Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:36 (GMT+7)
Huyện đảo Phú Quốc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Phú Quốc là huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, có diện tích tự nhiên 589 km2, bao gồm 38 đảo lớn, nhỏ1, nằm trong khu vực Vịnh Thái Lan; có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong thế trận phòng thủ của tỉnh Kiên Giang và Quân khu 9, cũng như thế trận phòng thủ trên hướng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Tổ chức hành chính của Huyện có 8 xã và 2 thị trấn, trong đó có 2 xã đảo là Hòn Thơm và Thổ Chu; dân số toàn Huyện có trên 96.000 người. Phú Quốc có tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế, nhất là du lịch biển và đánh bắt hải sản. Nhận thức rõ tầm quan trọng, tính chất đặc thù của địa bàn, những năm qua, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Huyện đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc. Trong đó, Huyện đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP), xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng LLVT Huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, Ban CHQS Huyện xác định là nội dung quan trọng hàng đầu, nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt trong quá trình xây dựng LLVT địa phương. Hơn thế, do cách xa đất liền, nên hoạt động của LLVT Huyện mang tính độc lập cao. Bởi vậy, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhận thức đúng đắn đó, ĐUQS, Ban CHQS Huyện đã chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung vào xây dựng niềm tin, nâng cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động cho CB,CS; đảm bảo LLVT Huyện thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên Đảo. Theo đó, các cấp đã thực hiện nghiêm chương trình, nội dung giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng theo quy định; đồng thời, tổ chức cho CB,CS học tập các chuyên đề bổ sung có nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và dân quân, tự vệ (DQ,TV), phù hợp với đặc điểm địa bàn. Về nội dung, Huyện chú trọng tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách QP-AN của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của ĐUQS, Ban CHQS Huyện về nhiệm vụ QS,QPĐP; giáo dục truyền thống Anh hùng của quân, dân Huyện đảo; làm rõ những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch tiến hành trên địa bàn; đồng thời, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo… Trong quá trình giáo dục, Huyện chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan quân sự các cấp; làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên; tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đi đôi với giáo dục, Ban CHQS Huyện tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của CB,CS để định hướng tư tưởng, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc. Công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cải thiện đời sống bộ đội cũng được các cấp quan tâm đúng mức. Mặc dù còn khó khăn, nhưng Huyện đã chủ động bố trí ngân sách thực hiện chi trả chế độ cho lực lượng DQ,TV và DBĐV theo đúng quy định. Cùng với đó, Huyện chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, coi trọng làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Qua đó, thiết thực nâng cao đạo đức cách mạng và trách nhiệm chính trị của CB,CS.

Đặc biệt, Huyện chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ quân sự, nhất là ở những đơn vị đóng quân phân tán, độc lập và cơ quan quân sự các xã, thị trấn, coi đây là nền tảng để xây dựng LLVT Huyện vững mạnh. ĐUQS, Ban CHQS Huyện đã có nhiều biện pháp đồng bộ để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kiện toàn đội ngũ cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng, nhằm nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, nhất là trong lực lượng DQ,TV và DBĐV. Hiện nay, 100% xã, thị trấn của Huyện đều có chi bộ quân sự; tỷ lệ đảng viên trong DQ,TV đạt 11%. Huyện đang phấn đấu đến hết năm 2013, nâng tỷ lệ này lên 13% và xây dựng được 3-4 chi bộ quân sự xã có cấp ủy.

Cùng với xây dựng vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Ban CHQS Huyện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Huyện vững mạnh về tổ chức, có cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo về số lượng, chất lượng. Quán triệt các chỉ thị của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS Huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND Huyện xây dựng và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch về xây dựng LLVT phù hợp trong từng giai đoạn. Mục tiêu đặt ra là, xây dựng cơ quan quân sự các cấp, các đơn vị bộ đội địa phương đảm bảo “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Ban CHQS Huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ CHQS Tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quân số, vũ khí, trang bị đồng bộ cho các đơn vị theo đúng biên chế đặc thù của Huyện. Trong đó, ưu tiên kiện toàn lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ ở các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các phân đội binh chủng, đơn vị ở các điểm chốt, đảo xa.

Cùng với đó, Ban CHQS Huyện chỉ đạo làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật trên địa bàn; tích cực kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức, biên chế các đơn vị DBĐV theo quy định. Để đạt hiệu quả, Huyện chú trọng xây dựng, bổ sung đủ cán bộ cho các đơn vị DBĐV; tăng cường việc bồi dưỡng chuyển loại chuyên nghiệp quân sự, nâng hạng DBĐV; gắn công tác tuyển quân hằng năm với công tác tạo nguồn DBĐV… Hiện nay, biên chế các đơn vị DBĐV của Huyện đạt trên 72,5%, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt cao; riêng Đại đội Động viên khẩn cấp đạt 100% biên chế, trong đó có 15% quân số dự phòng. Kết quả thực hành gọi kiểm tra sẵn sàng động viên, tập trung huấn luyện hằng năm, các đơn vị đều đảm bảo tốt.

Đối với lực lượng DQ,TV, Huyện tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đảm bảo về số lượng, chất lượng, có cơ cấu thành phần, tỷ lệ phù hợp với đặc điểm địa bàn biển, đảo. Đến nay, lực lượng DQ,TV của Huyện có tỷ lệ phù hợp so với dân số, đã và đang phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là bảo vệ trật tự, trị an ở cơ sở. Do đặc thù là huyện đảo, nên Ban CHQS Huyện rất quan tâm xây dựng lực lượng DQ,TV biển. Thời gian qua, theo chỉ đạo của cấp trên, Huyện đã triển khai thực hiện thành công Đề tài “Thực nghiệm xây dựng trung đội DQ,TV biển” của Cục Dân quân tự vệ. Đây là cơ sở để Huyện rút kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Để đạt được kết quả đó, hằng năm, Ban CHQS Huyện đã chủ động lập kế hoạch xây dựng lực lượng DQ,TV và tham mưu cho UBND Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy trình tổ chức xây dựng lực lượng DQ,TV. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ DQ,TV được Huyện đặc biệt coi trọng và xác định là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả xây dựng lực lượng này ở địa phương. Ban CHQS Huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt việc tạo nguồn, quy hoạch, đưa đi đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn theo các chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp quân sự cơ sở, nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ này. Từ đầu năm 2012 đến nay, Huyện đã lựa chọn và đưa 05 đồng chí đi đào tạo tại Trường Quân sự Tỉnh, 03 đồng chí đi đào tạo cao đẳng, đại học chuyên nghiệp quân sự cơ sở. Bên cạnh đó, việc tổ chức thu tuyển và cho chuyển ra đối với số CB,CS đã hết thời hạn phục vụ được Huyện tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ. Hằng năm, Huyện thống nhất lấy Ngày truyền thống của lực lượng DQ,TV (28-3) để đồng loạt tổ chức Lễ kết nạp DQ,TV mới và cấp Giấy chứng nhận cho các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ chuyển ra, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa thiết thực. Mặt khác, Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra khỏi lực lượng DQ,TV những người không đủ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm kém. Thời gian tới, Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển DQ,TV giai đoạn 2011 - 2015; trong đó, năm 2012, đột phá vào xây dựng các tiểu đội tự vệ cơ quan của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Trên cơ sở ổn định tổ chức, biên chế, Ban CHQS Huyện chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập và SSCĐ, xác định đây là khâu đột phá, nhằm nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của LLVT Huyện. Hằng năm, căn cứ vào chỉ lệnh huấn luyện, SSCĐ của cấp trên, Ban CHQS Huyện thống nhất nội dung, kế hoạch huấn luyện cho từng lực lượng; đồng thời, chỉ đạo các cấp chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là việc tổ chức quán triệt nhiệm vụ, tiến hành tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ… Trong huấn luyện, Huyện chỉ đạo thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác” trong từng nội dung, khoa mục; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ và phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo; tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển… trên địa bàn, cũng như khả năng bám trụ tác chiến độc lập dài ngày. Cùng với đó, Ban CHQS Huyện chỉ đạo các đơn vị tích cực tổ chức các cuộc hội thao, hội thi trong huấn luyện; tổ chức luyện tập các tình huống trên biển, đảo; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và công tác SSCĐ. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra huấn luyện cũng được tiến hành chặt chẽ. Sau mỗi giai đoạn và kết thúc năm huấn luyện, các đơn vị đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nghiêm túc, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung vào chương trình huấn luyện những nội dung mới phù hợp với đặc thù của một huyện đảo, biên giới. Mặt khác, Ban CHQS Huyện coi trọng tham mưu cho Huyện ủy, UBND Huyện tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an…, thông qua đó để nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống về QP-AN.

Những kết quả trên đây đã góp phần quan trọng vào xây dựng LLVT Huyện vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn, cùng nhân dân Huyện đảo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong mọi tình huống.

Đại tá NGUYỄN THÀNH NHÂN

Chỉ huy trưởng Ban CHQS Huyện

                  

1 - Đảo lớn Phú Quốc có diện tích 567 km2, nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km. Ngoài ra có 2 quần đảo: quần đảo An Thới có diện tích 7,5 km2; quần đảo Thổ Chu có diện tích 13,95 km2, nằm cách Đảo lớn Phú Quốc 97 km về hướng Tây Nam.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết