Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 15/02/2019, 07:53 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hòa Bình phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Hòa Bình là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, với địa hình, địa thế hiểm trở, nhiều hang động và điểm cao có giá trị, “tiến có thế đánh, lui có thế giữ”, rất có lợi trong việc xây dựng căn cứ chiến đấu. Ngoài ra, trên địa bàn của Tỉnh có nhiều tuyến giao thông, công trình có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước. Vì vậy, Hòa Bình là hướng phòng thủ quan trọng của Quân khu 3 và cả nước.

Nhận thức rõ điều đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 về xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc. Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành Chương trình hành động 19-Ctr/ĐU về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các Đề án: xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội gắn với quy hoạch, bố trí, bảo đảm quốc phòng trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020,... làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từng nhiệm kỳ, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng; thành lập các ban chỉ đạo, ban tổ chức để chỉ đạo các hội đồng, ban, sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức các hoạt động về xây dựng, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện nay, Hòa Bình có trên 70% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đều, đời sống còn nhiều khó khăn. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần là nội dung được các cấp ủy đảng, chính quyền rất quan tâm, chăm lo. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng vũ trang Tỉnh luôn chủ động tham mưu và phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng1 và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa. Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp được thành lập và kiện toàn khi có thay đổi về nhân sự, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; gắn, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong dịp địa phương tổ chức các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; đồng thời, phát huy tốt Chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên Đài Phát thanh - Truyền hình của Tỉnh và các huyện, thành phố. Lực lượng vũ trang Tỉnh đã làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho địa phương từ số thanh niên nhập ngũ; giúp các tổ chức đảng ở cơ sở, tổ chức quần chúng, nhất là các xã thuộc địa bàn khó khăn, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn có tổ chức cơ sở đảng; 99,95% thôn, bản, nhà trường có đảng viên. Đây là một nhân tố hết sức quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Tỉnh thường xuyên làm tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng - an ninh”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; quan tâm, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, chính sách hậu phương Quân đội2, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói riêng; củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Mọi hoạt động liên quan đến quân sự, quốc phòng đều có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc chủ động, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân.

Xây dựng tiềm lực kinh tế, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho khu vực phòng thủ là nội dung luôn được lực lượng vũ trang Tỉnh chú trọng. Quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, lực lượng vũ trang Tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng về kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Trong đó, lấy phát triển kinh tế là trung tâm, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân là yếu tố quan trọng để tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Trên tinh thần đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các ban, sở, ngành thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh xây dựng Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; phối hợp với trên thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm không bị chồng chéo, ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của Tỉnh, Quân khu và quốc gia.

Cùng với đó, Tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách thu hút được các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế; quan tâm đầu tư hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định đời sống các xã vùng CT229 và vùng lòng hồ Sông Đà; xây dựng, nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện, trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y đạt chuẩn quốc gia; phát triển mạnh, rộng khắp mạng lưới viễn thông; nâng cấp, làm mới nhiều tuyến giao thông huyết mạch, bảo đảm 100% các xã có đường ô tô tới trung tâm, v.v. Nhờ đó, kinh tế của Tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng thay đổi, phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương là một nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ. Để xây dựng bộ đội thường trực theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn về tổ chức biên chế cơ quan quân sự các cấp và đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; quan tâm quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong nắm tình hình, xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố; phương án bảo vệ nhà máy thủy điện, các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang Tỉnh còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp, chất lượng cao, theo đúng quy định3; đảm bảo vừa lao động sản xuất, vừa tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở từng thôn, bản, cơ quan, đơn vị, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố nghiêm trọng, được nhân dân đánh giá cao. Đối với lực lượng dự bị động viên, các chế độ đăng ký, quản lý nguồn quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đủ biên chế, đúng chức danh, chất lượng chuyên nghiệp quân sự đạt 69,4%, tỷ lệ đảng viên đạt 10,2% trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, mỗi đợt diễn tập khu vực phòng thủ là một lần kiểm nghiệm toàn diện khả năng huy động tiềm lực các mặt của địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng khi có các tình huống xảy ra; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Vì thế, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn tham mưu cho Tỉnh tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo hướng “hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm”; gắn diễn tập với đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh4, góp phần thực hiện mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới, được nhân dân, các cấp chính quyền đồng tình ủng hộ. Nổi bật là, Tỉnh đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, với nhiều điểm mới trong nội dung, sáng tạo trong phương pháp thể hiện, tiến hành thực binh đa dạng trên quy mô lớn, không gian rộng, với nhiều thành phần và lực lượng tham gia; trong đó, việc vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng vũ trang làm nòng cốt” trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập là thành công lớn, bao trùm nhất.

Những kết quả, kinh nghiệm đạt được là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá HÀ TẤT ĐẠT, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________

1 - Từ năm 2008 - 2018, đã cử 24 cán bộ đối tượng 1; 540 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Học viện Quốc phòng và Trường Quân sự Quân khu 3. Mở 543 lớp, cho 48.702 người (đối tượng 3 là 5.794; đối tượng 4 là 38.871; chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín và đối tượng khác là 4.037), giáo dục quốc phòng, an ninh cho 301.716 lượt học sinh, sinh viên.

2 - Toàn Tỉnh có 96% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn; 90% thương binh, bệnh binh được công nhận là người công dân kiểu mẫu; 96% gia đình liệt sĩ được công nhận Gia đình cách mạng gương mẫu; 190/210 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

3 - Đến nay, Tỉnh đã xây dựng được 410 đơn vị dân quân tự vệ (210 đơn vị dân quân, 200 đơn vị tự vệ); đạt 1,89% dân số; trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 22,3%.

4 - Thông qua diễn tập các cấp, đã làm được 71km đường bê tông, làm mới 69 cống thoát nước, bê tông hóa 97 công trình công cộng, xây 03 Nhà tình nghĩa; khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.575 người, xử lý 676 giếng nước và xây 49 công trình vệ sinh. Riêng diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2018 đã làm mới 1.350m đường bê tông, 1.550m đường cấp phối, cải tạo 950m lưới điện 3 pha, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết