Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 29/09/2017, 07:56 (GMT+7)
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Anh năm 2017 - kết quả và mấy vấn đề rút ra

Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện cao nhất, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Anh năm 2017

Ý thức rõ điều đó, từ ngày 03 đến 04-8-2017, huyện Đông Anh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn, 9 vấn đề huấn luyện và 15 nội dung. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó tăng cường phối thuộc lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và đánh địch tiến công đường bộ, kết hợp vu hồi đường sông, bốc quân rút chạy đường không là những vấn đề mới trong cuộc diễn tập lần này. Công tác chuẩn bị cho diễn tập triển khai trong điều kiện Huyện đang phải tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; đúng vào thời tiết mùa mưa, bão, dông lốc,... Song, nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ngành, đoàn thể, phòng, ban và lực lượng vũ trang Huyện đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công việc chuẩn bị, phát huy sức mạnh tổng hợp, nên Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và mang lại hiệu quả thiết thực.

Quá trình diễn tập, trong phần vận hành cơ chế, các bộ phận đã thực hiện tốt trình tự tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ theo Điều lệ công tác tham mưu tác chiến và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Diễn tập Thành phố, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, sát thực tế địa bàn và yêu cầu chiến đấu. Phần thực hành chiến đấu, nội dung diễn tập thực binh tiến công đối tượng khủng bố, giải thoát con tin diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng phương án và phù hợp với thực tiễn; nội dung tiến công địch đường bộ, kết hợp vu hồi đường sông với nhiều lực lượng tham gia tham gia, có sử dụng vũ khí trang bị, đạn hơi, thuốc nổ, đã thể hiện được hình thái chiến thuật, phương án chiến đấu phù hợp, hành động địch, ta, sinh động, sát thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết thúc diễn tập, Huyện đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao và Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen. Song, điều quan trọng hơn cả là Cuộc diễn tập đã giúp cho các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang Huyện nâng cao nhận thức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: việc xây dựng hệ thống văn kiện và đề xuất của một số ban, ngành chưa thật sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương; có cán bộ nắm chưa chắc các trạng thái, tình huống diễn tập ở từng giai đoạn, nên khi thảo luận diễn biến còn xuôi chiều, chưa hình dung được diễn biến trong thời chiến, hoặc đề xuất giải pháp không sát thực tiễn. Trong diễn tập thực binh, một số cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế về động tác kỹ thuật, chiến thuật; khả năng hiệp đồng chiến đấu của một số bộ phận chưa linh hoạt, nhịp nhàng; việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo phương án tác chiến có lúc còn đơn giản, chưa tận dụng tốt địa hình, địa vật khi có tình huống đặt ra.

Thượng tá Lê Tư Thuy phát biểu khai mạc diễn tập

Có thể khẳng định rằng, diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện kiểm tra tương đối toàn diện và phản ánh trung thực kết quả các mặt công tác quốc phòng, quân sự của địa phương. Vì vậy, thành công của Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Anh năm 2017 do tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó rút ra ba vấn đề cơ bản sau:

1. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự đã làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, nhất là những nội dung về khu vực phòng thủ. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tích cực nghiên cứu, nắm vững đường lối quân sự của Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô và thực tiễn địa phương để tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể triển khai có hiệu quả Chương trình 06-CTr/TU, ngày 12-01-2009 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND, ngày 06-12-2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về “Xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Vì vậy, công tác triển khai kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ luôn được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện xác định là một nhiệm vụ trọng tâm hằng năm và được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ từ Huyện đến cơ sở. Ngay sau khi nhận được Chỉ thị 13- CT/TU của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và Kế hoạch 11-KH/BCĐ, ngày 07-4-2017 của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Thành Phố Hà Nội về Chỉ đạo các quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân Huyện sớm ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo Diễn tập và 3 tiểu ban chuẩn bị cho Diễn tập.

Ban Chỉ huy Quân sự Huyện còn chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; thường xuyên rà soát kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp; nâng cao chất lượng công tác phổ biến kiến thức quốc phòng cho toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Từ năm 2015 đến nay, Huyện đã bồi dưỡng cho đối tượng 2 được 08 đồng chí, đối tượng 3 là 140 đồng chí, đối tượng 4 là 5.072 đồng chí và 45 chức sắc, chức việc các tôn giáo. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự còn cử cán bộ tham gia giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các trường học trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều nội dung không phải huấn luyện trong quá trình chuẩn bị diễn tập, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp hiệp đồng, phân công nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự là cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thực hành diễn tập và mở lớp tập huấn các nội dung diễn tập, cử cán bộ đi tham quan, học tập các đơn vị diễn tập trước để rút kinh nghiệm. Đồng thời, thường xuyên giúp Ban Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung các nội dung, bố cục, trình tự các vấn đề huấn luyện; kịp thời đề xuất để Ban Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ giao ban, đôn đốc kiểm tra các tiểu ban trong việc triển khai các nội dung theo kế hoạch đã xác định. Trong quá trình tổ chức luyện tập, tích cực giúp Ban Chỉ đạo Diễn tập theo dõi chất lượng, hiệu quả của từng buổi tập và giải quyết những vấn đề mới phát sinh do thực tiễn đặt ra. Vì vậy, các thành viên khung tập từ cấp Huyện đến cấp xã đều nắm chắc các nội dung trên từng cương vị đảm nhiệm và chủ động với vai diễn một cách tự nhiên, sinh động. Để lực lượng tham gia diễn tập nắm chắc “vai” của mình, khắc phục sự lúng túng khi “diễn”, Ban Chỉ huy Quân sự còn đề xuất tổ chức cho xã Vĩnh Ngọc diễn tập trước; các xã còn lại đến tham quan, rút kinh nghiệm, đảm bảo khi tham gia diễn tập khu vực phòng thủ Huyện đạt kết quả tốt.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện, đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hằng năm Huyện tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống; kịp thời thông tin tình hình, định hướng tư tưởng, chủ động phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,... tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tiến hành kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng tốt; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động huy động lực lượng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, cháy, nổ. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Huyện tập trung xây dựng theo đúng Luật và Pháp lệnh; tỷ lệ dân quân nòng cốt đạt 1% dân số; tỷ lệ đảng viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng tăng. Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn được lựa chọn, thẩm định kỹ từ nguồn đầu vào và cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình chuẩn của Bộ quốc phòng, trong đó, ưu tiên các quân nhân đã hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự về phân công đảm nhiệm chức vụ này. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được tổ chức chặt chẽ, nhất là huấn luyện các phương án diễn tập, hiệp đồng giữa các lực lượng, bộ phận, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Quân số tham gia huấn luyện của Tiểu đoàn Bộ đội địa phương, Đại đội dân quân cơ động và các phân đội binh chủng của Huyện luôn đạt trên 98%; kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi.

3. Cuộc diễn tập đã huy động được sự “vào cuộc” với tinh thần trách nhiệm cao của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong Huyện. Như trên đã đề cập, công tác chuẩn bị cho diễn tập thời gian tương đối ngắn, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đóng góp sức người, sức của mới đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Các ngành, đoàn thể, phòng, ban và các đơn vị liên quan đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện và Ban Chỉ đạo Diễn tập Huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với lực lượng vũ trang đã có sự thống nhất trong công tác chuẩn bị, huy động lực lượng, luyện tập, diễn tập chính thức; kết hợp giữa diễn tập với tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với tinh thần đó, Ban Chỉ đạo Diễn tập Huyện đã huy động được 4 đơn vị chủ lực và lực lượng dân quân các cụm thi đua đóng góp hơn 500 ngày công tham gia vào Phong trào “Bộ đội và Dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, nạo vét khơi thông dòng chảy 3km mương máng với hàng trăm khối bùn, rác. Đồng thời, triển khai xây dựng hầm Sở Chỉ huy là công trình quân sự với mục đích sử dụng lâu dài, 01 cầu dân sinh bảo đảm giao thông trên đường vào khu vực trường bắn; tổ chức tiếp nhận, động viên 01 tiểu đoàn dự bị động viên, huy động hàng trăm dân quân tự vệ trực tiếp tham gia, hỗ trợ cho lực lượng Quân đội, Công an trong diễn tập. Ngoài ra, để góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, lực lượng vũ trang đã phối hợp với các ban, ngành địa phương xây dựng 01 nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng, chỉnh trang 01 Nghĩa trang liệt sĩ trong dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Qua diễn tập cho thấy, các thành viên khung diễn tập là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã tích cực tham gia luyện tập, nhập “vai” tốt trong thực hành diễn tập, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của từng nội dung, tình huống giả định, gắn kết được với thực tế ở địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình. Đồng thời, tổ chức xây dựng các kế hoạch của ngành, ban mình đúng với hướng dẫn của trên, đưa ra tình huống giả định phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, có tính khả thi cao. Trong suốt quá trình luyện tập và diễn tập, thái độ, hành động của cán bộ khung diễn tập đều rất nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương; huy động được đông đảo các lực lượng tham gia theo đúng kịch bản đã xác định, tạo không khí diễn tập sôi nổi, gắn với trạng thái khẩn cấp và tình trạng thời chiến.

Những vấn đề rút ra qua đợt diễn tập là cơ sở để lực lượng vũ trang Huyện tiếp tục hoàn thiện về bản lĩnh, trình độ, năng lực, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy và chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng huyện Đông Anh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Thượng tá LÊ TƯ THUY, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.