Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2018, 08:24 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”1, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang luôn nhận thức đúng đắn, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”. Nội dung đi sâu vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đột phá mạnh mẽ, giải quyết, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, việc khó, nhất là trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn giao thông. Với những giải pháp lãnh đạo đúng, hình thức tổ chức linh hoạt, phong phú, sát thực tiễn, phong trào Thi đua Quyết thắng trở thành hành động cách mạng sâu rộng, là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Với tinh thần đó, 5 năm qua (2013 - 2018), lực lượng vũ trang Tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 1 và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương; được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 lần được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 02 lần được Quân khu tặng Cờ thi đua, 02 lần được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Cờ Nhất trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng của
lực lượng vũ trang Tỉnh giai đoạn 2013 - 2018

Từ thực tiễn tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thời gian qua, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đây là kinh nghiệm, đồng thời là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn,… của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Nội dung trọng tâm là: Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư 160/2014/TT-BQP, ngày 09-11-2014 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục Chính trị và Quân khu, v.v. Trong tiến hành, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm tính phong phú, sinh động, linh hoạt và sáng tạo, như: lồng ghép với sinh hoạt tập trung, phát động thi đua, mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống; tuyên truyền trên phương tiện thông tin nội bộ, hệ thống khẩu hiệu, bảng ảnh, v.v. Qua đó, làm cho mọi quân nhân nhận thức rõ vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đồng thời, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần tự giác, nhiệt tình, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu thi đua, tạo sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực công tác, giành nhiều đỉnh cao quyết thắng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ huy động sức mạnh tổng hợp, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng của các tổ chức trong thực hiện phong trào thi đua. Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đơn vị cùng nội dung, chỉ tiêu thi đua của trên và địa phương phát động, cơ quan chính trị các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, cán bộ chủ trì về nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Nội dung được đưa vào trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch, chương trình công tác đảng, công tác chính trị của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu trong tổ chức phong trào phải chặt chẽ các khâu, các bước, từ phát động, đăng ký, giao ước thi đua đến kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, các ban, tổ thi đua cả về cơ cấu, thành phần, số lượng, hoạt động đúng chức năng, có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Quy chế Thi đua - Khen thưởng của lực lượng vũ trang Tỉnh luôn được rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, làm cơ sở cho việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua bảo đảm thống nhất, đánh giá đúng thực chất phong trào; lấy kết quả phong trào Thi đua Quyết thắng làm một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng hằng năm. Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của các chủ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phong trào Thi đua Quyết thắng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy cao nhất khả năng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, chỉ tiêu thi đua của trên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và đặc thù của mình theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức phát động thi đua với chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức2. Nội dung thi đua tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ mới, khó khăn, quan trọng; hướng vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Hình thức, phương pháp tổ chức thường xuyên được đổi mới, bảo đảm đa dạng, phong phú, hấp dẫn, như: thông qua công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục chính trị, giao ban, hội ý, sinh hoạt của các tổ chức, sơ kết, rút kinh nghiệm, đại hội Thi đua Quyết thắng, v.v. Quá trình thực hiện, luôn gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm,… nhằm duy trì phong trào phát triển liên tục, cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự là động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy lực lượng vũ trang Tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là: tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang Tỉnh được giữ vững,... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; kịp thời phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây là kinh nghiệm thể hiện nghệ thuật trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, nhằm giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa công tác thi đua và công tác khen thưởng. Thấm nhuần tư tưởng: thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua; thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện các phong trào thi đua để biểu dương khen thưởng. Quá trình xét khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình, thủ tục; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong việc phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng nhằm động viên, khích lệ thi đua. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp, nơi khó khăn, gian khổ, địa bàn trọng điểm; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện, như: khen thưởng tràn lan trong sơ kết, tổng kết nhiệm vụ, đề nghị khen chưa đúng đối tượng, trùng khen, đùn đẩy khen lên trên, tỷ lệ khen lãnh đạo, chỉ huy cao, v.v. Đồng thời, tích cực phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay; đấu tranh phê phán, khắc phục những biểu hiện lệch lạc, như: ganh đua, thiếu trung thực, bệnh thành tích trong thi đua. Nhờ thực hiện tốt giải pháp này, từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang Tỉnh đã có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ở các cấp; trong đó, có 23 tập thể và 36 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 58 tập thể và 72 cá nhân được Quân khu tặng Bằng khen; 201 tập thể và 168 cá nhân được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen.

Với những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp, có nền nếp, chiều sâu phong trào Thi đua Quyết thắng; coi đó là động lực tinh thần quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tá DƯƠNG QUANG HÙNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 146.

2 - Trong 05 năm (2013 - 2018), lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức phát động và hưởng ứng 27 đợt thi đua cao điểm, đột kích, tiêu biểu là: “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015); “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2016); “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017); “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết