Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 24/04/2019, 14:31 (GMT+7)
Kinh nghiệm thực hiện công tác quân sự, quốc phòng của huyện Xuân Trường

Xuân Trường nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định, có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, Huyện luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đi vào chiều sâu, với nhiều đổi mới; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; việc kết hợp kinh tế với quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ Huyện được củng cố, tăng cường một bước. Đặc biệt, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Lực lượng quân sự, công an phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để Xuân Trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới,… trở thành điểm sáng của Tỉnh. Năm 2016, Huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Những kết quả trên là tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, lực lượng vũ trang Huyện, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Một là, chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quân sự, quốc phòng. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu bảo đảm cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, trực tiếp là của Đảng ủy Quân sự Tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng, Ban Chỉ huy Quân sự đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn1 lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời, cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thống nhất, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Huyện.

Thượng tá Mai Văn Quyền phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ này; kiện toàn, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự, nhất là cấp cơ sở; điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, phân định rõ chức trách, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, chế độ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Từ tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt các bước trong quy trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, từ khâu ra nghị quyết, chỉ thị, triển khai thực hiện đến kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, .v.v. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của đội ngũ cán bộ quân sự chuyên trách; nâng cao năng lực tham mưu, triển khai thực hiện của đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác quân sự ở các ban, ngành, đoàn thể,… kiên quyết không làm thay, làm giúp, đấu tranh với biểu hiện trông chờ, ỷ lại.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Đồng thời, phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện, chủ động phối hợp với các cơ quan, xã, thị trấn tiến hành rà soát, nắm chắc đối tượng, xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp2. Để đạt hiệu quả, Huyện tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, đặc điểm địa bàn; chú trọng mở rộng đối tượng, nhất là bồi dưỡng cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng các dòng tộc, họ đạo, chủ các doanh nghiệp, v.v. Nội dung giáo dục tập trung vào quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên,… để các đối tượng nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp tiến hành bằng nhiều hình thức, biện pháp, kết hợp giữa tổ chức giáo dục, bồi dưỡng tại các cụm xã, doanh nghiệp, khu vực địa bàn với tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, v.v. Đặc biệt, thực hiện chức năng “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Huyện tích cực phối hợp, tiến hành tuyên truyền, vận động quần chúng; tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn, tạo nền tảng tăng cường đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ cho địa bàn luôn an toàn, ổn định.

Ba là, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh đủ khả năng làm nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Huyện tích cực kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Đối với lực lượng thường trực, được điều chỉnh lại tổ chức biên chế theo đúng quy định của Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả. Lực lượng dân quân tự vệ, được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, phù hợp với đặc điểm địa bàn3. Đối với lực lượng dự bị động viên, Huyện đẩy mạnh xây dựng theo hướng “gần, gọn địa bàn”; làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có lệnh. Cùng với xây dựng lực lượng, ổn định tổ chức biên chế, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, coi đây là biện pháp then chốt, nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Để có cơ sở nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác huấn luyện, Lực lượng vũ trang Huyện đã cụ thể hóa, thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và nghị quyết chuyên đề của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trong huấn luyện, Huyện chỉ đạo lực lượng thường trực bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” và huấn luyện lực lượng dự bị động viên “thiết thực, từng bước, vững chắc”. Các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở và đào tạo sĩ quan dự bị, chuyển loại chuyên nghiệp quân sự, dự bị binh chủng cho lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ4. Năm 2018, lực lượng vũ trang Huyện đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, quân số tham gia đạt trên 90%, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 72% đạt khá, giỏi; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo 05 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá cao.

Bốn là, tích cực tham mưu, tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ địa bàn. Trên cơ sở quyết tâm chiến đấu, quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ của Tỉnh, nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện tốt việc quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là thế trận quân sự theo hướng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu”. Đến nay, Huyện đã hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ, làm cơ sở để quy hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch phân kỳ thực hiện. Do điều kiện kinh tế địa phương có hạn, Huyện đã và đang tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng theo lộ trình đã xác định; tập trung ưu tiên đầu tư những công trình mang tính lưỡng dụng, công trình phòng thủ thiết yếu, quan trọng phục vụ trực tiếp hoạt động của khu vực phòng thủ, như: sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, trận địa hỏa lực, hệ thống đường cơ động, nhằm từng bước hình thành thế trận vững chắc, liên hoàn giữa các cấp, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng, an ninh.

Những kinh nghiệm trên đã và đang được lực lượng vũ trang huyện Xuân Trường thực hiện hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Huyện vững về chính trị, giàu đẹp về kinh tế, văn hóa, xã hội, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Thượng tá MAI VĂN QUYỀN, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
_____________

1 - Từ năm 2016 đến nay, Huyện đã ban hành 04 nghị quyết chuyên đề, 04 chương trình hành động; 35 chỉ thị, văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

2 - Năm 2018, Huyện đã mở 02 lớp, bồi dưỡng được 305 cán bộ thuộc đối tượng 4; hoàn thành kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 4.781 học sinh trung học phổ thông, 90 tăng ni, phật tử.

3 - Những năm gần đây, tỷ lệ dân quân tự vệ nòng cốt thời bình luôn đạt 1,15% dân số, đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm trên 21%, các trung đội dân quân đều có đảng viên, trung đội dân quân cơ động có tổ Đảng, tự vệ ở Công ty cơ khí Đình Mộc có chi bộ Đảng.

4 - Năm 2018, Huyện cử 05 đồng chí đi đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở tại Trường Quân sự Tỉnh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 06/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết