Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2020, 08:20 (GMT+7)
Lai Châu tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về xây dựng lượng lượng vũ trang nhân dân, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, bảo đảm đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Thủ trưởng  Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ mới

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Bám sát đặc điểm của một tỉnh miền núi, biên giới, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, trong đó có Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, định hướng và giải quyết tư tưởng cho bộ đội; đề cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật; không để địch cài cắm, móc nối, lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật quốc gia, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm của các đối tượng có: 100% đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi; trình độ hiểu biết mọi mặt của bộ đội được nâng lên. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong môi trường khó khăn, khắc nghiệt; gắn bó với đồng bào vùng sâu, vùng xa và là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Trên cơ sở đó, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở. Thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu: cán bộ, quân lực, tài chính, kế hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và thanh lý vật tư; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm trong lực lượng vũ trang Tỉnh được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí1. Công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy hoạch, bảo đảm khách quan, dân chủ; trong đó, chú trọng luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho họ được trải nghiệm trong thực tiễn và mạnh dạn đưa vào nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực tốt để bồi dưỡng, thử thách, bảo đảm sự phát triển và kế thừa vững chắc. Công tác sĩ quan dự bị được thực hiện có nền nếp, bảo đảm chất lượng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự Tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, không chung chung, dàn trải. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các đơn vị trước khi bước vào huấn luyện phải làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là về mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, tập huấn cán bộ, v.v. Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu”, sát đặc điểm, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức, các hình thức tác chiến của bộ đội địa phương ở địa hình rừng, núi, biên giới; chú trọng huấn luyện đêm, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và các lớp hoàn thiện, trung cấp chuyên ngành quân sự, sĩ quan dự bị2,… để nâng cao kiến thức, trách nhiệm về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đối với lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, thời gian quy định; đi sâu huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an và phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, ứng phó cháy rừng, v.v. Nhờ đó, phát huy tốt vai trò trong hoạt động thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tích cực giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, huyện; ứng phó lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cháy rừng đạt kết quả tốt. Trong 10 năm qua (2009 - 2019), Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và 16 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 232 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; 13 cuộc diễn tập ứng phó lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, cháy rừng - bảo vệ rừng cấp huyện; 168 cuộc diễn tập ứng phó lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, ứng phó cháy rừng - bảo vệ rừng cấp xã. Kết quả kiểm tra huấn luyện các đối tượng hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm các chế độ: trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ cơ động; tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường công tác quản lý bộ đội, đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, không có vụ việc nghiêm trọng; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,15%.

Trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang, Đảng ủy Quân sự Tỉnh thường xuyên coi trọng công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ Tỉnh, bệnh viện Quân y 109 (Cục Hậu cần Quân khu 2) và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt Chương trình quân, dân y kết hợp; tổ chức tuyên truyền, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Từ năm 2009 đến nay, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 12.500 lượt người, với số tiền 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành địa phương, giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách cho các đối tượng: quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Quân đội, quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế, công dân hỏa tuyến tham gia các cuộc kháng chiến, với số tiền trên 52 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân các ngày lễ, Tết. Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự Tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân; chế độ chính sách đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, hỗ trợ quân nhân hiếm muộn, vô sinh, v.v.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy Quân sự Tỉnh tiếp tục lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh hơn nữa, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc - cơ sở, nền tảng giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vùng Tây Bắc Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đại tá THÀO A PINH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________________

1 - Hằng năm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lai Châu có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 7,64% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và trên 90% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển đảng trong lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được chú trọng; hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 18,5%, Dự bị động viên đạt 12,5%.

2 - Từ năm 2009 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu mở được 04 lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 132 đồng chí; tuyển chọn cử tuyển, thi tuyển đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở cho 59 đồng chí, đến nay đã tốt nghiệp 23 đồng chí.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:30 - 04/03/2021

HCMSJC55.55055.950
Hà NộiSJC55.55055.970
Đà NẵngSJC55.55055.970