Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2014, 20:59 (GMT+7)
Lữ đoàn Thông tin 596 tích cực tiến hành công tác dân vận

Lữ đoàn Thông tin 596 thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL), được thành lập ngày 10-01-1973 trên cơ sở một số đơn vị thông tin của Đoàn 559 - đơn vị mở đường Trường Sơn thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong bảo đảm TTLL cho các nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến công oanh liệt của Bộ đội Thông tin Anh hùng. Ngày nay, nhiệm vụ của Lữ đoàn có sự phát triển mới, bên cạnh việc tiếp tục quản lý, khai thác tốt hệ thống viễn thông, quy hoạch dồn dịch mạng đầu cuối tổng đài XY, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị đã nhanh chóng tiếp thu kỹ thuật, công nghệ mới, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia triển khai, lắp đặt và khai thác có hiệu quả, an toàn nhiều công trình thông tin chiến lược quan trọng, trang bị hiện đại. Cụ thể, như: tổng đài kỹ thuật số, các tuyến vi ba số, cáp quang, mạng truyền số liệu, thư tín điện tử; hệ thống điều hành truyền dẫn quang, phục vụ Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt, những năm gần đây, bên cạnh việc đảm bảo TTLL kịp thời, chính xác, sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Lữ đoàn còn thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công tác dân vận (CTDV), xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn.

Bảo quản hệ thống an-ten VSAT trong Ngày Kỹ thuật tại Tiểu đoàn 12.

Đảng ủy, chỉ huy (ĐU,CH) Lữ đoàn xác định, thực hiện tốt CTDV không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mà còn là một biện pháp quan trọng để gìn giữ và phát huy phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”. Do đó, Lữ đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về CTDV, đặc biệt là Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Hướng dẫn 842-HD/CT của Tổng cục Chính trị; Nghị quyết 4982-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng TTLL,... Đảng ủy Lữ đoàn ra Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường CTDV ”; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động CTDV sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đài, trạm và tình hình địa bàn. Định kỳ 6 tháng, một năm, các tổ chức đảng, từ Đảng ủy Lữ đoàn đến từng chi bộ đều tiến hành sơ kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện CTDV, nêu rõ nguyên nhân mạnh, yếu và đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng (Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn); gắn thực hiện CTDV với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc quán triệt  phương châm “Dân vận khéo” theo lời dạy của Người. Chủ trương chung của Lữ đoàn là, dựa chắc vào cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên địa bàn để thống nhất chương trình, kế hoạch tiến hành CTDV; tạo niềm tin, sự gắn bó, cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, CTDV của Lữ đoàn luôn được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đạt được những kết quả quan trọng.

Để nâng cao hiệu quả CTDV, ĐU,CH Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỷ luật dân vận cho CB,CS, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Trong giáo dục, Lữ đoàn đã coi trọng làm rõ bản chất cách mạng, truyền thống của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; mối quan hệ gắn bó máu thịt, đoàn kết quân - dân; truyền thống vẻ vang của Bộ đội TTLL và của Lữ đoàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho CB,CS về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CTDV trong tình hình mới; đặc điểm, tình hình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương. Chú trọng giáo dục cho CB,CS nhận thức đúng tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bài học kinh nghiệm trong tiến hành CTDV; phương pháp xử trí các tình huống xảy ra, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Do đặc điểm Lữ đoàn đóng quân trải rộng trên 09 tỉnh, thành phố và một số khu vực khá phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; CB,CS  thường xuyên hoạt động độc lập,... nên ĐU,CH Lữ đoàn hết sức coi trọng việc giáo dục kỷ luật dân vận cho bộ đội, nhất là đối với các đồng chí làm nhiệm vụ ở đài, trạm lẻ và lực lượng trực tiếp tham gia CTDV, coi đó là một nội dung quan trọng để tiến hành có  hiệu quả CTDV của Đơn vị. Nội dung giáo dục kỷ luật dân vận được các cấp lồng ghép vào chương trình giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ, thông báo chính trị, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, diễn đàn, đối thoại,… Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kỷ luật dân vận, xây dựng tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác cho CB,CS khi tiến hành CTDV; tạo tiền đề cho việc củng cố đoàn kết quân - dân, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đơn vị.

Thực hiện kế hoạch CTDV đã được phê duyệt, ĐU,CH Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Với phương châm: “Kiên trì, thiết thực, hiệu quả, không chủ quan nôn nóng”, “Kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, CB,CS Lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã (phường, thị trấn), ấp (khóm) văn hoá; giúp nhân dân phát triển kinh tế gia đình; đấu tranh ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật, khắc phục các tệ nạn xã hội,... Đồng thời, chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Quy chế dân chủ ở cơ sở,... Hình thức tuyên truyền được tiến hành bảo đảm đa dạng, phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán và trình độ nhận thức, tâm lý của đồng bào; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với tổ chức các hội thi tìm hiểu truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ và hoạt động kết nghĩa; tuyên truyền tập trung với đi sâu vào từng đối tượng, từng địa bàn, từng thời điểm. Thực hiện chủ trương: “Tiến hành tốt CTDV tại đơn vị”, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức họp mặt với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương để phối hợp nắm tình hình địa bàn; kết hợp giáo dục con, em của nhân dân các địa phương là chiến sĩ đang làm nghĩa vụ quân sự tại đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn cũng được Lữ đoàn quan tâm thường xuyên1. Vào các dịp lễ, Tết, kết thúc huấn luyện hoặc ngày nghỉ, các đơn vị tổ chức mời cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân của quân nhân đến tham quan đơn vị, giao lưu, sinh hoạt với bộ đội. Thông qua đó, Đơn vị, địa phương và gia đình thống nhất biện pháp quản lý bộ đội và tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân.

Cùng với nội dung trên, ĐU,CH Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương và đơn vị kết nghĩa trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn. Thời gian qua, Lữ đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, như: tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn địa bàn trong các dịp cao điểm, lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn; tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,... Thông qua huấn luyện dã ngoại kết hợp làm CTDV, CB,CS Lữ đoàn đã tích cực giúp các địa phương và nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố trường học, trạm y tế; xây dựng mới và sửa chữa 05 Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trị giá hơn 320 triệu đồng; vận động đóng góp gần 700 triệu đồng vào quỹ “Xóa đói giảm nghèo”, quỹ “Khuyến học”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin; đồng thời, tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh2. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ Quốc phòng, CB,CS Lữ đoàn đã tham gia gần 1.200 ngày công lao động vệ sinh môi trường, thu hoạch mủ cao su; cải tạo 750 m đường giao thông; 475 ngày công tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ trên các địa bàn; đầu tư gần 70 triệu đồng mua sắm, trang bị phương tiện nghe nhìn cho các hội trường sinh hoạt tập trung của 4 ấp và các hộ nghèo thuộc xã Lai Hưng (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương); tiến hành khám, chữa bệnh cho nhân dân và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Bằng những việc làm thiết thực đó, CB,CS Lữ đoàn không chỉ làm sâu sắc nét đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Thông qua tiến hành CTDV cũng là điều kiện để rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật CTDV cho mọi CB,CS, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với kết quả đã đạt được, nhiều năm liền Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”. Đặc biệt, năm 2013, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích 10 năm (2003 - 2013) thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường CTDV của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”.

Từ những kết quả và kinh nghiệm đã được đúc kết, thời gian tới, ĐU,CH  Lữ đoàn Thông tin 596 sẽ tiếp tục phát huy để thực hiện CTDV hiệu quả hơn, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ NGỌC MINH

Chính ủy Lữ đoàn
________

1 - Từ năm 2003 đến năm 2013, Lữ đoàn đã tổ chức 265 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống với hơn 16.000 lượt người dân tham dự; tổ chức 195 buổi giao lưu văn hóa, thể thao; phối hợp với Quận đoàn Quận 6 tổ chức 60 lượt  “Chương trình Măng non - Ngày Hội vì biển, đảo quê hương”, “Một ngày làm chiến sĩ” cho 4.890 lượt em học sinh; duy trì hoạt động có hiệu quả với 18 đầu mối địa phương, đơn vị kết nghĩa, v.v.

2 - 10 năm qua, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện 10 khóa quân nhân dự bị động viên; giáo dục quốc phòng và an ninh cho hàng nghìn lượt thanh niên, học sinh tại các địa phương nơi đóng quân.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết