Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 03/12/2018, 10:16 (GMT+7)
Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, tạo tiền đề vững chắc để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Khánh Hòa là tỉnh có bờ biển dài, với trên 200 đảo lớn nhỏ, có Vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất của thế giới. Phát huy tiềm năng đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân Tỉnh, kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển mạnh, quốc phòng - an ninh được tăng cường, tiềm năng du lịch được phát huy, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, địa bàn của Tỉnh cũng tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, khó lường, như: các phần tử phản động, cơ hội chính trị lợi dụng hạn chế của địa phương để đẩy mạnh hoạt động chống phá; tình trạng khiếu kiện liên quan đến việc đền bù giải tỏa, tranh chấp đất đai, v.v. Mặt khác, khách du lịch nước ngoài đến Tỉnh tăng đột biến, trong khi các biện pháp quản lý vẫn còn những bất cập,... tác động không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, v.v.

Trước tình hình đó, để thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm coi trọng mặt công tác quan trọng này, đã tạo kẽ hở cho các phần tử cơ hội chính trị kích động, xuyên tạc, làm cho nhân dân chưa thấy hết trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền. Do vậy, Đảng ủy Quân sự Tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng - an ninh, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v. Cùng với đó, Tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tập trung tuyên truyền, giáo dục về đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tình hình chính trị của địa phương, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ; làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, âm mưu của nước ngoài đối với Biển Đông và ảnh hưởng của nó đối với sự ổn định, phát triển của Tỉnh. Đồng thời, làm rõ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh và bền vững.

Trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Tỉnh tập trung trọng tâm vào đối tượng học sinh, sinh viên, người có uy tín trong các dòng họ, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ các tàu thuyền, ngư dân,… bằng nhiều cách làm đa dạng, phong phú. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác này; đề cao tinh thần cảnh giác, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn1.

Cùng với đó, Tỉnh tập trung xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Hiện nay, Tỉnh có 09 huyện, thị xã, thành phố, trong đó huyện đảo Trường Sa và thành phố Cam Ranh có vị trí chiến lược. Địa bàn của Tỉnh phức tạp, địa hình chia cắt thành các vùng: ven biển, đồng bằng, thành thị, trung du và miền núi. Bởi vậy, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh liên hoàn, vững chắc là vấn đề đặc biệt quan trọng. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định 152/2007/ NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 27-CTr/TU về xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới. Theo đó, Tỉnh xác định xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, cả tiềm lực, lực lượng và thế trận; xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, Cơ quan Quân sự phối hợp với Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, chỉ rõ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng yếu, nội dung cơ bản, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn, nhất là khu vực trọng điểm, biển, đảo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương tham gia thẩm định và giám sát việc quy hoạch xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bảo đảm các công trình, dự án luôn gắn kết chặt chẽ với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và mang tính lưỡng dụng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tham mưu điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2010 - 2020 và Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Cùng với các nội dung trên, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường diễn tập khu vực phòng thủ theo đúng cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Nhờ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ địa bàn và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao, nhất là xây dựng mô hình điểm dân quân tự vệ biển tập trung và tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp đúng chuyên ngành quân sự và biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị, gắn với địa bàn hoạt động2.

Bên cạnh đó, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp thiết thực, nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, nhất là trên các đảo, khu vực trọng yếu, không để xảy ra “điểm nóng”, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng, đưa Tỉnh phát triển vững chắc về mọi mặt.

Xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương là một nội dung trọng tâm, được Đảng ủy Quân sự Tỉnh thường xuyên coi trọng. Đảng ủy Quân sự Tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Qua đó, làm cho các đối tượng nhận thức rõ những khó khăn, phức tạp chi phối đến quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn; xây dựng ý chí, quyết tâm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội; đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị thường xuyên coi trọng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến theo các phương án, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp và tổ chức luyện tập thuần thục. Công tác huấn luyện được thực hiện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu”, sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, huấn luyện, cơ động, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Đồng thời, chỉ đạo các cấp tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội, cải cách hành chính quân sự, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình đơn vị. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh được nâng lên, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong mọi tình huống.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, năng động trong quá trình phát triển và hội nhập.

Đại tá TRỊNH VIỆT THÀNH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

______________

1 - Năm 2017, Tỉnh đã mở 111 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, với 22.024 lượt người; giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn Tỉnh cho 64.635 học sinh, sinh viên và 17.523 giáo viên; mở 01 lớp “Học kỳ Quân đội” cho 89 em, thời gian 10 ngày.

2 - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,49% dân số, tỷ lệ lãnh đạo đạt 22,15%; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, trong đó có cấp ủy đạt 77,37%. Xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, sắp xếp, biên chế đạt 95,4%, tỷ lệ lãnh đạo đạt 9,6%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết