Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 27/11/2019, 14:01 (GMT+7)
Huyện Bình Liêu chú trọng lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng vũ trang huyện Bình liêu tham gia xây dựng nông thôn mới

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Ninh, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Huyện có gần 43 km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số1, trình độ dân trí không đồng đều, còn tồn tại nhiều tập quán, hủ tục lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao, v.v. Đây cũng là địa bàn các thế lực phản động tập trung chống phá, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội,… diễn biến phức tạp. Nhận rõ điều đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Có được kết quả đó, trước hết, Huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quốc phòng, quân sự. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trọng tâm là Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP và Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất của Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án nhằm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Trong đó, Huyện coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quan trọng này; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, v.v. Với quan điểm “phát triển kinh tế là trung tâm, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Huyện đã kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh ngay từ khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án “Bảo đảm quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030”, Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”, thời gian qua, Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phát huy vai trò nòng cốt, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Huyện đã phối hợp với Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 triển khai các dự án xóa đói, giảm nghèo, đưa nhân dân ra định cư tại các xã biên giới, góp phần tạo thế trận quốc phòng toàn dân trên hướng trong điểm này. Cùng với đó, Huyện đã tăng cường đầu tư cho các dự án, công trình lưỡng dụng; ưu tiên triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các khu vực. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng Huyện đã cân đối ngân sách, huy động mọi nguồn lực triển khai xây dựng một số công trình phòng thủ thiết yếu; phối hợp xây dựng, nâng cấp nhiều công trình có tính lưỡng dụng, như: đường 18C, đường tuần tra biên giới, hệ thống kè bảo vệ sông, suối biên giới, cầu, cống, ngầm, tràn và bê tông hóa đường giao thông nông thôn, sẵn sàng đảm bảo cho quốc phòng, an ninh.

Nhằm tạo cơ sở, nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Huyện tăng cường củng cố, kiện toàn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp. Để đạt hiệu quả cao, Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; tích cực đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ chủ trì các cấp, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ hộ gia đình các thôn, bản biên giới và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn2. Mặt khác, Huyện chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa duy trì chuyên mục Quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và hoạt động quốc phòng, quân sự ở địa phương; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, v.v. Thông qua đó, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, Huyện coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách về dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chấp hành chủ trương, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, 100% trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn Huyện đồng thời đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ; 50% số xã thực hiện bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền ở cơ sở được nâng lên.

Cùng với đó, Huyện coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, Huyện đã tập trung xây dựng cơ quan Quân sự, Công an vững mạnh toàn diện, có tổ chức, biên chế đúng quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được huấn luyện chu đáo, sẵn sàng chiến đấu cao. Với lực lượng dự bị động viên, Huyện xây dựng theo phương châm “đủ mạnh, sẵn sàng huy động, sẵn sàng chiến đấu”. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu, thành phần phù hợp với từng địa bàn, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng chính trị. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lực lượng gắn với bố trí lại dân cư, thực hiện dự án di dân, dãn dân ra biên giới, tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Hiện nay, Huyện  sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 100% quân số, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 80%; xây dựng được 30 cơ sở dân quân tự vệ, lực lượng dân quân tự vệ chiếm 03% dân số, trong đó có 14% là đảng viên.

Đi đôi với xây dựng lực lượng, Huyện chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Hằng năm, cơ quan quân sự tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tu sửa, củng cố thao trường, bãi tập, làm mới mô hình học cụ trước khi vào huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, Huyện yêu cầu bám sát phương châm huấn luyện, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị; chú trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp đặc điểm địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Những năm qua, Huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, chỉ đạo diễn tập cho 100% xã, thị trấn, trong đó có 70% cơ sở diễn tập chiến đấu phòng thủ, 30% diễn tập phòng, chống lũ lụt, cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn đạt kết quả tốt. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và các lực lượng trên địa bàn phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp nắm, dự báo tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh; tham gia phòng, chống cháy rừng; tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ an toàn địa bàn, chủ quyền an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, hoạt động giao lưu, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Huyện lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các xã, thị trấn, thôn, bản thực hiện nghiêm công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và triển khai các bước xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật; coi trọng việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công dân trước khi nhập ngũ, làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội. Những năm qua, Huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, có chất lượng tốt, không phải bù đổi, được các đơn vị nhận quân và Tỉnh đánh giá cao.

Với việc nhận thức rõ tầm quan trọng, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, công tác quốc phòng, quân sự của huyện Bình Liêu đã có nhiều khởi sắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành địa phương giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

DƯƠNG MẠNH CƯỜNG, Bí thư Huyện ủy
_______________

1 - Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 96% dân số.

2 - Năm 2019, Huyện cử 07 cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng tại Tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cho 210 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4; giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 820 học sinh trung học phổ thông.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết