Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 10/07/2017, 14:13 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Bạch Thông phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Bạch Thông là huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng vũ trang Huyện đã nêu cao truyền thống, vượt qua khó khăn, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội Đảng bộ Quân sự Huyện (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Trước hết, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng làm cơ sở triển khai thực hiện. Sự tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự của cấp ủy, chính quyền các cấp. Huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, v.v. Đặc biệt, cơ quan quân sự Huyện đã tham mưu cho địa phương hoàn thành Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng - an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, đề xuất biện pháp huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch, lộ trình đã xác định. Mặc dù điều kiện kinh tế còn hạn chế, nhưng Huyện đã ưu tiên bố trí ngân sách triển khai xây dựng từng bước các công trình thiết yếu trong căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, được Tỉnh chọn làm mô hình điểm cho các huyện, thị xã học tập, nhân rộng.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nắm chắc đặc điểm địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân được đẩy mạnh, nhất là với cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trước thực tế địa bàn Huyện rộng (xã xa nhất cách trung tâm Huyện hơn 40km), chất lượng đội ngũ cán bộ và dân trí không đồng đều, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, phân loại đối tượng, lựa chọn phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Từ năm 2012 đến nay, Huyện đã cử 70 cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Tỉnh tổ chức. Huyện mở 05 lớp bồi dưỡng cho 472 cán bộ thuộc đối tượng 4; chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các xã, thị trấn tổ chức 23 lớp bồi dưỡng cho 935 cán bộ, đảng viên; đồng thời, phối hợp với Trường Trung học phổ thông Phủ Thông tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho 2.989 học sinh, đạt hiệu quả tốt. Năm 2013, Đội tuyển của Trường Trung học phổ thông Phủ Thông tham gia thi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt giải Nhì toàn quốc; năm 2016, đạt giải Ba của tỉnh Bắc Kạn, v.v. Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Huyện còn phát huy tốt chức năng “đội quân công tác”, tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, v.v. Qua đó, góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách  

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phê duyệt, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chú trọng tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân - một trong những nội dung trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng hằng năm. Để thực hiện tốt trách nhiệm “tròn khâu” trong tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và cơ quan quân sự các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ bám nắm địa bàn, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghiêm các bước trong công tác tuyển quân theo phương châm “công khai, dân chủ”, “3 bình cử, 4 công khai”1 từ cấp thôn, bản. Nhờ đó, hằng năm, Huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng cao. Nhiều năm qua, Huyện là địa phương được cấp trên tin tưởng lựa chọn giao quân cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan trọng yếu của Bộ Quốc phòng.

Lực lượng vũ trang địa phương vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện luôn coi trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Quán triệt các chỉ thị của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng và triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch về xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Trong đó, Huyện tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ sở. Để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, Huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ quan quân sự các cấp và trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Hàng năm, các địa phương, cơ quan trong Huyện đã tạo nguồn, kết nạp hàng chục dân quân tự vệ vào Đảng, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo trong lực lượng. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu cho địa phương xây dựng được 02 chi bộ quân sự cấp xã (xã Vũ Muộn và thị trấn Phủ Thông) bước đầu hoạt động hiệu quả tốt, tạo cơ sở để Huyện rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng trong thời gian tới.

Khắc phục khó khăn trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên do nhiều công dân trong độ tuổi theo luật định đi lao động xa, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chỉ đạo làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Đến nay, Huyện đã xây dựng được 24 cơ sở dân quân tự vệ; quân số đạt 4,06% so với dân số và kiện toàn đủ lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự 17/17 xã, thị trấn. Lực lượng dự bị động viên được biên chế đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 70%, riêng các đơn vị bộ binh đạt 90%. Lực lượng, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên của Huyện luôn sẵn sàng động viên thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Huấn luyện dân quân tự vệ

Gắn liền với xây dựng lực lượng, ổn định tổ chức biên chế, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tập trung làm tốt công tác huấn luyện, coi đây là biện pháp then chốt nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chỉ đạo tổ chức huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, nội dung sát với yêu cầu, tổ chức, biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, gắn với thực tế địa bàn, phù hợp với khả năng ngân sách. Trong đó, chú trọng huấn luyện theo các phương án tác chiến khu vực phòng thủ, huấn luyện nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện cũng coi trọng tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, được cấp trên đánh giá cao. Trong giai đoạn 2010 - 2015, Huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện (năm 2012), làm điểm cho Tỉnh và Quân khu, kết quả đạt loại giỏi; chỉ đạo 17/17 xã, thị trấn tiến hành diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự. Đặc biệt, năm 2014, Huyện chỉ đạo xã Tú Trĩ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, làm điểm cho Cục Dân quân tự vệ, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham quan, kết quả đạt loại giỏi. Thông qua diễn tập, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Huyện, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ban, ngành đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Huyện luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn,… đảm bảo không để bị động trong mọi tình huống. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là với lực lượng công an, lực lượng kiểm lâm theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ngay từ cơ sở.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành (10-7-1947 - 10-7-2017) và những kết quả, thành tích đã đạt được, lực lượng vũ trang huyện Bạch Thông tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xây dựng Huyện phát triển kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, xứng đáng với truyền thống quê hương “Căn cứ địa cách mạng”.

Thượng tá LÝ VĂN NINH, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

___________

1 - “3 bình cử, 4 công khai”: chính quyền, đoàn thể và gia đình công dân bình cử; công khai danh sách công dân miễn, tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự; công khai danh sách công dân đủ điều kiện khám sức khỏe; công khai công dân đủ sức khỏe và công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.