Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 06/09/2017, 15:10 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Gò Công Đông phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Gò Công Đông là địa bàn quan trọng về quốc phòng và an ninh trong thế trận phòng thủ của tỉnh Tiền Giang. Huyện có bờ biển dài trên 20km, với hai cửa sông lớn Soài Rạp và Cửa Tiểu, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. Những năm qua, lực lượng vũ trang Gò Công Đông đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Để có được kết quả đó, trước hết, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân đã phát huy vai trò tham mưu của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, nhất là triển khai tổ chức xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chủ động nghiên cứu tình hình, tích cực tổng kết thực tiễn, làm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án,... tập trung vào những vấn đề trọng tâm, như: kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh,… nhằm tăng cường các tiềm lực của khu vực phòng thủ. Nổi bật là, cơ quan quân sự Huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện hoàn thành Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng - an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn; hoàn thành Đề án về bảo đảm quốc phòng và an ninh trên địa bàn cho từng giai đoạn và Kế hoạch động viên quốc phòng,... đề xuất biện pháp huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch, lộ trình đã xác định. Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và an ninh định hướng cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch huy động, khai thác tốt mọi nguồn lực để thực hiện công tác này ngày một đồng bộ, toàn diện, thống nhất, đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự của cấp ủy, chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức rà soát các đối tượng, bảo đảm không để sót, lọt, trùng lắp cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Năm 2016, Huyện cử 3 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Tỉnh tổ chức. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng theo phân cấp cho 427 đồng chí thuộc đối tượng 4 cùng với 50 vị chức sắc, chức việc tôn giáo; mở rộng bồi dưỡng cho nhiều đối tượng, bao gồm: chủ phương tiện, tàu thuyền, máy trưởng, thuyền trưởng, tài công; giáo dục quốc phòng và an ninh cho 2.675 học sinh trung học phổ thông. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động thực tiễn của lực lượng vũ trang. Đối với đồng bào ven biển, nhất là ngư dân đang hoạt động trên biển, lực lượng dân quân, tự vệ biển phối hợp với bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tới từng tàu, thuyền, bãi nuôi trồng hải sản,… nên đã đạt được hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó, tập trung vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, v.v. Qua đó, giúp họ nhận thức rõ: xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tỉnh, thành phố trong thế trận phòng thủ chung của cả nước là chủ trương chiến lược của Đảng, đồng thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt. Phát huy chức năng “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Huyện làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xâm nhập mặn, v.v. Qua đó, góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị; phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Với nhận thức: chỉ có tiềm lực kinh tế mạnh khi kinh tế phát triển, được kết hợp chặt chẽ với quốc phòng - an ninh và phải được quy hoạch gắn kết với quy hoạch thế trận quốc phòng toàn dân. Vì vậy, Huyện chủ động kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh ngay từ trong quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với Công an và các ban, ngành, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện thẩm định về mặt quốc phòng - an ninh theo chức năng. Thực hiện chủ trương “khai thác biển xa, bám biển dài ngày”, Huyện đã hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề khai thác từ ven bờ sang xa bờ, hình thành 02 nghiệp đoàn và 29 tổ hợp tác sản xuất trên biển. Các tàu, thuyền phần lớn có công suất lớn từ 300 CV trở lên, được trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên dùng hiện đại như: máy dò Sonar, Ra-đa hàng hải, liên lạc tầm xa có tích hợp với định vị vệ tinh GPS,... đủ sức vươn khơi xa, nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn với kiểm soát an ninh vùng lãnh hải, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Những năm qua, Huyện còn tập trung xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, như: Dự án Cảng biển quốc tế Nam Sài Gòn, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp, Cảng cá Vàm Láng; Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Bình Đông, Gia Thuận 1, Gia Thuận 2,… các tuyến giao thông thủy, đường bộ, đê, kè ven biển gắn với quy hoạch các cụm dân cư; giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, phát triển kinh tế gắn với xây dựng lực lượng tại chỗ, từng bước hoàn chỉnh thế trận trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ quốc phòng, quân sự khi có tình huống.

Để tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh cho khu vực phòng thủ, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Huyện vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Đối với lực lượng thường trực, Huyện chú trọng kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng: đủ, gọn, mạnh. Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch hằng năm; tập trung nâng cao năng lực tham mưu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo phương châm “gần, gọn địa bàn”, “quân đâu, cán đó”, từng bước nâng cao tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự, sắp xếp đúng, đủ biên chế cho các đơn vị. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “tinh gọn, chất lượng, hiệu quả”, “xây dựng đến đâu, chắc đến đó”. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,03% so với tổng dân số; trong đó, đảng viên đạt 27,48% (trong đó, dân quân 21,31%); 100% xã, thị trấn có chi bộ quân sự. Huyện tiếp tục rà soát, phân loại, đăng ký, quản lý chặt chẽ các loại tàu thuyền, làm căn cứ để tổ chức lực lượng, xây dựng mô hình dân quân biển phù hợp. Ngoài huấn luyện theo chương trình chung, Huyện tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí bộ binh bắn máy bay, tên lửa hành trình tầm thấp; cách sử dụng các phương pháp thông tin bằng ký hiệu, tín hiệu trên biển cho lực lượng dân quân tự vệ một số cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Huyện chủ động điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; quản lý chặt chẽ phương tiện, vật tư, kỹ thuật, sẵn sàng động viên khi cần thiết và tổ chức luyện tập, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định. Mỗi năm, Huyện chỉ đạo từ 3 - 4 xã, cụm xã, thị trấn diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Năm 2016, Huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ làm điểm cho Tỉnh, được ban chỉ đạo đánh giá cao, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, năng lực vận hành cơ chế cho cấp ủy, chính quyền các cấp; chất lượng tổng hợp và trình độ chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời, lực lượng vũ trang Huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tham mưu cho Huyện và trực tiếp thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ theo quy hoạch, kế hoạch đã xác định; trong đó, tập trung vào củng cố, xây dựng mới các công trình quân sự quan trọng như: khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy các cấp, hệ thống cụm điểm tựa ven biển, trận địa pháo phòng không, pháo binh, thao trường huấn luyện, trụ sở ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, v.v. Đồng thời, tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng có sẵn, địa hình tự nhiên để giảm bớt chi phí và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đây là cơ sở để hình thành thế trận quân sự khu vực phòng thủ có trọng điểm, có chiều rộng, chiều sâu, liên hoàn, vững chắc, v.v.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp trên, huyện Gò Công Đông đã và đang xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trong thế trận khu vực phòng thủ Tỉnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá PHẠM VĂN LÁNG, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.