Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 11/02/2019, 08:48 (GMT+7)
Lữ đoàn 161 Hải quân nâng cao sức mạnh chiến đấu

Ý thức rõ biển, đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 161 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.

Lữ đoàn 161 (Vùng 3, Quân chủng Hải quân) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa chiến lược trọng yếu của đất nước; vận tải chi viện các đảo; tuần tiễu bảo vệ hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, v.v. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành1, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, viết nên truyền thống “Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Tàu 799, Hải đội 311 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới đặt ra cho Lữ đoàn những mục tiêu, yêu cầu mới, ngày càng cao. Trong khi đó, vùng biển được giao quản lý rộng, phức tạp; vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu thuyền phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, lại phải thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; chế độ canh, trực rất nghiêm ngặt; hậu phương, gia đình của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ còn gặp khó khăn, v.v. Trên cơ sở nhận thức đúng tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao và những khó khăn, thách thức, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Thực hành dò tìm mục tiêu dưới đáy biển

Thực hiện mục tiêu đó, Lữ đoàn tập trung trước hết xây dựng vững mạnh về chính trị, nhằm tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Do cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn phải làm nhiệm vụ trong môi trường có tính độc lập cao, trực tiếp đối mặt, xử lý các tình huống phức tạp, hiểm nguy, nên việc xây dựng cho họ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp trên, tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác, càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, Lữ đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường quán triệt nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các mặt hoạt động, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thời gian qua, Lữ đoàn làm tốt việc quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước về xử lý những vấn đề trên Biển Đông; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và yêu cầu, nhiệm vụ của Lữ đoàn. Đồng thời, thường xuyên thông tin, thông báo tình hình, diễn biến mới trên các vùng biển, đảo, nhất là khu vực được phân công quản lý, bảo vệ, kịp thời định hướng tư tưởng để bộ đội nhận thức đúng đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”, Lữ đoàn chỉ đạo bám sát phương châm “3 thực chất”, “2 sát, 2 nâng cao2; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, mang lại hiệu quả tích cực. Mặt khác, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát đơn vị, kiểm tra, nắm tình hình, động viên tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở các tàu thường xuyên làm nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, dài ngày trên biển, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nội dung then chốt để xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Bằng nhiều biện pháp phù hợp, nhất là thông qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng, Lữ đoàn đã củng cố, kiện toàn, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở các tàu chiến đấu, tàu làm nhiệm vụ BM. Các đơn vị đã tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự kiên trung, gương mẫu, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Hằng năm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên của Lữ đoàn, có 100% tổ chức đảng, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện “Có lệnh là đi, đã rời bến là hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Lữ đoàn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Nghị quyết 509-NQ/ĐU của Đảng ủy Vùng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu sát đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, phương án chiến đấu, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Nhằm đáp ứng sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ, Lữ đoàn đặt ra mục tiêu, yêu cầu rất cao trong huấn luyện; chỉ đạo đơn vị huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Theo đó, trong huấn luyện cán bộ, Lữ đoàn tập trung vào những vấn đề mới, nội dung còn yếu, gắn với chức trách, nhiệm vụ, nhất là tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành. Riêng với cán bộ mới, Lữ đoàn yêu cầu các tàu tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng để nắm chắc kiến thức cơ bản, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, thao tác, quy tắc sử dụng,... khi kiểm tra đạt khá trở lên mới được thực hành trên máy dưới sự hướng dẫn của cán bộ ngành. Với đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Lữ đoàn chỉ đạo huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào thao tác, kỹ năng khai thác, sử dụng, sửa chữa máy móc, vũ khí, trang bị. Những người có thời gian phục vụ từ 05 năm trở lên được huấn luyện chuyên sâu về tay nghề sửa chữa, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới. Đối với phân đội, Lữ đoàn tập trung huấn luyện theo từng K, huấn luyện thuần thục chiến thuật cấp phân đội, tàu, biên đội, thực hành xử lý các tình huống giả định khó, dự báo xảy ra phải ứng phó; tăng cường huấn luyện đêm, theo các tình huống, phương án chiến đấu trên biển trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, giảm thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian thực hành theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”; kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công.

Luyện tập phương án chiến đấu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Để không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, Lữ đoàn đẩy mạnh giáo dục về tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ luyện tập các phương án, tình huống chiến đấu ở các cấp. Mặt khác, chủ động phối hợp với các lực lượng, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện động thái, mưu đồ của “nước ngoài”; chủ động bổ sung hoàn thiện, xây dựng mới các quyết tâm, phương án tác chiến, hệ thống kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phù hợp với sự phát triển tình hình, ý định tác chiến của cấp trên. Do tác chiến trên biển diễn ra nhanh, đòi hỏi sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, lực lượng, nên Lữ đoàn đã tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu có hiệp đồng với các lực lượng trong Quân chủng, diễn tập vòng tổng hợp, v.v. Đồng thời, duy trì thực chất, đồng bộ cho lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là theo phương án BM, BV và sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Nhờ đó, trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, kiểm tra bắn vũ khí BM, 100% tàu đạt khá, giỏi, trong đó 85% đạt giỏi; tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo, thả, rà, quét thủy lôi,100% lượt tàu và biên đội đạt khá, giỏi, trong đó 60% đạt giỏi. Đây là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù là đơn vị kỹ thuật, chiến đấu, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nên khả năng sẵn sàng, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn phụ thuộc không nhỏ vào công tác bảo đảm, nhất là hậu cần, kỹ thuật. Ý thức điều đó, Lữ đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật; tập trung triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và hai khâu đột phá3 của ngành Kỹ thuật Quân chủng. Cùng với việc thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm đủ số lượng, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua huấn luyện kỹ thuật để làm nòng cốt trong tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Đồng thời, thành lập các tổ sửa chữa cơ động, tăng cường năng lực kỹ thuật cho các tàu thực hiện nhiệm vụ và sửa chữa tại bến; duy trì nghiêm nền nếp chính quy công tác kỹ thuật, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng trong “Ngày Kỹ thuật”. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị luôn đạt và vượt chỉ tiêu từ 03% - 05%; trong đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có Kbđ = 1. Trong công tác hậu cần, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tích cực chăm lo đời sống, sức khỏe cho bộ đội; xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần vững chắc ở cả tuyến bờ, tuyến biển và có phương án bảo đảm hậu cần để tàu xuất phát nhanh, hoạt động độc lập, dài ngày trên biển.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân 161 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá ĐOÀN BẢO ANH, Lữ đoàn trưởng
___________

1 - Lữ đoàn thành lập ngày 12-02-1979.

2 - 3 thực chất: dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất; 2 sát: sát đối tượng, sát tình hình nhiệm vụ; 2 nâng cao: nâng cao nhận thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị.

3 - Hai khâu đột phá: Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:23 - 21/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết