Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226

Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời phía Nam của Tổ quốc và các nhiệm vụ đột xuất trên giao. Những năm gần đây, nhiệm vụ của Lữ đoàn có sự phát triển mới, yêu cầu cao và thực hiện trong điều kiện có cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt, nắm vững nhiệm vụ, nghiên cứu kỹ, nắm chắc tình hình địa bàn, đặc điểm đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được Lữ đoàn coi trọng, với nhiều cách làm sáng tạo, thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau:

Một là, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là nhân tố cốt lõi, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và Đơn vị. Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Lữ đoàn thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; đồng thời, tích cực triển khai Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” phù hợp với đặc thù hoạt động và đối tượng, trong đó coi trọng mở lớp bồi dưỡng phương pháp soạn thảo giáo án điện tử, sử dụng máy tính và thao tác trình chiếu bài giảng cho cán bộ chính trị, báo cáo viên. Vì thế, đội ngũ cán bộ không những biết soạn giáo án điện tử, trình chiếu khi giảng dạy, tuyên truyền mà còn biết lồng ghép những đoạn phim tư liệu, hình ảnh hoạt động của đơn vị làm phong phú bài giảng, cuốn hút bộ đội, v.v. Năm 2016, Lữ đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị có 100% đạt yêu cầu; trong đó, trên 75% khá, giỏi. Lữ đoàn còn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác thông tin thời sự, thông báo chính trị tuần trong công tác, huấn luyện, giờ nghỉ, ngày nghỉ, nhất là giờ chào cờ sáng thứ hai hằng tuần. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho bộ đội trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Để xây dựng, củng cố niềm tin, đoàn kết quân dân và định hướng tư tưởng cho bộ đội, Lữ đoàn coi trọng chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa với các đơn vị bạn, Đoàn Thanh niên trên địa bàn. Từ những việc làm thiết thực đó, cán bộ các cấp quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội, kịp thời ngăn chặn, uốn nắn không để phát sinh tư tưởng lệch lạc, tiêu cực. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng đảng viên; duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng. Hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai tổ chức thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó, tập trung vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Năm 2016, qua đánh giá, bình xét có 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, coi trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây là điều kiện cần thiết để rèn luyện bộ đội ngày càng tinh nhuệ và là cơ sở để xây dựng Lữ đoàn từng bước tiến lên hiện đại. Để thực hiện tốt khâu đột phá này, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTW, ngày 14-4-1993 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý giáo dục và chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội, Quyết định 04/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xử lý kỷ luật đối với những hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở đó, Lữ đoàn duy trì nghiêm túc chế độ ngày, tuần và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sự phấn khởi cho bộ đội, giảm thiểu căng thẳng sau huấn luyện, công tác. Lữ đoàn còn đầu tư kinh phí xây dựng vườn hoa, cây cảnh, trồng cây xanh vừa để lấy gỗ, vừa tạo bóng mát; củng cố, làm mới hệ thống pa-nô, bảng, biển, khẩu hiệu từ cơ quan đến các đơn vị, tạo sự chính quy gắn với cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ và quy định của trên thành quy chế, nội quy, quy định cấp mình; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, cao điểm để đột phá vào nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Nội dung, chỉ tiêu chủ yếu của các phong trào thi đua tập trung vào việc tổ chức giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chấp hành pháp luật giao thông và trong khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Từ đó, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của các đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, đi vào nền nếp, ngày càng vững chắc.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nội dung trọng tâm, đột phá trong năm 2016. Bởi vậy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 533-NQ/ĐUQK, ngày 07-3-2013 của Đảng ủy Quân khu “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Để công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy Lữ đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện. Trong đó xác định nội dung, chỉ tiêu cụ thể cho từng đối tượng: tập thể 100% đạt yêu cầu; có trên 75% khá, giỏi; cá nhân 95% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% - 85% khá, giỏi, cán bộ chủ trì các cấp đạt giỏi, v.v. Hằng năm, Lữ đoàn ban hành các văn bản về công tác huấn luyện, như: kế hoạch, hướng dẫn, quy định,… nhằm tạo cơ sở để các đơn vị tổ chức thực hiện. Trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo củng cố mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; làm mới hệ thống điểu khiển mục tiêu bay, đường chạy bắn súng AK bài 2, bãi tập thể lực tổng hợp, v.v. Năm 2016, Lữ đoàn cử nhiều cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức; đồng thời mở 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chủ trì cấp đại đội, tiểu đoàn và khung huấn luyện chiến sĩ mới, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 79,26% khá, giỏi. Đội ngũ này là lực lượng nòng cốt duy trì, điều hành huấn luyện ở đơn vị. Trong huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”. Lữ đoàn còn tăng cường huấn luyện đêm, cơ động nhanh, hành quân mang, vác nặng, diễn tập vòng tổng hợp, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Lữ đoàn kiểm tra đánh giá công tác huấn luyện năm 2016: 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, 75% cán bộ đạt khá, giỏi; huấn luyện cá nhân, đơn vị tham gia hội thao, hội thi, diễn tập đảm bảo chặt chẽ, an toàn, có giải cao; huấn luyện dự bị động viên quân số đạt 98%, kết quả giỏi.

Bốn là, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ. Lữ đoàn là Đơn vị kỹ thuật chiến đấu, nên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, nhằm nâng cao chất lượng bảo đảm vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để thực hiện tốt công tác này, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, khí tài tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; sắp xếp cán bộ kỹ thuật đúng chuyên môn, mở lớp bồi dưỡng, hội thi, hội thao và tổ chức kiểm tra chéo, v.v. Chính vì thế, những năm gần đây, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Lữ đoàn có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Lữ đoàn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác. Các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, khí tài; kiểm tra, củng cố hệ thống kho tàng, trạm xưởng, phòng, chống cháy nổ, v.v. Bởi vậy, qua kiểm tra, các cấp đều đánh giá hệ thống kho của Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn “Kho 5 nội dung”. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường kiểm tra, kiểm định, đăng ký, quản lý chặt chẽ phương tiện, người tham gia giao thông, nên không có trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn chỉ đạo cơ quan Hậu cần tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời phát huy vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện công tác hậu cần của cơ quan Hậu cần, trọng tâm là quy hoạch khu tăng gia, khu chế biến thực phẩm tập trung và đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Năm 2016, các bếp đều tự bảo đảm 100% định lượng rau xanh, 30% - 40% định lượng thịt, cá; trích 1,8 triệu đồng/người/năm từ quỹ vốn tăng gia đưa vào ăn thêm trong các dịp lễ, tết. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh,… nên quân số khỏe đạt 98,5%. Để đảm bảo đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, không thất thoát, lãng phí, Lữ đoàn thực hiện và duy trì nghiêm chế độ dân chủ tài chính, kinh tế công khai ngày, tháng; chủ động lập dự toán ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, nhất là kinh phí quốc phòng.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung mọi nỗ lực xây dựng vững mạnh toàn diện, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc bầu trời cực Nam của Tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng và giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn.

Đại tá NGUYỄN VĂN CAO, Lữ đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)