Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2012, 03:30 (GMT+7)
Kinh nghiệm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn 283

Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc vùng trời Quê hương Bác và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Do đặc thù là đơn vị SSCĐ, yêu cầu canh trực đòi hỏi nghiêm ngặt, đơn vị lại đóng quân ở địa bàn thành phố, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Lữ đoàn gặp không ít khó khăn, nhất là sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và tệ nạn xã hội. Trong khi đó, quân số của đơn vị phần lớn là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhiều đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn… Bởi vậy, Lữ đoàn luôn quan tâm đến việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đặc biệt là xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Những năm trước đây, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn đã thu được những kết quả nhất định, nhưng so với yêu cầu thì kết quả đó còn khiêm tốn, chưa thực sự vững chắc; bởi vẫn còn cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước… 

Trước tình hình đó, Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã chọn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một trong 2 nội dung đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác. Nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, sát thực tế. Qua gần hai năm thực hiện nội dung đột phá này, Lữ đoàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ một đơn vị chưa có sự nổi trội trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu, Lữ đoàn đã có sự bứt phá, từng bước vươn lên mạnh mẽ. Nền nếp, chế độ quy định được duy trì thực hiện nghiêm túc, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị; các khâu yếu, điểm yếu dần được khắc phục; tình trạng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông đã chấm dứt, không còn vi phạm kỷ luật phải xử lý; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm (dưới 0,2%). Kết quả đó đã thực sự là động lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đến nay, trình độ SSCĐ của Lữ đoàn và ý thức trong canh trực của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Trong 2 năm qua, chất lượng thu canh tình báo các mạng đều vượt chỉ tiêu; đơn vị không để xảy ra sai sót, lọt, chậm; thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời, không để bất ngờ trong nắm địch; các lực lượng tham gia diễn tập, bắn đạn thật, kết quả luôn đạt khá, giỏi. Qua các lần kiểm tra của Quân khu, của Cục Phòng không Lục quân..., đơn vị đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2011, Lữ đoàn có 17 tập thể, 137 cá nhân được khen thưởng, Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nội dung bao trùm mọi nhiệm vụ của đơn vị, liên quan trực tiếp đến hoạt động hằng ngày của mọi quân nhân. Vì vậy, giáo dục, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho bộ đội tính tổ chức, kỷ luật, tự giác chấp hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội về vấn đề này. Nội dung giáo dục tập trung chủ yếu vào làm rõ vị trí, ý nghĩa của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, như: Chỉ thị số 37-CT/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng; Quyết định số 2530/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng như các nội dung, yêu cầu trong thực hiện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn đã vận dụng linh hoạt, đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền; thực hiện giáo dục, quán triệt toàn diện, sâu rộng cho tất cả các đối tượng, trong đó coi trọng đối tượng chiến sĩ mới; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với quản lý, rèn luyện kỷ luật;… Đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đều nhận thức được xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn; đồng thời, thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân; từ đó, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ này.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Đây là nguyên tắc và cũng là vấn đề cốt lõi trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn trong thời gian qua. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Lữ đoàn đã xây dựng Chương trình hành động; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ với những biện pháp thực hiện cụ thể; trong đó, chú trọng tập trung vào giải quyết, xử lý dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị. Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đột phá này được Lữ đoàn xác định là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, trong chỉ đạo, điều hành của người chỉ huy các cấp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn đã phân công các đồng chí trong lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị, tập trung vào những bộ phận còn yếu kém hoặc tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho từng tập thể, cá nhân đăng ký nội dung thực hiện; hằng tháng, tiến hành rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được để khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng, cơ quan làm gương cho đơn vị. Thời gian qua, Lữ đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo "Xây dựng cơ quan mẫu mực, chính quy" và ban hành Quy định "Thực hiện thống nhất nền nếp, chế độ công tác chính quy, mẫu mực khối cơ quan", xây dựng các cơ quan Lữ đoàn thực sự chính quy, mẫu mực, làm cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, cũng như nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc của cơ quan đối với việc thực hiện của đơn vị. Đồng thời, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội đồng quân nhân, hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện các nội dung của đột phá. Đặc biệt, Lữ đoàn đã lồng ghép nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương; đồng thời, coi trọng phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong thực hiện thông qua các phong trào: "Thanh niên Quân đội rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; "Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông"; "Đôi bạn cùng tiến"; "Kíp trực Thanh niên”; “Ngày Thanh niên tự quản"…, nên đã tạo được sức lan toả sâu rộng trong toàn Lữ đoàn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Nội dung của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là những quy định mang tính bắt buộc. Bởi vậy, để đạt được hiệu quả, cùng với đẩy mạnh giáo dục, động viên bộ đội, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy trên tất cả các mặt công tác; chú trọng duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực SSCĐ (trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác); duy trì lễ tiết, tác phong quân nhân, chế độ giờ giấc làm việc; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, gắn nội dung đột phá với các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng môi trường văn hoá của đơn vị… Đặc biệt, Lữ đoàn tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật, tài chính, tài sản, quản lý phương tiện khi tham gia giao thông; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần tra bảo vệ,… nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, nhằm chủ động phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Bên cạnh việc kiểm tra, đôn đốc của hệ thống chỉ huy các cấp, Lữ đoàn thường xuyên duy trì 4 tổ kiểm soát quân sự kiêm nhiệm, hoạt động có hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ luật của quân nhân khi ra ngoài đơn vị; đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương để nắm tình hình, có biện pháp cảnh báo, quản lý chặt chẽ quân nhân và ngăn chặn các tệ nạn ảnh hưởng vào đơn vị. Để tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có nền nếp Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng “Ngày chính trị - văn hoá - tinh thần”, “Ngày pháp luật”; phát huy có hiệu quả hoạt động của “Tổ bảo vệ an ninh” ở các đơn vị; coi trọng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tăng gia cải thiện đời sống và quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ giải quyết hài hòa công việc gia đình với nhiệm vụ đơn vị. Qua đó, xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Mặt khác, Lữ đoàn cũng kiên quyết xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, tránh việc bao che, giấu diếm khuyết điểm hoặc nể nang, né tránh, nên đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.

Bốn là, coi trọng xây dựng đơn vị điểm và nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Lữ đoàn xác định đây là nội dung quan trọng, không chỉ có ý nghĩa động viên, cổ vũ những tập thể, cá nhân làm tốt, mà còn là biện pháp tổ chức có hiệu quả cao, giúp tạo sự chuyển biến tích cực, đồng đều, vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong toàn đơn vị. Theo đó, cùng với tập trung chỉ đạo xây dựng khối cơ quan Lữ đoàn thực sự mẫu mực, chính quy, để “làm gương” cho đơn vị, cán bộ chủ trì “làm gương” cho chiến sĩ, hằng năm, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Lữ đoàn đều có kế hoạch xây dựng đơn vị điểm, nhân điển hình tiên tiến về nội dung này. Trong đó, Lữ đoàn coi trọng hướng xây dựng điểm vào những nội dung trọng tâm của khâu đột phá, những khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành kỷ luật ở đơn vị. Để đảm bảo hiệu quả trong công tác này, một mặt, Lữ đoàn đặt ra yêu cầu cao đối với đơn vị; mặt khác, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ, ưu tiên tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Bằng cách làm đó, thời gian qua, Lữ đoàn đã thực hiện tốt kế hoạch xây dựng điểm ở một số đơn vị. Cụ thể là: Tiểu đoàn 14 xây dựng điểm toàn diện; Tiểu đoàn 2, điểm về xây dựng chính quy; Tiểu đoàn 4, điểm về xây dựng môi trường văn hoá;… Lữ đoàn còn quan tâm chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; qua đó, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm, biện pháp hay về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Những kinh nghiệm, đồng thời cũng là những biện pháp chủ yếu trên đang được Lữ đoàn 283 tiếp tục triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá HOÀNG CÔNG TUỆ

Phó Chính ủy Lữ đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết