Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 07/06/2019, 20:33 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Ba Bể phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự

Ba Bể là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Kạn, có diện tích tự nhiên 684,12km2, bao gồm 16 xã, thị trấn với dân số trên 50 nghìn người; trong đó, có 95% đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc điểm đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc, có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, đặc biệt Vườn quốc gia Ba Bể rộng gần 8.000ha là điểm du lịch sinh thái khá nổi tiếng của khu vực phía Bắc, làm cho nơi đây có vị trí quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, v.v. Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn và trên cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng vũ trang Huyện luôn tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự; đồng thời, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự Huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Trước hết, tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, các chỉ thị, văn bản về công tác quốc phòng, quân sự của cấp trên, bám sát đặc điểm nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa bàn, Cơ quan Quân sự Huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác quốc phòng, quân sự, làm cơ sở để các ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng xây dựng, thực hiện Quy hoạch bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020, tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp để nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường tiềm lực kinh tế, bảo đảm lượng dự trữ hậu cần tại chỗ, sẵn sàng huy động khi có tình huống về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt nhằm thu hút vốn đầu tư vào xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình lưỡng dụng thuộc các lĩnh vực, như: giao thông, y tế, văn hóa, du lịch, bưu chính viễn thông,… để vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo sự liên hoàn, vững chắc về thế trận quốc phòng, quân sự, an ninh trong khu vực phòng thủ Huyện.

Với phương châm ưu tiên phát triển kinh tế, nhưng không vì mục đích kinh tế mà bỏ qua nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Cơ quan Quân sự Huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng thực hiện tốt việc thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án liên quan đến phát triển du lịch Vườn quốc gia Ba Bể, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình và sẵn sàng huy động khi có tình huống về quốc phòng, quân sự. Để công tác quốc phòng, quân sự được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Cơ quan Quân sự Huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tuyển sinh quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, các ban chỉ đạo: khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng thủ dân sự, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh quy hoạch, từng bước triển khai xây dựng các thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa bàn cả trước mắt và lâu dài.

Hai là, tham mưu trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tham mưu cho Hội đồng tổ chức phân công, gắn trách nhiệm của các ủy viên Hội đồng; đồng thời, chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức rà soát, phân loại đối tượng, trên cơ sở đó gửi đi bồi dưỡng các lớp do cấp trên tổ chức và mở các lớp giáo dục, bồi dưỡng theo phân cấp tại Huyện1. Do dân cư phân bố không tập trung, trình độ dân trí thấp, Huyện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức bồi dưỡng theo các cụm địa bàn thôn, bản với đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục; chú trọng giáo dục các đối tượng: bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tiểu khu, chức sắc, chức việc tôn giáo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, làm cơ sở để đội ngũ này tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng đảm bảo tính toàn diện, trong đó tập trung vào giáo dục cho các đối tượng nắm chắc quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về phương pháp, cùng với tổ chức giáo dục, bồi dưỡng theo cụm địa bàn, Cơ quan Quân sự Huyện còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông (đài phát thanh, cổng thông tin điện tử,…) đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức các tổ, đội công tác đến từng thôn, bản, tiểu khu kết hợp vừa làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân2. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong Huyện đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang của Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Cơ quan Quân sự Huyện đã chỉ đạo xây dựng tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đảm bảo có cơ cấu, phân bố hợp lý giữa các địa bàn; trong đó, ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa. Đi đôi với kiện toàn tổ chức, biên chế, Cơ quan Quân sự Huyện chú trọng công tác huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đảm bảo là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 617-NQ/ĐU, ngày 19-10-2013 của Đảng ủy Quân sự Tỉnh, Nghị quyết 438-NQ/ĐU, ngày 12-11-2013 của Đảng ủy Quân sự Huyện về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện yêu cầu các đơn vị huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, chỉ đạo huấn luyện sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức, biên chế, trang bị, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị và đối tượng; trong đó, chú trọng huấn luyện theo các phương án tác chiến khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Qua sơ kết 05 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, lực lượng vũ trang Huyện đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện (năm 2017), kết quả thực binh bắn chiến đấu đạt giỏi, chỉ đạo 12/16 xã, thị trấn tiến hành diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự kết quả đạt khá. Thông qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; nhận thức của các cơ quan, ban, ngành đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương có sự chuyển biến rõ rệt; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện được nâng cao. Làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc địa bàn, lực lượng vũ trang Huyện luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ, A2, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an và kiểm lâm theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng” và Nghị định 133/2015/NĐ-CP, ngày 28-12-2015 của Chính phủ về “Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng”, v.v.

Những kết quả trên là cơ sở vững chắc để thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng Huyện vững mạnh về mọi mặt.

Thượng tá NGUYỄN VĂN BẮC, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

___________

1 - Từ năm 2008 đến 2018, Huyện đã cử 07 cán bộ đối tượng 2, 98 cán bộ đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; mở 42 lớp tập trung, bồi dưỡng được hơn 2.000 cán bộ đối tượng 4.

2 - Từ năm 2008 đến 2018, Huyện đã tuyên truyền gần 500 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trên 40 đoàn công tác đến các xã vùng sâu, vùng xa làm nhiệm vụ dân vận kết hợp tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh cho đồng bào dân tộc thiểu số, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết