt đơn vị giỏi; huấn luyện dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu (84% khá, giỏi); huấn luyện lực lượng dự bị động viên, 100% đạt yêu cầu (80% - 85% khá, giỏi). Phong trào Thi đua Quyết thắng cũng đã góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực tích cực để lực lượng vũ trang Tỉnh thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết quân - dân. Với việc tích cực tham gia các hoạt động: “Xóa đói giảm nghèo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, dân vận giỏi”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,... lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực góp phần cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, tham gia xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng vũ trang Tỉnh còn thường xuyên làm công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc1.

Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai mạnh mẽ trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, ngành Hậu cần tiếp tục duy trì tốt phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, v.v. Các phong trào trên không ngừng phát triển, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Nuôi tôm thâm canh của Phòng Hậu cần, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Phước Long và Hồng Dân. Từ tăng gia sản xuất, các cơ quan, đơn vị đưa vào ăn thêm thường xuyên cho bộ đội 1.500 đồng/người/ ngày. Bên cạnh đó, hệ thống doanh trại được đầu tư xây dựng đồng bộ, chính quy, khang trang, “sáng, xanh, sạch, đẹp”; bảo đảm ăn, mặc, ở, sinh hoạt cho bộ đội kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn. Trong công tác kỹ thuật, phong trào Thi đua Quyết thắng đã hướng vào giáo dục, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; khuyến khích phát huy sáng kiến, nâng cao chất lư­ợng sửa chữa, bảo dư­ỡng, duy trì nghiêm chế độ bảo quản ngày, tuần. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; các mô hình: “Nhà xe thanh niên”, “Nhà kho kiểu mẫu”, phong trào “Ngày Kỹ thuật”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”,… được đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh.

Để tạo sự lan tỏa của phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị định hướng, lựa chọn, xây dựng các tiêu chí, mô hình; đồng thời, chỉ đạo cá nhân, tập thể chủ động nghiên cứu, đăng ký phương pháp, cách làm cụ thể. Việc khen thưởng được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy chế thi đua. Các cấp ủy khi xem xét kết quả thi đua đã tôn trọng, lắng nghe ý kiến của hội đồng (ban, tổ) thi đua trước khi quyết định khen thưởng, nên luôn lựa chọn đúng tập thể, cá nhân để khen thưởng. Đồng thời, chú trọng lựa chọn, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trên mọi lĩnh vực để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiên tiến. Từ trong phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, như: “Bình xét quân nhân gương mẫu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Giờ học thanh niên”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Dân vận khéo”, “Dân vận tại đơn vị”, “Giúp đồng đội vượt khó”, “Chăm lo trẻ mồ côi, người già neo đơn”, “Hũ gạo tình quân - dân”, v.v. Trong 05 năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh đã có 966 lượt tập thể và 3.707 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương. Kết quả đó, không những giúp phong trào Thi đua Quyết thắng phong phú, phát triển mạnh mẽ, xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, làm thay đổi cảnh quan, môi trường, lề lối, tác phong công tác trong toàn đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ HOÀNG GIỮ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

___________

1 - Lực lượng vũ trang Tỉnh đã ký kết xây dựng nông thôn mới với 12 xã; huy động quyên góp ủng hộ 16 tỷ đồng, hỗ trợ 97 phương tiện sản xuất, 5 triệu con giống các loại và trên 100.000 ngày công lao động.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết