Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 23/07/2020, 08:51 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Tường phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự

Là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc, giáp với thành phố Hà Nội và Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Vĩnh Tường có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của Tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từng bước được nâng lên; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được chú trọng; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn bảo đảm tốt; lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về mọi mặt; thế trận khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố, v.v. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Có được kết quả trên, là nhờ Cơ quan Quân sự Huyện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, quân sự. Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị1 lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đồng thời, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch sát đặc điểm, tình hình của Huyện và triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ

Để công tác quốc phòng, quân sự đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn với bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác quốc phòng, quân sự cho cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác quân sự; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; tập trung vào đánh giá kết quả xây dựng, bảo vệ các công trình quân sự, công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập chiến đấu phòng thủ; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai,... trên cơ sở đó chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Cơ quan Quân sự còn phối hợp với Công an Huyện và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Nhờ sự tham mưu trúng, đúng của Cơ quan Quân sự, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quốc phòng, quân sự từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Ban Chỉ huy Quân sự đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quy định và mở rộng đối tượng giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Theo đó, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, phân loại đối tượng; xây dựng chương trình, kế hoạch; kết hợp gửi lên cấp trên bồi dưỡng với tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp2, tập trung vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên các trường trung học cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ các doanh nghiệp,... làm cơ sở để họ tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự cho toàn dân. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện chỉ đạo các trường thuộc cấp mình quản lý, kết hợp chặt chẽ giữa dạy học các nội dung theo chương trình cơ bản với các nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm xây dựng ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, đồng thời vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của quê hương Vĩnh Tường, v.v.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận, Công an, Đài Truyền thanh Huyện phát các tin, bài; đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền, cổ động trên băng rôn, pa nô, áp phích3. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Để góp phần xây dựng lực lượng vũ trang và tạo nguồn cán bộ cho xã, thị trấn, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thông qua việc rà soát, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp theo đúng quy định. Hằng năm, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tập huấn, thống nhất chủ trương, hướng dẫn nội dung, quy trình công tác tuyển quân theo đúng phương châm “công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật”. Cùng với đó, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân, hiệp đồng và giao chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân, các xã, thị trấn; chỉ đạo cơ quan quân sự xã, thị trấn tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp mình triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Để nâng cao chất lượng công tác này, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự; quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các chế độ, chính sách mà quân nhân và gia đình được hưởng khi tại ngũ, xuất ngũ, v.v.

Lực lượng vũ trang Huyện tham gia xây dựng nông thôn mới

Cùng với việc tuyên truyền, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện còn thực hiện tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở cho tuyển chọn. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Huyện đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn, đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, trong đó, chỉ đạo xã, thị trấn trực tiếp tuyển chọn “tròn khâu”. Việc khám tuyển sức khỏe cũng được tiến hành chặt chẽ, chính xác, khách quan và chất lượng. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện còn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân thâm nhập, nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số theo chỉ tiêu được giao; chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển sau khi phát lệnh nhập ngũ. Từ năm 2018 đến nay, Huyện luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu, hạn chế được việc bù, đổi sau khi giao quân.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy Quân sự chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tích cực xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Trước hết, tham mưu kiện toàn, bổ sung đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ và triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; tập trung thực hiện Kế hoạch “Khu vực phòng thủ”, “Phòng thủ dân sự”, v.v. Đồng thời, coi trọng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Thực hiện nội dung này, Ban Chỉ huy Quân sự đã phối hợp chặt chẽ với các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan lập quy hoạch, dự án sử dụng đất quốc phòng, xây dựng các công trình “lưỡng dụng” vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, vừa củng cố quốc phòng, an ninh. Thường xuyên rà soát, thẩm định, đánh giá tác động của các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ để Huyện điều chỉnh cho phù hợp.

Trên cơ sở quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ của Tỉnh, đặc điểm của địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự nghiên cứu, đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện và các cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ4 theo đúng kế hoạch, lộ trình đã xác định, bảo đảm “cơ bản, liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu”. Trong đó, tập trung ưu tiên xây dựng những công trình thiết yếu, quan trọng phục vụ trực tiếp hoạt động của khu vực phòng thủ, như: khu vực sơ tán gần, trận địa hỏa lực, sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, đường cơ động,... từng bước hình thành thế trận liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Vĩnh Tường vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh.

Thượng tá NGUYỄN ĐỨC LỤC, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
______________

1 - Từ năm 2016 đến nay, Huyện đã ban hành 05 nghị quyết, 22 chỉ thị, 45 kế hoạch và chương trình hành động về công tác quốc phòng, quân sự.

2 - Từ năm 2018 đến nay, Huyện đã cử 50 đồng chí tham gia 07 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Tỉnh tổ chức; mở 13 lớp bồi dưỡng tại Huyện cho 767 đồng chí; giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh đạt 100% kế hoạch.

3 - Từ năm 2018 đến nay, làm mới gần 400 băng rôn, khẩu hiệu; làm 02 phóng sự; viết trên 30 tin bài, v.v.

4 - Năm 2019, Huyện tiến hành tu sửa khu sơ tán gần; trận địa phòng không; thao trường huấn luyện tổng hợp.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết