Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Lữ đoàn 972 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

Lữ đoàn 972 là đơn vị vận tải chiến lược của Bộ, có nhiệm vụ vận chuyển vật chất hậu cần, kỹ thuật, vũ khí, trang bị cho các đơn vị phía Nam; huấn luyện, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Vì vậy, dù trong thời bình, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn thường xuyên phải cơ động, hoạt động độc lập, phân tán trên địa bàn rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, công tác quản lý khó khăn. Trong khi đó, các phương tiện, trang bị kỹ thuật qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ phần lớn thường xuyên xa hậu phương, gia đình, v.v. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ; trong đó có công tác huấn luyện.

Trước hết, Lữ đoàn chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đặc biệt, trong điều kiện, trang bị, khí tài của Đơn vị có hạn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng huấn luyện có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Lữ đoàn, là cơ sở để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ điều đó, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Lữ đoàn tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như tính chất, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cùng những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy, người chỉ huy, phù hợp với đặc điểm, tổ chức biên chế và chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua đột kích; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong các hoạt động xung kích hướng vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tạo sức mạnh tổng hợp, tinh thần tự giác, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn có nhận thức đúng về nhiệm vụ huấn luyện, có ý thức, quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Đặc thù của đơn vị vận tải là có nhiều lực lượng, chuyên ngành khác nhau; trang bị nhiều loại phương tiện, khí tài đặc chủng. Bên cạnh đó, các đơn vị vừa tổ chức huấn luyện, vừa thực hiện nhiệm vụ vận tải trong điều kiện khó khăn, phức tạp, nguy cơ xảy ra mất an toàn cao. Vì vậy, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phương châm huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, chiến thuật làm trung tâm và huấn luyện cán bộ làm then chốt. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn tổ chức rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị của các đơn vị, ưu tiên các đơn vị vận tải, các phân đội làm nhiệm vụ A2, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ của Lữ đoàn được đổi mới toàn diện, thực hiện theo phân cấp. Nội dung tập huấn được xây dựng trên cơ sở yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chỉ huy tác chiến nói chung và trình độ chỉ huy hành quân cơ động nói riêng của đội ngũ cán bộ các cấp. Cùng với đó, các đơn vị còn tập trung vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện; phương pháp tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện; một số biện pháp chủ yếu để nâng cao khả năng cơ động vận tải đường bộ, đường thủy và những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong công tác tham mưu. Với chỉ huy và cơ quan, Lữ đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo, huấn luyện diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, v.v. Với đội ngũ cán bộ phân đội, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng về chiến thuật, kỹ thuật chuyên ngành vận tải; tổ chức, phương pháp huấn luyện, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án và giảng thử, v.v. Với đội ngũ cán bộ chính trị, ngoài việc được bồi dưỡng thống nhất về thứ tự nội dung, phương pháp giáo dục chính trị ở đơn vị, Lữ đoàn tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong từng giai đoạn huấn luyện, diễn tập chiến thuật, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn được nâng cao.

Trong quá trình huấn luyện, Lữ đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng, lấy bảo đảm vận tải an toàn trong mọi tình huống làm mục tiêu cao nhất. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung, chương trình quy định, xây dựng kế hoạch một cách khoa học, phù hợp, tập trung huấn luyện để bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại trang bị kỹ thuật ngành vận tải có trong biên chế, biết sử dụng 02 đến 03 phương tiện khác và các trang bị mới. Đồng thời, huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng giữa các số, các tổ, nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm vận tải trong các loại hình tác chiến, địa hình khó khăn, phức tạp. Những năm gần đây, Lữ đoàn chú trọng kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ, lấy nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm vận tải thường xuyên để rèn luyện nâng cao bản lĩnh, tác phong, phương pháp công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; gắn huấn luyện chuyên ngành vận tải với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; lựa chọn, bố trí huấn luyện các nội dung cứu hộ, cứu nạn vào mùa mưa bão; tăng cường huấn luyện kỹ thuật cứu hộ dưới nước, sơ cứu người trên cạn, v.v. Về phương pháp, Lữ đoàn thực hiện theo phân cấp, phân nhóm đối tượng phù hợp với từng chuyên ngành; duy trì có hiệu quả việc trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ giữa các cá nhân, phân đội sau mỗi ngày huấn luyện, nhất là đối với các vấn đề khó, nội dung dễ xảy ra mất an toàn. Với lực lượng vận tải thủy, Lữ đoàn chỉ đạo tổ chức huấn luyện theo chuyên ngành hẹp, huấn luyện đan xen trong quá trình làm nhiệm vụ, ngay trên tàu, thuyền; huấn luyện theo ca, kíp, bố trí xoay vòng đổi tập hợp lý. Riêng đội ngũ lái xe, nhân viên chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật, lái máy và thợ sửa chữa, cùng với huấn luyện, bồi dưỡng tại đơn vị, Lữ đoàn phối hợp với cơ quan cấp trên tổ chức tập huấn, thi nâng bậc, bảo đảm mỗi người đều sử dụng thành thạo trang bị được giao. Bằng cách làm đó, hằng năm, Lữ đoàn thực hiện đầy đủ 100% nội dung chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, an toàn tuyệt đối, quân số huấn luyện thường xuyên đạt trên 98%; 100% cán bộ của Lữ đoàn có kiến thức vững toàn diện, đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có trên 90% cán bộ tiểu đoàn và 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi; chất lượng huấn luyện, năng lực thực hiện các nhiệm vụ được nâng lên.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị. Nhận rõ điều này, Lữ đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Lữ đoàn tập trung bảo đảm đầy đủ về số lượng, chất lượng, sự đồng bộ của vũ khí, trang bị, phương tiện cho nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp tại đơn vị; tích cực đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa tại xưởng của Lữ đoàn, nâng cao hệ số kỹ thuật của xe máy, trang bị, khí tài. Mặt khác, Lữ đoàn động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, ứng dụng cải tiến kỹ thuật; chú trọng phát huy hiệu quả “Ngày Kỹ thuật”; thực hiện nghiêm việc bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; tăng cường nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp, tăng hạn sử dụng, kéo dài tuổi thọ vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên duy trì hệ số kỹ thuật Kt = 1, hệ số bảo đảm Kbđ = 1 cho các phương tiện ô tô, tàu, thuyền, xe máy. Đối với công tác hậu cần, Lữ đoàn chủ động chỉ đạo cơ quan phối hợp với các đơn vị thường xuyên duy trì và quản lý chặt chẽ lượng vật chất hậu cần dự trữ cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phong trào tăng gia tại đơn vị, nhất là đầu tư xây dựng vườn rau chuyên canh, khu tăng gia và tiếp phẩm tập trung, cung cấp nhiều loại rau, thực phẩm tại chỗ có giá trị cho đơn vị. Công tác phòng dịch, rèn luyện thể lực, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội cũng được Lữ đoàn quan tâm chăm lo. Bởi vậy, tỷ lệ quân số khỏe của Lữ đoàn luôn đạt trên 98%. Đây cũng là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Những kinh nghiệm, đồng thời cũng là các biện pháp trên đang được Lữ đoàn Vận tải 972 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Đây là cơ sở để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐOÀN VĂN MINH, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.