Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 19/03/2020, 13:40 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Bắc Giang thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự

Tỉnh Bắc Giang có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 1; đồng thời, được xác định là “phên giậu” ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Nhận thức rõ điều đó, 75 năm qua1, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nổi bật là, luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân sát thực tiễn địa phương. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp, ngành chặt chẽ, hiệu quả; chất lượng công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng vũ trang Tỉnh được nâng cao; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận quân sự, “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường, v.v. Nhờ đó, hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp được nâng lên, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng vũ trang Tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 1 và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương2. Ghi nhận thành tích 75 năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh, 10 huyện, thành phố, 45 xã, phường, thị trấn, 29 cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Lê Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Có được kết quả trên, trước hết, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu và làm nòng cốt đề xuất giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quốc phòng, quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; đảm bảo cho công tác này được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, chú trọng tham mưu giúp Tỉnh đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, nghĩa vụ quân sự; rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Đồng thời, ban hành các văn bản xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; động viên kinh tế cho quốc phòng, v.v. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu cho Tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh theo đúng quy định, không để bị động, bất ngờ. Từ tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, Tỉnh đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động 50-CTr/TU, Chỉ thị 19-CT/TU về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; Kế hoạch 53-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới; Chỉ thị 14/CT-UBND về xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2015 - 2020, cùng nhiều đề án và các văn bản về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, v.v. Nhờ đó, công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn Tỉnh luôn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Thực hiện vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các huyện, thành phố thường xuyên quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng trên địa bàn; phối hợp rà soát, thẩm định, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và từng địa phương. Trong đó, chú trọng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trên các địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, v.v. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch: tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020; sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020; xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ Tỉnh và các huyện, thành phố; hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2015 - 2020,... đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2008 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân Tỉnh đầu tư trên 700 tỷ đồng xây dựng doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, Trung đoàn 831, Trường Quân sự Tỉnh; các công trình quốc phòng trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật,... và một số hạng mục công trình mang tính lưỡng dụng bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu dân sinh và cơ động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân khu, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các địa phương thống nhất biện pháp quản lý chặt chẽ 79 điểm đất quốc phòng với diện tích hơn 360 ha.

Quán triệt phương châm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố. Theo đó, các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh đều được thẩm định các yếu tố liên quan đến quốc phòng - an ninh theo  Quyết định 13/2012/QĐ-TTg, ngày 23-02-2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Do vậy, hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn diễn ra mạnh mẽ, các dự án khu công nghiệp của Tỉnh đều được nghiên cứu, thẩm định kỹ trước khi quy hoạch và quản lý chặt chẽ. Nhờ đó, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, giữ vững thế trận khu vực phòng thủ của Tỉnh.

Thực hiện chức năng cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương phát huy vai trò nòng cốt, chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp các hội đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Để đạt hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho từng đối tượng theo quy định. Tham mưu cho Tỉnh huy động các nguồn lực, bố trí ngân sách để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trong đó, Tỉnh đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng và đưa Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh vào hoạt động. Hằng năm, Tỉnh đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên trên địa bàn đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Để xứng đáng vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, Đảng ủy Quân sự Tỉnh quan tâm, chăm lo lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về mọi mặt, có cơ cấu hợp lý, “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn, ưu tiên bảo đảm 100% quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Tăng cường đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, tình huống, địa bàn tác chiến, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nhất là trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với luyện tập phương án tác chiến, nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Năm 2019, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp Tỉnh và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện (Lạng Giang, Yên Dũng) được Quân khu, Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo Luật đã xác định; tập trung xây dựng theo phương châm: vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng từng bước được nâng lên; tổ chức biên chế đúng quy định theo Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn Tỉnh. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng được trên 400 cơ sở dân quân, tự vệ, tỷ lệ đạt 1,54% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 21,5%. Lực lượng dự bị động viên của Tỉnh được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 99% biên chế; đúng chuyên nghiệp quân sự trên 75%, đảng viên gần 8%. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra, huấn luyện, diễn tập, huy động giao nguồn, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị, sẵn sàng động viên khi có tình huống.

Tự hào với truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong 75 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Đại tá LÊ VĂN THẮNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________  

1 - Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thành lập ngày 25-3-1945 và được tái thành lập tháng 01-1997 từ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Bắc.

2 - Năm 2019, được Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Cờ Thi đua.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết