Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 18/01/2018, 07:03 (GMT+7)
Huyện Đông Hưng tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

Đông Hưng là địa phương giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Thái Bình, có diện tích hơn 198 km2 với 43 xã, 01 thị trấn. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Huyện đã tích cực đóng góp sức người, sức của với trên 64.000 thanh niên nhập ngũ cùng hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Huyện đã có 13 tập thể và 15 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 774 “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, xã Nguyên Xá được Bác Hồ tặng Cờ “Nguyên Xá - Làng kiểu mẫu”, v.v. Những thành tích vẻ vang đó là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đông Hưng trách nhiệm cao trong việc kế tục, phát huy truyền thống để xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng tặng hoa đơn vị nhận quân năm 2017

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Huyện phát triển toàn diện. Cùng với đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế - xã hội, Huyện thường xuyên coi trọng tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trước hết, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; định hướng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và tỉnh Thái Bình, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, chương trình, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nổi bật là, Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Quyết định 82/QĐ-UB, ngày 01-12-2012, phê duyệt Đề án xây dựng khu vực phòng thủ của Huyện. Đề án xác định rõ quan điểm, mục tiêu, biện pháp và lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn, phù hợp với khả năng ngân sách, đặc thù của địa phương. Cùng với đó, Huyện không ngừng hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; chú trọng kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khu vực phòng thủ, như: Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ (trước đây là Ban hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương); Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v. Đặc biệt, Huyện coi trọng phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ. Theo chỉ đạo của Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự đã tích cực tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ; kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng; hệ thống kế hoạch ngành trong tác chiến phòng thủ; kế hoạch phòng, chống khủng bố, đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Nhằm bảo đảm cho khu vực phòng thủ có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, đủ khả năng xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng và an ninh trong thời bình và thực hiện tốt phương châm: “huyện giữ vững huyện, xã giữ vững xã” khi đất nước xảy ra chiến tranh, Huyện chú trọng xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ vững mạnh. Trong đó, xác định tiềm lực chính trị - tinh thần là cơ sở, tiềm lực kinh tế là nền tảng, tiềm lực quân sự và an ninh giữ vai trò cốt lõi. Để tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Cùng với xây dựng về tổ chức, Huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời, Huyện quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, duy trì thường xuyên phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt “Quy chế Dân chủ ở cơ sở”, v.v. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, địa bàn an toàn, không có “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Đông Hưng là huyện đồng bằng, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, để phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất của khu vực phòng thủ, thời gian qua, Huyện đã chủ trương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, phá thế thuần nông; đồng thời, tích cực triển khai quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó, Huyện tạo cơ chế, chính sách, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu, lao động, hình thành một số ngành chủ lực của địa phương, đủ sức hợp tác, cạnh tranh trên thị trường; có khả năng huy động, động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, như: sản xuất gia công cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc, v.v. Để đạt hiệu quả, Huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự và Công an Huyện thẩm định kỹ quy hoạch phát triển kinh tế, xây dựng các khu, cụm, điểm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, nông thôn mới, hệ thống cầu, đường giao thông liên huyện, liên xã, liên thôn, các công trình kiến trúc cao tầng đảm bảo không ảnh hưởng tới nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo các xã đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa theo hướng “cánh đồng mẫu lớn”, khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến,… từng bước hiện đại hóa nông nghiệp. Nhờ đó, những năm qua, kinh tế của Huyện có sự phát triển rõ nét1; cơ cấu kinh tế chuyển dịch và tăng trưởng khá ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ; sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phù hợp với thế mạnh từng khu vực, phục vụ dân sinh, dự trữ và xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực.

Trong quá trình xây dựng khu vực phòng thủ, Huyện coi trọng kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn nhằm tăng cường cả về tiềm lực và thế trận. Huyện đã hoàn thành xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng; hoàn thành Điều chỉnh thế trận quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; bước đầu xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của Huyện gắn với làng, xã chiến đấu, hình thành thế trận liên hoàn; phân cấp quản lý chặt chẽ khu vực đất có vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh, các công trình quốc phòng. Do đặc thù không có các yếu tố thuận lợi phục vụ xây dựng khu vực phòng thủ, như rừng núi, hang động,… Huyện chỉ đạo các ngành, các xã tích cực huy động mọi nguồn lực xây dựng các công trình lưỡng dụng, như: kiên cố hóa hệ thống kênh, mương, đường nội đồng, vừa đảm bảo cho sản xuất, phát triển kinh tế, vừa tạo thành hệ thống công sự trận địa liên hoàn, vững chắc, phục vụ cơ động, tác chiến phòng thủ khi chiến tranh xảy ra. Bên cạnh đó, Huyện huy động các nguồn lực và ngân sách, đầu tư xây dựng thế trận quân sự theo quy hoạch và lộ trình đã xác định. Mặc dù điều kiện kinh tế còn hạn chế, nhưng Huyện đã cân đối ngân sách đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng một số thành phần thiết yếu trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, như hoàn thành xây dựng công trình hầm ngầm ở Sở chỉ huy cơ bản, được Tỉnh chọn làm mô hình điểm để các huyện, thành phố học tập, nhân rộng. Dự kiến đến năm 2020, Huyện xây dựng xong 106 công trình phòng thủ.

Huấn luyện dân quân binh chủng

Để nâng cao khả năng tác chiến của khu vực phòng thủ, Huyện quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Huyện thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế theo đúng quy định, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng lực lượng; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, hùng hậu, gần, gọn địa bàn”. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, luôn được Huyện đặt lên hàng đầu, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, bảo đảm đủ khả năng làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của Huyện đạt tỷ lệ 1,28% dân số, trong đó có 22,07% là đảng viên; lực lượng dự bị động viên sắp xếp vào các đơn vị đạt hơn 90%, gần 40% là đảng viên. Nhằm nâng cao khả năng, trình độ chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang sát với các tình huống tác chiến, Huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập; trong đó, coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phương án, phù hợp với đối tượng tác chiến trên địa hình đồng bằng.

Cùng với đó, Huyện tích cực chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, thông qua đó nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng, an ninh. Năm 2017, Huyện đã thực hiện tốt “các khâu, các bước” diễn tập khu vực phòng thủ 2 cấp (huyện và xã); làm điểm cho Tỉnh về nội dung diễn tập của Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ; thực hành huy động lực lượng dự bị động viên, quân số đủ biên chế một đại đội; huy động xăng dầu, phương tiện vận tải, cơ khí,… đảm bảo cho tác chiến; chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; vận hành cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền quân sự thời chiến, được Quân khu 3 và Tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, Huyện duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Quân đội và Công an; dân quân tự vệ với các lực lượng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục phấn đấu xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYỄN TIẾN HƯNG, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

____________

1 - Tốc độ phát triển kinh tế trung bình giai đoạn (2015 - 2017) của Huyện, ước đạt 9,1%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.