Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 24/10/2019, 08:27 (GMT+7)
Huyện Phú Xuyên nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên
Thực hành huấn luyện bắn súng AK cho lực lượng dự bị động viên

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng quan trọng này. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong Huyện về nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên có sự chuyển biến tích cực. Công tác tạo nguồn, đăng ký, phúc tra, sắp xếp, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được thực hiện đúng quy định, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Công tác kiểm tra, huấn luyện, diễn tập được coi trọng, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên ngày càng được nâng cao, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn.

Có được kết quả trên, trước hết, Huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Theo đó, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của trên về công tác dự bị động viên. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt. Xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, sát đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương và từng đơn vị dự bị động viên. Trong đó, tập trung làm cho các đối tượng nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và huy động khi có tình huống. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi đối tượng nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, v.v. Việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên, liên tục cả trước, trong và sau khi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục thông qua tuyển quân, động viên, huấn luyện quân nhân dự bị và diễn tập khu vực phòng thủ Huyện. Trong thực hiện, gắn hoạt động giáo dục, quán triệt với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào Thi đua yêu nước của địa phương, coi trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, v.v.

Phú Xuyên là huyện thuần nông, tỷ trọng công nghiệp thấp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn quân nhân dự bị thường xuyên đi làm ăn, sinh sống ở xa quê hương, nhận thức về tầm quan trọng của việc đăng ký phương tiện kỹ thuật còn hạn chế; trong khi số thanh niên nhập ngũ hằng năm ít, số quân nhân dự bị có trình độ chuyên nghiệp quân sự thiếu, không đồng đều,... nên công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị cũng gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, Huyện tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đăng ký, sắp xếp, quản lý nguồn dự bị động viên. Trong công tác tạo nguồn, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, rà soát, đánh giá đúng thực chất số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và đối tượng thanh niên của địa phương chuẩn bị đến tuổi nhập ngũ để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tuyển quân, bảo đảm gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên. Hằng năm, khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Huyện tổ chức tiếp đón chu đáo và đăng ký vào ngạch dự bị đúng quy định. Việc đăng ký quân nhân dự bị được thực hiện theo đúng Nghị định 83/2001/NĐ-CP, ngày 08-01-2001 của Chính phủ, gồm: đăng ký sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2; nữ công dân có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội, v.v. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chủ trì, phối hợp, tổ chức đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động, bổ sung cho Quân đội; hằng năm, tiến hành rà soát, đăng ký mới theo đúng Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch được giao và thực lực đăng ký nguồn dự bị động viên, với phương châm đăng ký nguồn là: đúng chuyên nghiệp quân sự, kết hợp gần, gọn địa bàn; quân ở đâu, cán bộ ở đó, bảo đảm chất lượng cho các đơn vị, theo quy mô: đơn vị bộ binh, xã xếp gọn trung đội, cụm xã xếp gọn đại đội; đơn vị binh chủng, cấp trung đội, đại đội xếp gọn trong cụm xã, bảo đảm thuận tiện trong chỉ huy, quản lý, huấn luyện, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Trước yêu cầu của thực tiễn, Huyện đã sắp xếp 01 đại đội thuộc tiểu đoàn bộ đội địa phương làm nhiệm vụ A2 và sẵn sàng xử trí các tình huống khẩn cấp về thiên tai. Đến nay, Huyện đã sắp xếp đủ số lượng quân nhân dự bị cho các đầu mối đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, có số lượng dự phòng cho từng đơn vị, ưu tiên sắp xếp về chuyên nghiệp quân sự1. Công tác quản lý quân nhân dự bị được Huyện thực hiện có nền nếp và chặt chẽ, coi trọng quản lý cả con người và phương tiện kỹ thuật2. Huyện chủ động phối hợp với các đơn vị nhận nguồn khảo sát, kiểm tra, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, kịp thời có phương án điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm cho đơn vị nhận nguồn có đủ quân số theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tư pháp thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký theo quy định; các quân nhân dự bị vắng mặt ở địa phương đều phải có giấy tạm vắng và đăng ký địa chỉ cụ thể, bảo đảm luôn nắm chắc thực lực cả về số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, để biên chế và kịp thời có biện pháp bổ sung, thay thế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, Huyện chú trọng phối hợp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng động viên, xem đây là khâu then chốt, trực tiếp quyết định. Hằng năm, Huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch trên giao về kiểm tra sẵn sàng động viên, động viên huấn luyện và diễn tập. Trong thực hiện, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tiến hành công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ khung A, soạn giáo án, thông qua giáo án, đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tình hình, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ địa bàn, cơ sở. Theo đó, đối với cán bộ dự bị động viên, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, phương pháp tổ chức huấn luyện, diễn tập, v.v. Đối với lực lượng chuyên môn kỹ thuật, tăng cường huấn luyện thực hành, bảo đảm sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật được biên chế và kỹ năng xử trí tình huống theo nhiệm vụ chiến đấu, hình thức chiến thuật. Đối với các đơn vị dự bị động viên, chú trọng huấn luyện chuyên sâu cho các binh chủng: pháo binh, phòng không, trinh sát, thông tin, công binh, hóa học; rèn luyện kỹ năng hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, v.v. Công tác huấn luyện được tổ chức tập trung theo đầu mối đơn vị, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian quy định; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện kỷ luật; tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả nghiêm túc, thực chất.

Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức xây dựng, kiện toàn, bổ sung đầy đủ các loại văn kiện, kế hoạch về huy động lực lượng dự bị động viên theo quy định, bảo đảm sẵn sàng động viên khi có lệnh. Chú trọng kết hợp động viên với diễn tập tác chiến phòng thủ thành phố, huyện; qua đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và khả năng huy động, tiếp nhận, trình độ sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên được nâng cao. Năm 2018, Huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ huy động, kiểm tra sẵn sàng động viên 01 tiểu đoàn dự bị động viên bộ đội địa phương; trong đó, 01 đại đội tham gia huấn luyện, diễn tập thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo điều kiện và động lực cho gia đình và bản thân quân nhân dự bị yên tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Huyện chú trọng thực hiện tốt công tác chính sách đối với lực lượng dự bị động viên. Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện luôn chủ động phối hợp cùng các ban, ngành tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tạo mọi điều kiện để bảo đảm ngân sách cho công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Đối với quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, hằng quý, địa phương thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm đến từng cá nhân; đối với quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật được huy động thực hiện nhiệm vụ, việc chi trả trợ cấp cho gia đình được thực hiện theo đúng Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các biện pháp phối hợp, xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tá ĐINH VĂN TIẾN, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
____________________

1 - Đối với cán bộ chỉ huy chủ chốt, sắp xếp 100% đúng chuyên nghiệp quân sự; cán bộ quản lý đơn vị đạt 90% đúng chuyên nghiệp quân sự; cán bộ các chuyên ngành khác đạt trên 75% đúng chuyên nghiệp quân sự. Đối với các đơn vị dự bị động viên, sắp xếp 75% đúng chuyên nghiệp quân sự, 12% gần đúng chuyên nghiệp quân sự, 13% không đúng chuyên nghiệp quân sự.

2 - Huyện đã tổ chức đăng ký được trên 13.800 quân nhân dự bị hạng 2 và gần 500 nữ chuyên môn kỹ thuật, quản lý hơn 260 phương tiện kỹ thuật; phối hợp sắp xếp cho các đơn vị chủ lực theo chỉ tiêu trên giao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động khi có tình huống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770