Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 16/11/2018, 06:49 (GMT+7)
Huyện Trấn Yên lãnh đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này và đạt được những kết quả tích cực. Đáng chú ý, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Huyện ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, v.v. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tiền đề để phấn đấu đến năm 2020, Trấn Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn huyện nông thôn mới1.

Từ nhận thức đúng, quyết tâm cao, Huyện tập trung trước hết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Đảng ủy, cơ quan quân sự Huyện trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nhất là Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, nhằm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, Huyện coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, v.v. Thấu suốt quan điểm “phát triển kinh tế là trung tâm, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Huyện chủ động kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, “không phát triển kinh tế bằng mọi giá”. Với tinh thần đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tiễn, v.v. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phát huy vai trò nòng cốt, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là dự án ở địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Tăng cường đầu tư cho các dự án, công trình lưỡng dụng; ưu tiên triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực đặc biệt khó khăn, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm sự phát triển đồng đều trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tổ chức chi trả chế độ cho
các đối tượng chính sách

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, Huyện coi trọng lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng địa phương. Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Các tổ chức, như: Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Hội đồng Cung cấp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cấp được thành lập, thường xuyên kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động và phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở. Đến nay, việc quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ trên địa bàn đã hoàn thành, tạo cơ sở quan trọng để Huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch phân kỳ, bố trí ngân sách, từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương cả trước mắt và lâu dài.

Để tạo nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Huyện tích cực củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Những năm qua, Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp. Để đạt hiệu quả cao, Huyện tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức bồi dưỡng, phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở; chú trọng đối tượng là cán bộ chủ trì, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tôn giáo và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Mặt khác, Huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa mở chuyên mục Quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của Huyện, v.v. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thiết thực góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân là nội dung luôn được Huyện đặc biệt quan tâm. Bám sát quy định, hướng dẫn của trên, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chủ động lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; xây dựng các chi bộ, đảng bộ quân sự, công an trong sạch, vững mạnh. Cùng với tập trung xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Huyện thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, chất lượng”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp đặc điểm địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Huyện, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt việc đăng ký, quản lý, xét duyệt, tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh có biện pháp phù hợp; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên và đội ngũ cán bộ cơ sở cho địa phương, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Huyện đã chủ động bố trí ngân sách để chi trả chế độ, phụ cấp trách nhiệm cho các lực lượng theo đúng quy định, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Với nỗ lực cao, đến nay, Huyện đã xây dựng được 25 cơ sở dân quân tự vệ, quân số chiếm 2% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22,06%. Lực lượng dự bị động viên của Huyện được xây dựng, sắp xếp vào các đơn vị đạt trên 80% so với biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75,78%. Đáng chú ý là, Huyện đã lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, xây dựng lực lượng trinh sát, quân báo nhân dân trên địa bàn theo đề án của Tỉnh. Qua đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự các xã, thị trấn2, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở, nhất là công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Những năm qua, công tác tuyển quân có sự đổi mới, thực hiện “tròn khâu”, nhưng do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ Huyện đến các xã, thị trấn, thôn, bản, nên các bước xét duyệt, sơ tuyển đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định. Từ năm 2010 đến nay, Huyện đã tuyển chọn, gọi 1.140 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, với chất lượng tốt.

Cùng với quan tâm tổ chức xây dựng lực lượng, Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, phòng, chống lụt, bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo các ngành khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng; bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, đảm bảo khả thi, phù hợp điều kiện của Huyện. Để hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; nội dung, hình thức diễn tập được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tế địa bàn. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự với công an; giữa nội dung tác chiến phòng thủ với ứng phó lụt, bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó cháy rừng,... phù hợp với đặc điểm địa bàn. Năm 2018, Huyện đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, đạt loại giỏi; chỉ đạo 06 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm an toàn, đạt kết quả tốt, được Tỉnh đánh giá cao.

Với việc nhận thức rõ tầm quan trọng, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, công tác quân sự, quốc phòng của huyện Trấn Yên đã có nhiều khởi sắc, tạo điều kiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để Huyện trở thành địa phương giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ Tổ quốc ngay từ địa phương, cơ sở.

NGUYỄN THẾ PHƯỚC, Bí thư Huyện ủy
_____________

1 - Phấn đấu hết năm 2018, Trấn Yên có 15/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2 - Huyện có 20/22 chỉ huy trưởng, 11/22 chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã đã qua đào tạo.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 18/02/2020

HCMSJC44.33044.630
Hà NộiSJC44.33044.650
Đà NẵngSJC44.33044.650

Thời tiết