Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2011, 08:27 (GMT+7)
Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng ở Vùng D Hải quân
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng D Hải quân đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo động lực tinh thần to lớn, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vùng D đóng quân trên địa bàn rộng, tính chất nhiệm vụ nặng nề, phức tạp; lại là đơn vị được Quân chủng giao làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Để bảo đảm cho phong trào TĐQT đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng quan tâm trước hết tới việc quán triệt các chủ trương, phương hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT), phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào TĐQT nói riêng; tăng cường giáo dục ý thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm phấn đấu của mọi cán bộ, chiến sĩ. Cùng với việc quán triệt nghiêm Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 339-CT/ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương) và các văn bản quy định của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Luật TĐ-KT cùng các văn bản khác của Nhà nước và Quân đội về thực hiện Luật này. Tinh thần cơ bản của các chỉ thị và hướng dẫn về TĐ-KT của cấp trên đã được vận dụng vào thực tế tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; làm cơ sở để xây dựng kế hoạch TĐ-KT với các nội dung, giải pháp phù hợp. Điều đó đã góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện phong trào TĐQT. Hầu hết cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp đã nhận thức đúng mục đích, yêu cầu của công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT; qua đó, nêu cao trách nhiệm, sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác TĐ-KT đã trở thành một nội dung thường xuyên thuộc về hoạt động của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kết quả thi đua được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mọi tổ chức và cá nhân.


Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Nhà nước trao tặng (năm 2010)
(nguồn: Báo Khánh Hòa)

Trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác TĐ-KT, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Vùng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cơ chế “Cấp uỷ lãnh đạo, người chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện, Hội đồng TĐ-KT làm tư vấn, cơ quan chính trị làm tham mưu”; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cấp uỷ viên, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong đơn vị. Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT các cấp đã thường xuyên được kiện toàn, hoạt động theo đúng chức năng, quyền hạn; đồng thời, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua, xét đề nghị khen thưởng; khắc phục tư tưởng chạy theo thành tích, ganh đua, cục bộ và những biểu hiện thiếu trung thực, che dấu khuyết điểm.

Quá trình thực hiện phong trào TĐQT của Vùng vừa qua đã đánh dấu sự đổi mới tích cực về phương thức tổ chức phong trào TĐQT theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Vùng VMTD với các cuộc vận động (CVĐ) và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức, đoàn thể; tập trung làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Vùng đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát động, duy trì thực hiện và sơ kết các giai đoạn thi đua, các đợt thi đua cao điểm, đột kích,... với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Tất cả các khâu, các bước của quy trình tổ chức phong trào TĐQT đều được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ; từng bước khắc phục được tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”. Bên cạnh đó, Vùng đã chú trọng đầu tư, chỉ đạo xây dựng các đơn vị điểm, tập trung vào các đơn vị còn khó khăn, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Nhiều phong trào thi đua đã được tổ chức có hiệu quả trong toàn đơn vị, như: “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”; “Chấp hành kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị an toàn”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”... Đặc biệt, trong gần 4 năm qua, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người chiến sĩ Hải quân. Đan lồng trong các nội dung, chỉ tiêu TĐQT, cấp ủy và chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào TĐQT, cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp của Vùng đã quan tâm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, bằng nhiều hình thức, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), xây dựng đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Thông qua các hình thức, biện pháp thi đua, các đơn vị tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là các chi bộ tàu, đảo, đài, trạm, đại đội chiến đấu đủ quân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở... Gắn kết chặt chẽ với các hoạt động chính trị-xã hội của đất nước và quân đội, phong trào TĐQT của Vùng đã hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; các nội dung đột phá của Quân chủng, Vùng và các ngành; nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công và an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân. Thông qua đó, chất lượng nắm tình hình, khả năng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quần đảo Trường Sa, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu của các đơn vị được nâng cao. Điển hình là các phong trào: "Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", hành trình tuổi trẻ “Vì Biển, đảo quê hương”, “Tiếp bước truyền thống, phụ nữ Vùng D thi đua 3 nhất”, “Ba mẫu mực” (gác mẫu mực, trực mẫu mực, chào mẫu mực);… Cùng với đó, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được triển khai rộng khắp, động viên được cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; xây dựng 100% “Bếp nuôi quân giỏi”, bảo đảm kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Công tác khen thưởng của Vùng cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; bảo đảm khen đúng người, đúng việc, đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục, nên có tác dụng tích cực trong việc động viên, cổ vũ tinh thần bộ đội. Ngoài các hình thức khen thưởng theo quy định, các đơn vị đã vận dụng nhiều hình thức động viên khác như: viết thư thông báo thành tích về địa phương, gia đình; trao tặng phẩm, vật kỷ niệm; tuyên truyền các bài viết về gương “người tốt, việc tốt”, tuyên truyền trực quan thông qua các hình thức sân khấu hóa... Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội, Đảng ủy Vùng đều chủ động chỉ đạo các cấp xét đề nghị khen thưởng thành tích tổng hợp, khen thưởng tồn đọng và đề nghị Quân chủng xét tặng Huy hiệu Hải quân và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho các cá nhân tiêu biểu.

Kết quả của phong trào TĐQT những năm qua đã góp phần xây dựng Vùng VMTD. Nhiều năm liền, Vùng dẫn đầu các đơn vị trong Quân chủng về thành tích huấn luyện, duy trì chế độ SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Phong trào TĐQT cũng đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM. Năm 2010: có trên 77,67% đảng viên của Vùng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng bộ cơ sở đạt TSVM tăng 19,97%, đảng bộ bộ phận đạt TSVM tăng 12,51% so với 2009; nhiều đơn vị giữ vững và phát huy tốt truyền thống, như: đảo Trường Sa Lớn, đảo Song Tử Tây, đảo Nam Yết, Đoàn 146, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích giai đoạn 2004-2008, Bộ Tư lệnh Vùng vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2010),v.v.

Những năm tới, nhiệm vụ của Vùng có bước phát triển mới; đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải đặc biệt coi trọng duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào TĐQT. Để thực hiện tốt vấn đề này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đang tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, chú trọng làm tốt công tác giáo dục, thống nhất nhận thức của toàn đơn vị về vị trí, vai trò của công tác TĐ-KT, nhằm xác định rõ trách nhiệm chính trị và hành động tự giác của mỗi quân nhân; nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, cán bộ chủ trì và của mọi cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thực tiễn chỉ ra rằng, nơi nào tổ chức tốt việc quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi thành viên trong đơn vị (nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì) về nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu của phong trào TĐQT và phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của họ, thì phong trào TĐQT ở nơi đó sôi nổi, đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Việc quán triệt, giáo dục phải gắn với tổ chức, nuôi dưỡng phong trào, tránh phô trương, hình thức.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới tổ chức phong trào TĐQT theo hướng tập trung về cơ sở, phát huy vai trò của Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Kinh nghiệm cho thấy: nếu Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT hoạt động tích cực, thường xuyên bám sát phong trào, tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, cán bộ chủ trì đơn vị, chấm điểm thi đua đúng thực chất, thì việc đánh giá, phân loại thành tích sẽ bảo đảm chính xác, phát hiện và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, thúc đẩy phong trào đi lên. Bởi vậy, việc tổ chức phong trào TĐQT cần hướng về cơ sở, các đơn vị cần tập trung củng cố, kiện toàn và tạo điều kiện cho Hội đồng (ban, tổ) TĐ-KT hoạt động có nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Thứ ba, đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, đặc biệt là vai trò xung kích của các đoàn viên, hội viên với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức phù hợp. Theo đó, cần kết hợp có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, tập trung đột phá vào nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, quan trọng hoặc khâu yếu, mặt yếu kéo dài mà chưa giải quyết dứt điểm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; duy trì có nền nếp công tác chấm điểm, đánh giá ngày, tuần, tháng; thông báo cá nhân tốt, xấu, khen, chê rõ ràng,v.v.

Thực hiện tốt những vấn đề trên là biện pháp quan trọng để Vùng tiếp tục đưa phong trào TĐQT ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời kỳ mới.

Đại tá ĐẶNG MINH HẢI

Chính ủy Vùng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:21 - 18/11/2019

EUR25337.5226177.02

GBP29524.9529997.75

USD2314023260

Giá vàng

Thời tiết