Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 17/04/2018, 18:29 (GMT+7)
Lữ đoàn thông tin 139 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Triển khai đội hình bảo đảm thông tin cơ động

Lữ đoàn 139 thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, được thành lập ngày 18-4-1978, làm nhiệm vụ Tổng trạm thông tin cơ động. Tiếp nối truyền thống và những chiến công của các đơn vị tiền thân1, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đoàn kết, thống nhất, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tự lực tự cường, ra sức học tập, đổi mới tư duy và cách tiếp cận, làm chủ các trang bị khí tài, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Hiện nay, Lữ đoàn là đơn vị Tổng trạm thông tin cơ động cấp chiến lược của Bộ; có chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, truyền hình phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Quán triệt, thực hiện chủ trương xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại và “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2010 - 2020”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác huấn luyện bảo đảm thông tin, sẵn sàng chiến đấu. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Lữ đoàn đã chú trọng huấn luyện chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, đối tượng tác chiến, địa hình, thời tiết và nhiệm vụ của Đơn vị. Trong đó, đặc biệt coi trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ về khai thác trang bị thông tin công nghệ cao. Trong thực hiện, Lữ đoàn lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện về kỹ thuật làm trung tâm, huấn luyện chiến thuật làm cơ sở,nhằm nâng cao trình độ bảo đảm thông tin liên lạc trong các tình huống, nhất là yêu cầu tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao và tác chiến không gian mạng. Cùng với đó, công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị,… được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Suốt chặng đường 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để xây đắp nên truyền thống: “Dũng cảm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, quyết tâm làm chủ khoa học kỹ thuật, sẵn sàng cơ động cao, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, vững chắc cho lãnh đạo, chỉ huy của Bộ đối với toàn quân trong xây dựng và chiến đấu”. Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc, những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 36 tập thể và hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc và xây dựng Đơn vị tiến thẳng lên hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, tập trung quán triệt, giáo dục để bộ đội nhận thức rõ vị trí, vai trò của đơn vị thông tin cơ động chiến lược; những thuận lợi, khó khăn trong bảo đảm thông tin liên lạc cũng như yêu cầu xây dựng Đơn vị tiến thẳng lên hiện đại,... nhằm thống nhất về nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, thái độ đúng đắn, ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, cần tuyên truyền, giáo dục để bộ đội nhận thức đúng vai trò quyết định của yếu tố con người trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội, khắc phục tâm lý chủ quan của bộ đội khi sử dụng vũ khí hiện đại; từ đó, phát huy tính tích cực, tự giác, hăng say học tập, nghiên cứu làm chủ quá trình khai thác, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin đơn vị quản lý.

Nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chú ý coi trọng giáo dục truyền thống anh hùng của Bộ đội Thông tin liên lạc cũng như những thành tích, chiến công của Lữ đoàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Để đạt hiệu quả, các đơn vị cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để bộ đội học tập, làm theo; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm những vấn đề mới nảy sinh, giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, nhất là đối với những bộ phận thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp,... tạo động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đặc biệt là những hoạt động chống phá trên không gian mạng, đề cao cảnh giác và tích cực đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đơn vị.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Tập trung huấn luyện cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phân đội thông tin cơ động theo tiêu chí “Chính quy, thiện chiến, tinh nhuệ”, đạt trình độ giỏi về thông tin cơ động, làm chủ khí tài trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đơn vị tiến thẳng lên hiện đại. Trong đó, coi trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức thực hành, quản lý, giáo dục bộ đội và phương pháp huấn luyện cho cán bộ các cấp. Để đạt hiệu quả, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, như: mô hình học cụ, giáo án, thao trường,... và đẩy mạnh phong trào tự học tập trong đơn vị theo chủ trương xây dựng “Binh chủng học tập”, “Sĩ quan điện tử”. Thường xuyên tổ chức hội thao, hội thi giữa các đơn vị, bộ phận, từng ngành; qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong huấn luyện. Trong quá trình thực hiện, Lữ đoàn yêu cầu chỉ huy các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ, các khâu, các bước, nhất là kỷ luật để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, khả năng của các phân đội thông tin cơ động; hoàn thành tốt việc bảo đảm thông tin liên lạc cơ động, truyền hình cho các nhiệm vụ: A2, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; các sự kiện, kỷ niệm lớn của đất nước; các cuộc diễn tập của Bộ, Binh chủng; tham gia lắp đặt các dự án, công trình thông tin được giao. Tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, bảo đảm tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện đạt 99,5% trở lên. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, xử lý kịp thời các tình huống và sự cố thông tin; tuần tra bảo vệ an toàn tuyến cáp do Lữ đoàn quản lý; duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, canh gác bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ba là, thực hiện tốt công tác bảo đảm. Là lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Lữ đoàn được trang bị nhiều khí tài thế hệ mới, hiện đại, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật rất phức tạp. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm trong bảo quản, khai thác, sử dụng trang bị, khí tài; nâng cao ý thức giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm trong Đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ trình độ, tay nghề, làm chủ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng trang bị, khí tài, nhất là trang bị, khí tài mới. Đồng thời, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp. Các đơn vị cần coi trọng xây dựng các tổ kỹ thuật mũi nhọn, làm nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật cơ động và thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật cho các trạm thông tin kỹ thuật số hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình cơ động. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng và thực hiện có hiệu quả “Ngày Kỹ thuật” để bảo đảm hệ số kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc và sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

Để phục vụ tốt cho mọi nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác hậu cần, cả thường xuyên và dự trữ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các loại vật chất hậu cần; duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, cơ sở vật chất hậu cần. Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, các đơn vị, nhất là những bộ phận đóng quân phân tán, làm nhiệm vụ nhỏ, lẻ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ, bảo đảm an toàn vệ sinh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Đơn vị quản lý tài chính tốt” với những việc làm cụ thể, thiết thực; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội; xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trong Đơn vị.

Phát huy truyền thống 40 năm phấn đấu kiên cường, bền bỉ, vượt khó đi lên, với trí tuệ, khát vọng và bản lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 139 luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến sức mạnh thành nguồn lực nội sinh, quyết tâm lập nhiều thành tích mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đơn vị tiến thẳng lên hiện đại.

Trung tá HỒ VĂN DŨNG, Chính ủy Lữ đoàn

1 - Tiểu đoàn 2 (thành lập ngày 12-11-1974), Tiểu đoàn 1 (thành lập ngày 18-11-1977).

Ý kiến bạn đọc (0)