Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 26/04/2013, 22:48 (GMT+7)
Lào Cai xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lào Cai được thành lập ngày 02-4-1948. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; sự chăm lo, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Lào Cai, LLVT Tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Với những thành tích xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Lào Cai đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh đã xác định phải xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT). Trong quá trình xây dựng LLVT địa phương, Tỉnh tập trung vào những mặt công tác trọng tâm sau:

Trước hết, chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới; địa hình hiểm trở, phức tạp; giao thông đi lại khó khăn; tình hình an ninh trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định nên LLVT luôn phải hoạt động trong điều kiện phân tán, độc lập. Vì vậy, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống là vấn đề rất quan trọng. Với nhận thức đó, Tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng niềm tin, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Quân sự và BCHQS Tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng. Nội dung giáo dục tập trung vào quán triệt, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối chính trị, quốc phòng – an ninh của Đảng; truyền thống anh hùng của LLVT Tỉnh và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch trên địa bàn. Trong quá trình giáo dục, Tỉnh coi trọng phát huy vai trò của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng; đề ra nhiều biện pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp sát với từng đối tượng; gắn công tác giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một số cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bên cạnh đó, Tỉnh chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, coi đó là điểm đột phá để xây dựng LLVT Tỉnh vững mạnh. Đồng thời, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị. Năm 2012, Đảng bộ Quân sự Tỉnh có 93,7% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 95,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém, 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tập trung kiện toàn tổ chức biên chế; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho LLVT. Trên cơ sở các chỉ thị, quy định của Bộ và Quân khu 2 về tổ chức biên chế và căn cứ vào thực tế địa phương, BCHQS Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra nhiều biện pháp, tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và dân quân tự vệ (DQTV). Mục tiêu của Tỉnh là xây dựng cơ quan quân sự các cấp, đơn vị bộ đội địa phương “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp” tin cậy về chính trị; lực lượng DBĐV “hùng hậu, ổn định, chất lượng”, bảo đảm cho LLVT Tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, BCHQS Tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ và Quân khu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quân số, vũ khí trang bị đồng bộ cho các đơn vị theo đúng biên chế và đặc điểm, nhiệm vụ của Tỉnh; trong đó, ưu tiên cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và lực lượng làm nhiệm vụ trên các địa bàn trọng điểm.

Tỉnh chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các thành phần lực lượng, coi đó là khâu đột phá để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT địa phương. Hằng năm, căn cứ vào chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, BCHQS Tỉnh thống nhất nội dung, kế hoạch huấn luyện cho từng lực lượng; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Trong quá trình thực hành huấn luyện, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ, phương án và địa bàn hoạt động; trong đó, chú trọng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong KVPT theo các phương án, nhất là phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và địa bàn biên giới. Cùng với đó, Tỉnh chỉ đạo tích cực tổ chức các cuộc hội thi, hội thao; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và coi trọng việc đổi mới phương pháp kiểm tra huấn luyện theo hướng: “thực chất, toàn diện, hiệu quả”. Năm 2012, qua kiểm tra, 100% quân số và nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu; trong đó có 85% đạt khá và giỏi, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT lên một bước mới.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho LLVT thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Những năm qua, Đảng ủy Quân sự và BCHQS Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các văn kiện hậu cần, kỹ thuật từ Tỉnh đến các địa phương, cơ sở, phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập KVPT, phòng chống bão lũ, cháy rừng… Đối với công tác bảo đảm hậu cần, một mặt, Tỉnh tập trung đảm bảo phân cấp dự trữ vật chất theo đúng Chỉ lệnh của Quân khu; tổ chức chặt chẽ các hoạt động hậu cần thường xuyên, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng theo quy định. Mặt khác, Tỉnh chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch căn cứ hậu cần các cấp; khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội và góp phần tăng cường tiềm lực hậu cần trong KVPT; đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động khai thác các nguồn vốn, tập trung đầu tư xây dựng doanh trại “xanh, sạch, đẹp”; quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, đất quốc phòng, không để tranh chấp xảy ra.

Công tác bảo đảm kỹ thuật được thực hiện tốt. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên bảo đảm số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, A2, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt các nội dung khâu đột phá “Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị” và Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT tốt bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Cơ quan quân sự các cấp chú trọng việc bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT theo phân cấp, bảo đảm duy trì hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ từ 0,96 đến 1. Bên cạnh đó, Tỉnh coi trọng việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kho, trạm kỹ thuật; tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về quản lý VKTBKT và kho tàng, không để xảy ra cháy nổ, mất mát vũ khí, trang bị, bảo đảm cho LLVT Tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.                  

 

Đại tá CAO ĐẮC CỬ

Ủy viên BTVTU, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470