Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 20/07/2021, 06:50 (GMT+7)
Huyện Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, được thành lập ngày 30/3/2007 trên cơ sở chia tách từ huyện Ayun Pa cũ, có tổng diện tích hơn 505 km2, gồm 10 đơn vị hành chính (02 xã đặc biệt khó khăn); đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60% dân số. Những năm qua, kinh tế - xã hội của Huyện có sự tăng trưởng, phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, lợi dụng một số vấn đề lịch sử để lại, các thế lực thù địch tăng cường kích động tư tưởng ly khai, lôi kéo một bộ phận người dân tham gia tà đạo, vượt biên trái phép; tập hợp lực lượng xây dựng khung chính quyền ngầm chờ cơ hội gây biểu tình, bạo loạn chính trị, v.v. Trước tình hình trên, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Trước hết, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức chính trị, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nội dung, đối tượng tuyên truyền, giáo dục vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tuyên truyền làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chống phá, lôi kéo vượt biên trái phép. Tập trung vào các đối tượng già làng, người có uy tín, đồng bào có đạo, người từng tham gia chế độ cũ, thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền; coi trọng các hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp; xây dựng nhân tố điển hình là người đồng bào dân tộc thiểu số, lấy việc thực để tuyên truyền, thuyết phục. Các cấp, các ngành duy trì nền nếp việc đối thoại, tiếp dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu kiện của người dân theo đúng pháp luật. Thực hiện tốt việc thông tin thời sự, định hướng tư tưởng, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; mở lớp báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đơn vị cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Huyện tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, gắn phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự. Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg, ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; coi trọng củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành rà soát, bổ sung kế hoạch tổng thể, lâu dài và hướng dẫn cho cấp dưới thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực. Gắn việc xây dựng kế hoạch ngành với thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch chung của Huyện, để phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Sức mạnh tình đoàn kết quân dân

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Huyện ủy trong phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương. Tận dụng tốt điều kiện, thế mạnh của địa phương, Huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông - lâm nghiệp. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại có bước phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và là động lực cho sản xuất của các ngành khác. Từ khi công trình thủy lợi Ayun Hạ được đưa vào sử dụng, Huyện đã có nhiều giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai cho phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung triển khai xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh sản xuất mía, thuốc lá, mì (sắn), lúa chất lượng cao, cá nước ngọt, bò lai,… tại các xã Ayun Hạ, Ia Sol, Ia Ake, Ia Yeng, Chư A Thai. Triển khai hiệu quả mô hình “Cánh đồng lớn một giống” đối với cây lúa, cây mía; xây dựng nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện”, góp phần đưa giá trị trồng trọt tăng bình quân 06%/năm; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung tăng số lượng đi đôi với kiểm soát chất lượng theo mô hình trang trại, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Huyện đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi vốn đầu tư để xây dựng một số mô hình dịch vụ - du lịch, như: Siêu thị tổng hợp, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Ayun Hạ, khu di tích văn hóa Plei Ơi (Vua Lửa), gắn với các lễ hội truyền thống của người Jrai, Bahnar. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông liên xã, liên huyện, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đến nay, 10/10 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; các đường huyết mạch khác được mở rộng, như: đường nối Quốc lộ 25 với Tỉnh lộ 666, đường liên huyện từ xã Chư A Thai nối huyện Ia Pa, đường từ Quốc lộ 25 đoạn xã Ia Sol nối xã Ia Yeng và thông tuyến với xã Ia Marơn, huyện Ia Pa, v.v. Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của Huyện đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 6,5%, công nghiệp - xây dựng tăng hơn 16,5%, dịch vụ - thương mại tăng hơn 16,5%; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân và bảo đảm lượng dự trữ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo bền vững được chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm (còn dưới 15%). Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế; xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa mới. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành thực hiện bằng nhiều nguồn lực; hiện Huyện có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định xã hội, chủ động ngăn ngừa, xử lý tốt các tình huống. Các xã, thị trấn phát huy tốt sức mạnh tại chỗ trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt phương châm “xã giữ xã, huyện giữ huyện”; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của khu vực phòng thủ. Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát chủ trương đầu tư hợp lý ngân sách địa phương cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức được kiện toàn đủ số lượng theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP, ngày 27/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo theo chỉ tiêu trên giao. Mười năm qua, Huyện đã cử 38 đồng chí đi đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học; cán bộ ra trường đều được bố trí sử dụng theo đúng chuyên ngành, phù hợp với thực tế của địa phương và nhu cầu của từng đơn vị; trên 90% phát huy được vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều người được chuyển sang đảm nhiệm các chức danh cao hơn.

Cùng với đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, Huyện chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương (khóa X). Hiện nay, tất cả các xã, thị trấn đều có chi bộ quân sự, 100% chi bộ quân sự có cấp ủy. Công tác phát triển Đảng trong dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm thực hiện tốt, mỗi năm các xã, thị trấn đều kết nạp Đảng ít nhất một đồng chí; đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 24,5%. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ được nâng lên. Để thực hiện tốt điều này, Huyện chỉ đạo tốt việc luân phiên giữa kết nạp mới và lực lượng đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các xã, thị trấn, tỉ lệ luân phiên đạt từ 20% đến 25%; sắp xếp biên chế đủ 100% các đầu mối đơn vị dự bị động viên. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tập huấn công tác động viên Quân đội cho đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; tăng cường kiểm tra việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên theo phân cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận nguồn, gắn trách nhiệm đơn vị nhận nguồn với địa phương giao nguồn trong các khâu, các bước của công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu. Công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật luôn được thực hiện tốt, đảm bảo sẵn sàng động viên nhanh, gọn, phù hợp với chuyên môn quân sự và chất lượng phương tiện. Nhờ đó, công tác động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên hằng năm luôn đạt trên 90% quân số.

Việc bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch phòng thủ, phòng chống khủng bố, biểu tình bạo loạn, phòng không nhân dân, phòng thủ dân sự,… được tiến hành thường xuyên từ cấp huyện đến các xã, thị trấn. Đó là cơ sở để Huyện triển khai xây dựng các căn cứ hậu phương, hậu cần, kỹ thuật sát phương án tác chiến, phù hợp với tiềm lực của địa phương; chỉ đạo quân sự, công an tăng cường phối hợp hoạt động theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng Công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tấn công các loại tội phạm, kiềm chế các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; giải quyết kịp thời các vụ việc gây rối, kích động bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự năng động, sáng tạo và khát vọng phát triển, quân và dân Phú Thiện luôn nhất quán, nỗ lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

TRỊNH VĂN SANG, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170