Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 17/04/2017, 07:55 (GMT+7)
Kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở Tuyên Quang

Những năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Tuyên Quang được tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn của các cơ quan chức năng; sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành và sự ủng hộ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai Đề án tổ chức xây dựng huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lâm Bình, diễn tập ứng phó cứu rừng, tìm kiếm, cứu nạn huyện Chiêm Hóa đạt loại Giỏi; tổ chức 35 cuộc diễn tập (cơ động phòng thủ, ứng phó cứu rừng, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn) cấp xã (phường, thị trấn), đảm bảo an toàn tuyệt đối và được trên đánh giá đạt loại Khá. Tỷ lệ dân quân tự vệ trong Tỉnh đạt 1,7% dân số, trong đó có 29,8% là đảng viên; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, đạt tỷ lệ 93,4% so với biên chế, trong đó đảng viên đạt 15,6%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 83,45%; tuyển chọn và giao công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt, v.v. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quốc phòng và an ninh, pháp luật, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật,… đều theo đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra. Kết quả trên có nhiều nguyên nhân; trong đó, có sự đóng góp tích cực của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Từ thực tiễn hoạt động quan trọng này, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Tuyên Quang là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Điều đó ảnh hưởng đến nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ tạo cơ sở, nền tảng để thống nhất nhận thức, làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của các cấp, các ngành và nhân dân.

Nội dung giáo dục tập trung quán triệt cho các đối tượng những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, v.v. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, của quê hương cách mạng, của Quân đội, lực lượng vũ trang Tỉnh; các chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ thị, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị của trên, v.v. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, v.v. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục theo chuyên đề với chủ đề, giáo dục thông qua giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá kết quả, trong các dịp lễ, Tết. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phương tiện thông tin tuyên truyền, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở tham gia công tác này.

Thứ hai, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự Tỉnh. Đây là nội dung trọng tâm, quyết định đến chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trước hết, các cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên đã thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục bằng những công việc cụ thể, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng kiện toàn, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt, tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mới, khó, khâu yếu, mặt yếu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, v.v. Chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy địa phương xây dựng chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn) trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; đổi mới phong cách lãnh đạo; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, ban chỉ huy quân sự các sở, ban, ngành địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, bảo mật, không để địch cài cắm, móc nối, lộ, lọt thông tin, tài liệu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức rõ vai trò của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp luôn quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Quy chế công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Tập trung nâng cao trách nhiệm, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu, chủ động, sáng tạo của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Thực hiện tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; gắn bồi dưỡng tại đơn vị với gửi cán bộ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ, mới ra trường; động viên sự tự giác nghiên cứu, học tập của cá nhân. Nội dung tập huấn bảo đảm toàn diện, đi sâu rèn luyện trình độ chỉ huy, tham mưu; rèn luyện kỹ năng chiến đấu, bản lĩnh chính trị, tâm lý, sức khỏe; năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị ở cơ quan quân sự địa phương; cán bộ ban chỉ huy quân sự ở các sở, ban, ngành địa phương; chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn); có chính sách động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực thực hiện theo các tiêu chí phong cách công tác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng ủy Quân khu 2 đã xác định1.

Thứ tư, tăng cường công tác dân vận. Cùng với phát huy những hình thức dân vận có hiệu quả, các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dân vận phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Trong tiến hành công tác dân vận, các đơn vị kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, với tinh thần: “gần dân, trọng dân, vì dân”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”,… làm cho mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt và nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hướng công tác dân vận vào việc cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăng cường hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,… với những hình thức phù hợp.

Thứ năm, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng. Các đơn vị thường xuyên có nội dung, hình thức, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, phong trào của các ngành, các tổ chức quần chúng; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tích cực xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, cũng như trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v. Qua đó, khơi dậy ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang luôn bám sát đối tượng, thực tiễn hoạt động, đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá BÙI MINH HOÀN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
__________
______________

1 - 1. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo luôn gắn lý luận với thực tiễn; 2. Làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, tới nơi, tới chốn; nói đi đôi với làm; tự mình nêu gương; 3. Diễn đạt, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; 4. Phong cách sinh hoạt quần chúng, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, phong cách ứng xử vừa khiêm tốn, nhã nhặn, chân tình, vừa yêu dân, trọng dân, vì dân; 5. Sống cần kiệm, liêm chính.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.