Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 08/08/2013, 10:45 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự Trà Vinh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc Khơ-me

Tỉnh Trà Vinh có trên một triệu dân, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khơ-me cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc Khơ-me chiếm trên 30% dân số, tập trung nhiều ở các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành. Từ bao đời nay, đồng bào Khơ-me luôn đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh cùng các dân tộc anh em vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Trà Vinh là một địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Chúng triệt để lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” hòng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Do trình độ dân trí còn thấp, lại thiếu hiểu biết về pháp luật, nên một bộ phận đồng bào Khơ-me bị kẻ xấu lừa mị, xúi giục, khống chế theo hội nhóm “Khơ-me Krôm” làm cho an ninh nông thôn một số nơi có thời điểm diễn biến phức tạp... Trước đặc điểm trên, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) người dân tộc Khơ-me đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Tỉnh đặt ra một cách bức thiết; một mặt, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; mặt khác, để góp phần xây dựng nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở. Từ nhận thức đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Trà Vinh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me đáp ứng yêu cầu mới.

Trước hết, Thường vụ ĐUQS Tỉnh yêu cầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết 386-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Hướng dẫn 872/HD-CT của Cục Chính trị Quân khu; Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh về “Xây dựng cán bộ người dân tộc Khơ-me”; Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên là người dân tộc Khơ-me, Hoa”. Qua đó, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng của việc xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me nói chung, trong LLVT Tỉnh nói riêng. Thường vụ ĐUQS Tỉnh ra Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me”; trong đó, xác định rõ chỉ tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện đối với việc quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng ĐNCB người dân tộc Khơ-me. Căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo của Thường vụ ĐUQS Tỉnh, các cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình và xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng hiệu quả, chất lượng. Thường vụ yêu cầu các cấp ủy phải rà soát, nắm chắc tình hình ĐNCB người dân tộc Khơ-me trong biên chế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; thấy được vai trò của họ đối với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nhất là thông qua đội ngũ này để thực hiện công tác vận động đồng bào dân tộc Khơ-me thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu hòng chia rẽ, phá vỡ mối quan hệ đoàn kết các dân tộc và quan hệ đoàn kết quân – dân. Việc xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me phải nằm trong tổng thể ĐNCB chung của LLVT Tỉnh và bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục mọi biểu hiện cục bộ địa phương, tham mưu, chỉ đạo xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me không sát hoặc không quan tâm xây dựng đội ngũ này, v.v..

Nhằm đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ người dân tộc Khơ-me trong LLVT Tỉnh theo phương châm: “chủ động tạo nguồn cán bộ tại chỗ và tạo nguồn ngay từ khi tuyển quân, tuyển sinh quân sự”,... “ưu tiên bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số vào cơ quan quân sự ở những địa phương nhiều đồng bào dân tộc thiểu số”1. Theo đó, các cấp ủy phải làm tốt công tác quản lý, nhận xét cán bộ; thông qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ để phát hiện, đánh giá, lựa chọn những cán bộ người dân tộc Khơ-me có phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt đưa vào nguồn quy hoạch, đáp ứng nhu cầu biên chế, sử dụng cán bộ người dân tộc ở những cơ quan, đơn vị và địa phương có đông đồng bào dân tộc Khơ-me sinh sống. Trong khâu quy hoạch, Thường vụ ĐUQS Tỉnh thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm các lớp kế cận, kế tiếp, với mục tiêu 100% Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, huyện, xã (phường, thị trấn) có cán bộ chỉ huy là người dân tộc tại chỗ. Cấp ủy các cấp đã mạnh dạn xem xét, đề nghị bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ người dân tộc Khơ-me và đưa vào quy hoạch nguồn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng phù hợp. Bên cạnh đó, Thường vụ ĐUQS Tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp để điều chỉnh cơ cấu, kiện toàn cán bộ các cơ quan, đơn vị; định kỳ luân chuyển, điều chỉnh cán bộ người dân tộc Khơ-me từ đơn vị sẵn sàng chiến đấu về cơ quan quân sự địa phương và ngược lại; thông qua đó, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn cho cán bộ. Đến nay, cán bộ người dân tộc Khơ-me trong lực lượng thường trực đã đạt 17,2%; lực lượng dân quân tự vệ đạt 24% so với biên chế. Các cơ quan quân sự huyện (thị), xã (phường, thị trấn) có đông đồng bào Khơ-me sinh sống đều bố trí cán bộ người dân tộc Khơ-me theo tỷ lệ thích hợp, nhất là cán bộ chính trị, cán bộ làm công tác vận động quần chúng, cán bộ quân sự xã (phường, thị trấn); không còn tình trạng “trắng” cán bộ người dân tộc Khơ-me ở những địa bàn trọng điểm. Trong tạo nguồn, Tỉnh ưu tiên chọn những thanh niên người Khơ-me có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông, đủ tiêu chuẩn phát triển Đảng đưa đi đào tạo cơ bản theo chế độ cử tuyển vào các trường sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật trong Quân đội. Đồng thời, tiến hành chiêu sinh, lựa chọn các cháu người dân tộc Khơ-me đi học phân hiệu Thiếu sinh quân ở Trường Quân sự Quân khu 9; chọn nguồn học sinh là người dân tộc Khơ-me đang học các trường phổ thông tình nguyện vào các trường quân đội theo chính sách cấp học bổng quốc phòng. Trong các đợt tuyển quân, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các ngành địa phương chú ý tuyển chọn, gọi nhập ngũ những thanh niên dân tộc Khơ-me có lịch sử chính trị, gia đình và bản thân rõ ràng, đủ tiêu chuẩn và điều kiện phục vụ lâu dài trong Quân đội, làm nguồn phát triển Đảng, đào tạo nghề, đào tạo cán bộ… để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiếp tục đảm nhiệm vai trò cán bộ cốt cán cho địa phương, cơ sở.

Để xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, Thường vụ ĐUQS Tỉnh thường xuyên chú trọng thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho đội ngũ này. Trong quá trình thực hiện, đã coi trọng gắn việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường trong Quân đội với tự đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị; động viên tính tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính toàn diện, phù hợp với chức danh quy hoạch; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ lý luận với năng lực thực tiễn. Ngoài ra, Thường vụ ĐUQS Tỉnh còn chỉ đạo Trường Quân sự Tỉnh phối hợp với các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực tổ chức nhiều lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐNCB là người dân tộc Khơ-me. Từ nguồn ngân sách địa phương, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh đều tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy, quản lý Ban Chỉ huy Quân sự xã (phường, thị trấn), đơn vị tự vệ2. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng ĐNCB người dân tộc Khơ-me trong lực lượng dân quân tự vệ; bảo đảm có cơ cấu phù hợp, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực thực tiễn và phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ có những giải pháp đồng bộ, thiết thực, đến nay, 100% cán bộ LLVT Tỉnh là người dân tộc Khơ-me có khả năng huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có trên 70% đạt kết quả khá giỏi; cán bộ người dân tộc Khơ-me là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%.

Cùng với đó, Thường vụ ĐUQS Tỉnh còn coi trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác chính sách hậu phương quân đội đối với cán bộ người dân tộc Khơ-me. Theo đó, thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động tìm hiểu, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để kịp thời đề xuất và giải quyết những vướng mắc về tư tưởng của họ theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và phong tục, tập quán địa phương. Coi trọng gắn giáo dục chung với giáo dục riêng; phối hợp giữa đơn vị, địa phương và gia đình; phát huy vai trò của ĐNCB người dân tộc Khơ-me giữ cương vị chỉ huy, quản lý, có uy tín để tuyên truyền, động viên, giáo dục, thuyết phục, kèm cặp, giúp đỡ những đồng chí gặp khó khăn, thiếu an tâm tư tưởng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, uốn nắn những lệch lạc, mơ hồ trong nhận thức của ĐNCB, đảng viên người dân tộc Khơ-me; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo; chú trọng giáo dục truyền thống của đất nước, của Đảng, Quân đội, địa phương và của đồng bào dân tộc Khơ-me để khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Thường vụ ĐUQS, BCHQS Tỉnh đã thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho toàn lực lượng nói chung và ĐNCB người dân tộc Khơ-me nói riêng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ theo chế độ hiện hành; tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng hợp lý hóa gia đình, tạo điều kiện bố trí nhà ở, đất ở, xây Nhà đồng đội, hỗ trợ gia đình cán bộ người dân tộc Khơ-me có hoàn cảnh khó khăn, v.v..

Từ những nỗ lực đã đạt được, thời gian tới, Thường vụ ĐUQS, BCHQS tỉnh Trà Vinh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng ĐNCB người dân tộc Khơ-me phù hợp với yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá VÕ DUY THANH
Phó Chính ủy BCHQS Tỉnh
___________

1 - Nghị quyết 279-NQ/ĐU, ngày 22-6-2007 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về “Lãnh đạo xây dựng ĐNCB và công tác cán bộ”.

2 - Tổ chức 4 lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 414 đồng chí (trong đó có 100 đồng chí là người dân tộc Khơ-me).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết