Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 21/02/2019, 08:10 (GMT+7)
Kinh nghiệm giáo dục chính trị ở lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả; quan tâm đầu tư, bảo đảm trang bị phương tiện giáo dục chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác này, đảm bảo cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Từ thực tế công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Đại tá Đào Văn Thập trao thưởng cho các đồng chí có thành tích trong
hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn 2013-2018

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chính trị các cấp đối với công tác giáo dục chính trị là vấn đề quan trọng hàng đầu. Trên cơ sở Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; chương trình giáo dục chính trị cơ bản cho mọi đối tượng và tình hình thực tiễn của lực lượng vũ trang Thành phố, hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng; tích cực triển khai, thực hiện nội dung, chương trình, tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục chính trị. Nội dung công tác giáo dục chính trị được xác định cụ thể trong kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; gắn giáo dục chính trị với giáo dục kỷ luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường quản lý tư tưởng; không có tình trạng giao khoán cho cơ quan chính trị và biểu hiện thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã chỉ đạo Phòng Chính trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị cho từng đơn vị; tổ chức làm điểm các nội dung, kiểm tra đánh giá, nhân rộng các mô hình, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả1. Từ đó, cơ quan chính trị các cấp tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện đảm bảo nền nếp, thống nhất ở cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị luôn có sự đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị. Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp, bảo đảm về số lượng và chất lượng theo yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị. Trong đó, chú trọng tuyển chọn số cán bộ có năng lực toàn diện, am hiểu về kiến thức chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; có phương pháp giảng dạy tốt, tác phong công tác khoa học, là tấm gương sáng trong học tập, công tác, rèn luyện của đơn vị.

Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố và các đơn vị đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cấp ủy viên, cán bộ chính trị để thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị. Trong đó, tập trung bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng biên soạn giáo án, bài giảng (nhất là biên soạn giáo án điện tử), nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin mới, thông qua và giảng bài, lựa chọn hình ảnh để làm phong phú thêm nội dung bài giảng. Các tổ cán bộ giảng dạy chính trị duy trì nền nếp, chế độ thông qua bài giảng, tổ chức giảng mẫu, bình giảng để bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng bài giảng; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt còn yếu, nhất là trách nhiệm trong chuẩn bị giáo án, phương pháp sư phạm, định hướng tư tưởng và liên hệ vận dụng vào thực tiễn. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã tổ chức tốt hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi”, hội giảng theo Quy chế Giáo dục chính trị gắn với thực hiện các nội dung của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tạo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy chính trị có kiến thức toàn diện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp học tập để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Do lực lượng vũ trang Thành phố đóng quân phân tán (cả ở đất liền và trên đảo), nhiều đối tượng, nhận thức không đồng đều, nên Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định của Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu 3. Nội dung tập trung vào giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và các hoạt động giao lưu kết nghĩa, phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đơn vị, v.v. Điểm mới trong giáo dục chính trị là đã tập trung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, khắc phục tác phong tự do, tùy tiện, tâm lý bộc phát của bộ đội. Đồng thời, thực hiện tốt việc biên soạn tài liệu giáo dục chính trị theo phân cấp, đảm bảo gọn nội dung, tăng tài liệu minh họa, làm rõ định hướng để bộ đội có thể nắm được nội dung chính, nâng cao nhận thức và hành động đúng, sát với chức trách, nhiệm vụ đảm nhiệm (mỗi năm Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố và các đơn vị đã biên soạn được 38 chuyên đề giáo dục chính trị cho các đối tượng). Kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị hằng năm có sự chuyển biến rõ nét, năm sau cao hơn năm trước2. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, quốc phòng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lực lượng vũ trang Thành phố đã vận dụng tổng hợp các hình thức giáo dục theo hướng “mở”, có định hướng cụ thể, tập trung làm chuyển biến về nhận thức và hành động của người học; kết hợp chặt chẽ các hình thức, như: học tập chính trị tập trung, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thông báo thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, thực hiện Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, ngày truyền thống của đơn vị, hoạt động văn hóa - văn nghệ, giao lưu, kết nghĩa, v.v. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức học tập chính trị tập trung, vận dụng vào từng đối tượng cụ thể. Đối với các lớp học do Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức, dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi, làm rõ các vấn đề, sau đó viết thu hoạch, đánh giá kết quả học tập. Đối với đảng viên, sĩ quan cấp úy, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, thực hiện phương pháp gợi mở nêu vấn đề, hướng dẫn người học tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, làm rõ trọng tâm, trọng điểm. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ, đi sâu luận giải, phân tích làm rõ từng vấn đề, kết hợp gợi mở theo dạng hỏi đáp, lấy ví dụ thực tiễn minh họa để người học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ ghi chép. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chú trọng tăng cường lượng thông tin bổ trợ, mở rộng kiến thức cho người học. Với những đơn vị đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, làm nhiệm vụ đặc thù, vận dụng linh hoạt các hình thức học tập: luân phiên học theo ca trực, kíp trực, phát tài liệu và hướng dẫn tự nghiên cứu, v.v. Để đạt hiệu quả, Trung đoàn 50, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 còn tổ chức luân phiên cán bộ giảng dạy chính trị giữa các đơn vị; có nhiều hình thức thảo luận sáng tạo, vừa tạo hưng phấn cho người học, vừa tạo khí thế thi đua trong học tập giữa các đơn vị, như mô hình: “Tiểu đội tôi hỏi, tiểu đội đồng chí trả lời”, “Đôi bạn học tập”, “Tiểu đội ngôi sao”, v.v.

Về phương pháp, kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với giảng giải, phân tích, nêu vấn đề; sử dụng hình ảnh, mô hình, sơ đồ trực quan, băng đĩa, phim tài liệu bổ trợ,... góp phần thu hút và nâng cao nhận thức cho người học. Nhờ đó, khi tham gia học chính trị, luôn tạo hứng khởi cho người học, đảm bảo cho bộ đội luôn dễ hiểu, dễ nhớ, không bị khô cứng, gò ép, tạo không khí thoải mái, mang lại hiệu quả cao.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá ĐÀO VĂN THẬP, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố
_________

1 - Nội dung làm điểm, gồm: Trường Quân sự Thành phố làm điểm về đổi mới việc biên soạn tài liệu chính trị; Ban Chỉ huy Quân sự quận Lê Chân làm điểm về giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử; Ban Chỉ huy Quân sự quận Hải An làm điểm về nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; Trung đoàn 50 làm điểm về 3 nội dung: giảng dạy chính trị cho chiến sĩ mới và hạ sĩ quan, chiến sĩ; thực hiện Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; học tập chính trị thông qua internet và sử dụng máy trình chiếu phục vụ giảng dạy chính trị tại đơn vị; Trung đoàn 836 làm điểm về đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị; Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 làm điểm về thông báo chính trị, thời sự.

2 - Kiểm tra chính trị cuối năm 100% cơ quan, đơn vị; kiểm tra đột xuất 60% đến 70% cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, luôn đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch xác định, quân số học tập đạt 98,8% trở lên; các đối tượng đều có 100% đạt yêu cầu, trong đó, đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có từ 82% đến 87% khá, giỏi (riêng cán bộ chủ trì 100% khá, giỏi); hạ sĩ quan, chiến sĩ có từ 82% đến 86% khá, giỏi; dân quân tự vệ có từ 75% đến 79% khá, giỏi; chiến sĩ mới có từ 80% đến 83% khá, giỏi.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420