Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 28/09/2020, 08:53 (GMT+7)
Đảng bộ Vùng 1 Hải quân lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Bắc của Tổ quốc. Hiện nay, tình hình Biển Đông diễn biến rất phức tạp, khó dự báo, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư, phát triển, điều đó đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc do Vùng đảm nhiệm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị. Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng, trực tiếp là Nghị quyết số 5863-NQ/ĐU, ngày 08/7/2008 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Thường vụ Đảng ủy Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng “Đơn vị 3 tiêu biểu”1, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; củng cố, kiện toàn cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời, tập trung lãnh đạo tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục. Cùng với đó, Vùng thực hiện tốt công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Quá trình thực hiện, Vùng đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; tập trung thực hiện “3 xây, 3 chống”2, đột phá vào “dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội”, “lấy mỗi sai phạm là một chủ đề sinh hoạt tư tưởng để tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm”. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng nội dung thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ mới, khó và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Phát huy tốt vai trò của lực lượng chuyên trách, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; nắm, quản lý tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, v.v. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu làm trước, làm gương của đội ngũ cán bộ các cấp, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hành bắn tên lửa trong nhiệm vụ TL-17

Về xây dựng lực lượng, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng về điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng: tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo đó, Vùng đã chủ động rà soát, điều chỉnh quân số hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị; ưu tiên cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên bảo đảm quân số đạt trên 96%. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết chuyên đề số 130-NQ/ĐU, ngày 25/11/2016 của Đảng ủy Vùng về lãnh đạo tăng cường chính quy, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tập trung chấn chỉnh nền nếp, chế độ công tác, tăng cường quản lý bộ đội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn, gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Tổng Tham mưu trưởng về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Lữ đoàn 147 xây dựng mô hình điểm cho Quân chủng giai đoạn 2017 - 2020 về công tác quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn giao thông và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình, như: “3 dứt điểm, 4 mẫu mực”3, “3 mô hình, 4 quyết tâm”4, v.v. Quá trình thực hiện, Vùng chú trọng đề cao tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ; phát huy trách nhiệm của các cơ quan chức năng và tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu tại các cơ quan, đơn vị; không để mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông. Nhờ đó, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm thống nhất cao trong quản lý, chỉ huy, điều hành và hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong điều kiện lực lượng, đối tượng huấn luyện đa dạng, trên phạm vi rộng, ở nhiều môi trường khác nhau, một số lực lượng thường xuyên cơ động thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo tốt khâu đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhằm trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu. Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 319-NQ/ĐU, ngày 05/12/2013 của Đảng ủy Vùng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng: tập trung, thống nhất, đồng bộ, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và kế hoạch năm; đẩy mạnh phân cấp huấn luyện; phân rõ trách nhiệm của chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp trong phối hợp, hiệp đồng chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hành huấn luyện. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là những nội dung mới, bổ sung, sửa đổi. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và thực hiện tốt khâu đột phá của Quân chủng: “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, Vùng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo phương án, nhiệm vụ tác chiến, lấy thực hành là chính. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn Lữ đoàn 170 thực hiện mô hình điểm cho Quân chủng giai đoạn 2017 - 2020 về “Chính quy huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu” để nhân rộng trong toàn Vùng. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, theo hướng “5 sát” (sát nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sát đối tượng; sát phương án tác chiến biển, đảo; sát với chiến trường; sát các phương tiện, trang bị, vũ khí hiện có). Tổ chức huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan, phân đội, nhất là huấn luyện vững chắc cho chỉ huy và phân đội; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cơ động đường dài cho lực lượng tên lửa bờ, hiệp đồng đánh địch đổ bộ đường biển, đổ bộ đường không, v.v. Vùng coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường huấn luyện điều lệnh, thể lực và khả năng chịu đựng sóng, gió cho bộ đội; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ kiểm tra, rút kinh nghiệm huấn luyện. Qua đó, trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp; trình độ tay nghề, kỹ năng thực hành chiến đấu của nhân viên và hạ sĩ quan, chiến sĩ được nâng cao, ngày càng thuần thục, vững chắc. Hằng năm, Vùng hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật súng, pháo các bài cho khối bờ, khối tàu 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, Vùng duy trì đồng bộ, thực chất các nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Bộ Tư lệnh Vùng triển khai các biện pháp quan sát, trinh sát, thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình và các hoạt động của lực lượng nước ngoài trên Biển Đông, không để bị động, bất ngờ. Chủ động chuẩn bị đầy đủ về phương án, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, kỹ thuật, sẵn sàng xử trí các tình huống, nhất là các hành động vi phạm chủ quyền biển, đảo của lực lượng nước ngoài theo đúng chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước và luật pháp quốc tế; không để xảy ra xung đột; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công quản lý. Ngoài ra, Vùng còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá HỒ THANH HOÀN, Chính ủy Vùng
__________________      

1 - “Đơn vị 3 tiêu biểu”: 1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; 2. Giữ nghiêm kỷ luật; 3. An toàn tuyệt đối.

2 - “3 xây”: 1. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; 2. Xây dựng ý chí quyết tâm cao; 3. Xây dựng tinh thần trách nhiệm tốt. “3 chống”: 1. Chống “tự diễn biến”; 2. Chống trung bình chủ nghĩa; 3. Chống đơn thư khiếu kiện sai quy định.

3 - “3 dứt điểm”: 1. Đánh cờ, bài ăn tiền; đánh đề, cá độ; vay mượn tài sản không có khả năng trả lại. 2. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. 3. Sử dụng rượu, bia sai quy định. “4 mẫu mực”: 1. Chào mẫu mực. 2. Canh gác mẫu mực. 3. Trực ban mẫu mực. 4. Lễ tiết tác phong quân nhân mẫu mực.

4 - “3 mô hình”: 1. Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân. 2. Mỗi tuần học một điều luật. 3. Cán bộ giáo dục chính trị, làm công tác tư tưởng giỏi. “4 quyết tâm”: 1. Quyết tâm thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ. 2. Quyết tâm không vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. 3. Quyết tâm không bị động, bất ngờ về tư tưởng. 4. Quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 10/04/2021

EUR26,601.2727,990.96

GBP30,757.6632,042.36

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 10/04/2021

HCMSJC54.80055.250
Hà NộiSJC54.80055.270
Đà NẵngSJC54.80055.270