Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 28/05/2020, 08:10 (GMT+7)
Lữ đoàn Phòng hóa 86 nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Lữ đoàn Phòng hóa 86 thuộc Binh chủng Hóa học có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hóa học cho tác chiến chiến dịch, chiến lược; làm nhiệm vụ A2, chống khủng bố, ứng cứu, khắc phục sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân, sự cố môi trường và xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh. Vì thế, dù trong thời bình, song nhiệm vụ của Đơn vị luôn yêu cầu, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ và tính chất đặc thù của công việc, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Trước hết, tăng cường giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện vấn đề này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quán triệt, phổ biến cho bộ đội nắm vững các quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; điều lệnh, điều lệ, các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Hóa học. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền để bộ đội nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với Bộ đội Hóa học hiện nay, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng tác chiến, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ để giáo dục bộ đội. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Lữ đoàn tích cực nghiên cứu biên soạn, đưa vào giảng dạy các chuyên đề phù hợp thực tiễn nhiệm vụ đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chính trị; kết hợp giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục pháp luật và các hình thức giáo dục khác, như: hoạt động phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, v.v. Tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, giải quyết các vấn đề về tư tưởng, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ độc hại, nguy hiểm; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu cao, luôn tin tưởng, làm chủ vũ khí, trang bị khí tài có trong biên chế; phát huy truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Đơn vị chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định của Bộ và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, như: trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến và luyện tập, diễn tập sát với nhiệm vụ, địa bàn, phương án và tình huống. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an và các đơn vị Quân đội trên địa bàn tổ chức luyện tập, diễn tập hiệp đồng tác chiến, bảo vệ mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Do đặc thù nhiệm vụ của Lữ đoàn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải được huấn luyện đầy đủ, chu đáo, thực sự làm chủ vũ khí, trang bị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, xử lý tình huống nhanh, chính xác, an toàn tuyệt đối. Vì vậy, Lữ đoàn luôn coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, kết hợp huấn luyện, diễn tập với thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và khắc phục hậu quả môi trường. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 174-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và kỹ thuật ứng phó sự cố cho các đối tượng, nhất là cán bộ chỉ huy trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, môi trường, huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách: chống khủng bố, ứng cứu sự cố hóa học, phóng xạ, hạt nhân, môi trường, khắc phục hậu quả môi trường. Đối với chỉ huy và cơ quan, Lữ đoàn tập trung bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật, khoa học kỹ thuật quân sự để nâng cao năng lực chỉ huy tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện phòng hóa; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp diễn tập, nhất là diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa với nhiều quy mô, hình thức. Đẩy mạnh huấn luyện nâng cao chất lượng thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo chính xác các nguy cơ về độc xạ, ô nhiễm môi trường và khả năng tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân.

Bộ đội Hóa học tham gia dập dịch Covid-19

Đối với cấp phân đội, Lữ đoàn chỉ đạo huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát nhiệm vụ của từng lực lượng; trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật binh chủng làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn trong điều kiện tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, ở các loại địa hình, thời tiết phức tạp. Kết hợp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh với chuyên ngành; huấn luyện với tiêu tẩy chất độc, xạ tồn lưu sau chiến tranh, xử lý sự cố môi trường, v.v. Đối với Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân, tập trung nghiên cứu xây dựng và huấn luyện thành thạo các tình huống ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, thiên tai thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn trong mọi địa hình, thời tiết. Đối với đội Khắc phục hậu quả môi trường, nghiên cứu lựa chọn nội dung đã được tập huấn và diễn tập ở nước ngoài đưa vào huấn luyện cho đơn vị; tăng cường bồi dưỡng nâng cao thể lực, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và năng lực tổ chức, chỉ huy xử lý các tình huống khắc phục hậu quả môi trường, tìm kiếm, cứu nạn. Đối với phân đội chuyên trách chống khủng bố, tập trung nghiên cứu xây dựng các tình huống mô phỏng sát với các mục tiêu cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ của phân đội; phương pháp phát hiện, xử lý các tình huống hóa xạ, xóa dấu vết, làm sạch môi trường; phối hợp với các thành phần khác để cô lập lực lượng khủng bố, giải thoát con tin, v.v. Đối với các phân đội trinh sát, tiêu tẩy, khói lửa, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ phát hiện nhanh, chính xác loại, nồng độ hóa chất độc xạ, sinh học, sự cố môi trường; phát hiện vệt mây phóng xạ, nồng độ nhiễm xạ, bức xạ; tính toán loại dung dịch hóa chất phù hợp để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng, làm sạch môi trường, v.v.

Để đạt chất lượng, hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện; duy trì nền nếp bồi dưỡng, tập huấn, hội thao, hội thi các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện, với mục tiêu “Giỏi cấp mình, thuần thục cấp dưới, biết việc cấp trên”. Trong huấn luyện, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Đẩy khá, xóa kém, vươn lên giỏi”; mô hình: “Kíp xe cán bộ”, “1 nghiêm, 3 chủ động”1, “3 giảm, 3 tăng”2 và “3 phát huy, 3 khắc phục”3,… được các cơ quan, đơn vị triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp diễn tập theo cách đánh mới, phù hợp với vũ khí, trang bị, khí tài hóa học hiện có; nâng cao chất lượng diễn tập vòng tổng hợp cho đại đội, tiểu đoàn hóa học; tham gia diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, phối hợp với các lực lượng diễn tập chống khủng bố, bạo loạn, ứng phó sự cố hóa chất độc hại,… theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Binh chủng. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, được Bộ Tổng Tham mưu và Binh chủng đánh giá cao. Năm 2019, kết quả kiểm tra 100% các đầu mối đơn vị đều đạt tiêu chuẩn huấn luyện chuyên môn binh chủng giỏi, huấn luyện quân dự bị động viên khá; Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi 05 năm, 2014 – 2019”.

Thời gian vừa qua, Lữ đoàn đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Diễn tập hiệp đồng tác chiến quân chủng, binh chủng (DT-17), Diễn tập chống khủng bố (CKB-17); Diễn tập “Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân” (TN-19); tham gia trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và các hoạt động năm APEC Việt Nam (2017, 2020); Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN, năm 2018; bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, năm 2019. Và gần đây, Lữ đoàn đã tổ chức thành công cuộc Diễn tập ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID -19) gây ra; tham gia tiêu tẩy, xử lý sự cố hóa chất độc hại tại nhà máy bóng đèn, phích nước Rạng Đông; tiêu tẩy, dập dịch tại khu phố Trúc Bạch, bệnh viện Bạch Mai, v.v. Thông qua diễn tập, thực hiện nhiệm vụ, trình độ tổ chức, chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập của cán bộ các cấp, cũng như trình độ sẵn sàng chiến đấu và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn được nâng lên, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Cùng với các nội dung biện pháp trên, Lữ đoàn tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo đảm, nhất là bảo đảm thao trường, bãi tập, kỹ thuật xe máy, khí tài; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị, thực sự là lực lượng nòng cốt, đủ khả năng xử lý các tình huống hóa học phức tạp trên khu vực miền Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đại tá LÊ XUÂN DŨNG, Lữ đoàn trưởng
__________________

1 - “1 nghiêm”: chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên. “ 3 chủ động”: chủ động tham mưu, đề xuất; chủ động hướng dẫn cơ quan, đơn vị; chủ động thực hiện phần việc của mình.

2 - “3 giảm, 3 tăng”: giảm lời nói, tăng hành động; giảm lý do, tăng giải pháp; giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết.

3 - “3 phát huy”: phát huy vai trò tham mưu đề xuất đúng, trúng trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tính chủ động, sáng tạo; phát huy vai trò của cơ quan trong theo dõi, bám nắm, kiểm tra đơn vị. “3 khắc phục”: không hút thuốc lá; không uống rượu bia; không vi phạm kỷ luật, pháp luật và Luật Giao thông đường bộ.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:27 - 26/09/2020

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620

Thời tiết