Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 28/01/2021, 06:56 (GMT+7)
Kinh nghiệm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn Pháo binh 368

Lữ đoàn 368 - đơn vị pháo binh của Quân đoàn 1, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Với mục tiêu trở thành “điểm sáng” của Quân đoàn trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó, đột phá vào nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được nâng lên; nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác được duy trì nghiêm túc; ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của bộ đội ngày càng chuyển biến vững chắc; cảnh quan, môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng1. Qua đó, Lữ đoàn rút ra một số kinh nghiệm, nổi bật là:

Giáo dục truyền thống cho Đoàn viên, thanh niên

1. Tăng cường lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì đối với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền đưa nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác của cấp ủy, cán bộ chủ trì và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp khoa học, phù hợp. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch công tác năm, Đảng ủy căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, phân công từng đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Lữ đoàn, trong đó chú trọng các đơn vị thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm kỷ luật.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Lữ đoàn đẩy mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu theo phương châm “cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy làm gương trước đơn vị, đảng viên gương mẫu trước quần chúng”; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ các cấp hằng năm. Thường xuyên thông báo kịp thời các vụ vi phạm kỷ luật trong toàn quân để rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng bộ đội; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, Lữ đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực chuyên môn,... bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Đồng thời,   thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát người, phương tiện ra, vào doanh trại, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị. Trong xử lý vi phạm kỷ luật, Lữ đoàn quán triệt và thực hiện theo Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, kiên quyết, triệt để, đúng người, đúng lỗi phạm, mang tính giáo dục, nhưng quan trọng hơn là để quân nhân thấy rõ khuyết điểm, tự sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên. Đối với lực lượng công tác phân tán, độc lập, chiến sĩ mới nhập ngũ, trước khi nhận nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị tập trung quán triệt, giáo dục, phổ biến rõ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và kỷ luật dân vận, nhằm phát huy tinh thần tự giác của cá nhân với tăng cường trách nhiệm quản lý của cán bộ các cấp, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội. Để hạn chế, tiến tới chấm dứt vi phạm an toàn giao thông, Lữ đoàn tăng cường các biện pháp quản lý về con người, phương tiện, cơ sở vật chất liên quan. Trước khi tham gia giao thông, Lữ đoàn đều tổ chức kiểm tra chặt chẽ: tình trạng kỹ thuật các phương tiện, giấy tờ tùy thân, mũ bảo hiểm,... nhắc nhở mọi quân nhân nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và thể hiện rõ văn hóa giao thông.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để bộ đội nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của người chỉ huy, từ đó xác định rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Nội dung tuyên truyền, giáo dục toàn diện trên các mặt, song tập trung vào giáo dục pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, truyền thống Quân đội, các chế độ quy định của Đơn vị, nhất là chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật2, v.v.

Để thực hiện tốt nội dung này, Lữ đoàn chỉ đạo phải tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ; chú trọng khai thác, sử dụng hệ thống phương tiện thông tin nội bộ, hiện đại; hình thức phong phú, hấp dẫn lôi cuốn, có sức thuyết phục cao nhằm định hướng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Cùng với đó, Lữ đoàn đã duy trì có chất lượng “Ngày pháp luật”; thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; gắn công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, trong đó, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua đột kích, như: “Thanh niên Lữ đoàn với văn hóa giao thông”, “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Trên cơ sở đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Lữ đoàn lựa chọn 02 đơn vị đại diện khối cơ quan và khối đơn vị xây dựng điểm về chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn Lữ đoàn. Phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn trao đổi, nắm bắt thông tin, thông báo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, hướng dẫn cách phòng tránh vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội. Thông qua đó, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ chuyển biến rõ rệt, từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,18%.

3. Chú trọng phát huy dân chủ, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Để tạo không khí dân chủ, sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn triển khai, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở. Trước hết, Lữ đoàn phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ, coi trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Thường xuyên duy trì có chất lượng Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần; tổ chức đối thoại dân chủ giữa chỉ huy các cấp với bộ đội thành nền nếp; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của “Hòm thư góp ý” với mục đích giúp chỉ huy Lữ đoàn nắm vững tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, từ đó chủ động dự kiến nhiều biện pháp, sẵn sàng giải quyết kịp thời những vướng mắc, diễn biến nảy sinh ngay từ cơ sở. Những ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ, Lữ đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao tập trung, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia nhằm quản lý chặt chẽ quân số, điều kiện tiên quyết hạn chế vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống nhà ở, nhà làm việc, đường nội bộ, dây, giá, biển, bảng, pa nô, áp phích, vườn hoa, cây cảnh3,... tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp, góp phần làm cho bộ đội yêu quý, gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác, đồng thời làm cơ sở tham gia cuộc thi cơ quan, đơn vị “chính quy, điều lệnh, kỷ luật, an toàn” cấp Quân đoàn đạt chất lượng, hiệu quả.

4. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, chủ yếu trong thực hiện công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo các tổ chức quần chúng hướng các hoạt động vào bàn bạc, hiến kế xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tổ chức cho quân nhân viết đăng ký không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Đơn vị và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Các tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi dạ hội thanh niên, diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên Lữ đoàn với pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông”; tham gia chương trình “Chiến sĩ 2020”; sân khấu hóa việc chấp hành pháp luật, kỷ luật,... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, xây dựng động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ các cấp, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Tiếp tục phát huy và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình đang hoạt động hiệu quả, như: “Chi đoàn nói không với vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Ngày pháp luật trong Hội phụ nữ” làm cơ sở xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn Đơn vị.

Trên đây là một số kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1. Những kinh nghiệm này góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN TRƯỜNG GIANG, Lữ đoàn trưởng
_______________

1 - Từ năm 2015 đến năm 2019, Lữ đoàn liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen, v.v.

2 - Chỉ thị số 37/CT-ĐUQSTW, ngày 14/4/1993 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 05/7/2019 của Tổng Tham mưu trưởng; Công văn số 683/CT-TH, ngày 19/9/2019 của Cục Chính trị Quân đoàn 1, v.v.

3 - Từ năm 2018 đến nay, Lữ đoàn đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng, củng cố hệ thống đường nội bộ, khu vực thể thao, khu kỹ thuật, nhà xe, nhà pháo, vườn hoa cây cảnh, trồng mới vườn cây lấy gỗ, cây ăn quả, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:06 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620