Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 11/04/2019, 07:51 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng cấp ủy các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm chính trị, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quán triệt tinh thần đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, đúng cơ cấu; xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng gắn với yêu cầu tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ bí thư, cấp ủy các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa phát huy tinh thần tự giác của cá nhân với công tác giáo dục, rèn luyện của tổ chức và vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, tập trung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”1. Đảng ủy Quân sự Tỉnh đặt trọng tâm vào xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, thông qua các hoạt động, như: tập huấn, giao ban chính trị, hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị, hội thi, hội thao, kiểm tra trắc nghiệm các nội dung tự học tập, nghiên cứu theo quý2, v.v.

Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tốt việc phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác xây dựng Đảng; nhất là trong xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan quân sự địa phương, tổ chức đảng trong dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Hiện tại, 100% cán bộ chủ trì các cấp đều tham gia cấp ủy; cấp thành phố, huyện đều có 01 cán bộ quân sự tham gia cấp ủy địa phương, 75% đại đội có chi ủy. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch 109-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, nền nếp và chế độ học tập, sinh hoạt đảng; tích cực đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Theo đó, bí thư và các cấp ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào phương hướng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong sinh hoạt đảng. Từ khâu chuẩn bị dự thảo, đưa ra hội nghị thảo luận quyết nghị, đến triển khai thực hiện, phân công công tác cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết đều được các chi bộ tiến hành chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và đơn vị. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp luôn sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; khắc phục tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt đảng với sinh hoạt chính quyền; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy được thực hiện theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo chức trách, quyền hạn; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác quản lý đảng viên bảo đảm chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; phát huy tốt vai trò tự quản lý của từng cá nhân.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm đạt hiệu quả thiết thực, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh quy định: mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản đăng ký phấn đấu, học tập, rèn luyện với những nội dung việc làm và tiêu chí cụ thể; hằng tháng, hằng quý, tự kiểm điểm đánh giá những việc làm được, chưa làm được, 6 tháng, một năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời, gắn việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với kiểm điểm theo các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được thực hiện triệt để, kịp thời, có hiệu quả; vai trò của cán bộ, đảng viên trên các cương vị công tác ngày càng được nâng cao; khắc phục tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền, chống hiện tượng độc đoán, chuyên quyền trong tổ chức thực hiện.

Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy định về công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên. Sự phối hợp giữa Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy trong quản lý, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ khối quân sự địa phương được thực hiện đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao. Quy trình tiến hành công tác cán bộ của cấp ủy các cấp được tiến hành chặt chẽ từ quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đến sắp xếp, sử dụng, đề bạt, luân chuyển, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc nắm số lượng, chất lượng đảng viên, thông qua công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, qua phân công, giao nhiệm vụ, sinh hoạt, học tập; thực hiện nghiêm Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên làm thước đo chủ yếu để đánh giá chất lượng và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ hằng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy luôn được các cấp trong đảng bộ chú trọng thực hiện theo đúng quy định. Hoạt động phối hợp giữa Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các huyện ủy trong kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khối quân sự địa phương đạt kết quả tốt. Các cấp đã thực hiện nghiêm việc cấp trên giám sát cấp dưới, tổ chức đảng giám sát cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy vai trò của quần chúng trong tham gia giám sát về công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, chấp hành nguyên tắc tổ chức đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, v.v. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào những tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ, v.v. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, trọng tâm là thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh của Quân đội, quy định của đơn vị; duy trì có nền nếp, chất lượng các chế độ công tác, như: xây dựng nền nếp chính quy; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết không để các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy cán bộ, đảng viên và quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm đánh giá đúng kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công tác sơ kết, tổng kết có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp cấp ủy các cấp nhận rõ hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Ở khâu này, Đảng bộ Quân sự Tỉnh luôn chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính kịp thời, đánh giá sát, đúng tình hình thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để có những biện pháp khắc phục hay xử lý kỷ luật; đồng thời, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Nhờ có chủ trương đúng, triển khai thực hiện đồng bộ, kiên quyết nên công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên hằng năm, tỷ lệ cấp ủy, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh luôn ở mức cao. Hằng năm, toàn Đảng bộ có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm so với những năm trước.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Kạn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Đại tá LÊ VĂN THƠ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_____________

1 - Chi bộ 4 tốt: 1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 2. Chất lượng sinh hoạt tốt; 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; 4. Cán bộ, đảng viên tốt. Chi bộ 3 không: 1. Không có cán bộ, đảng viên tham gia tệ nạn xã hội; 2. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm về an toàn giao thông; 3. Không có cán bộ, đảng viên sử dụng thẻ Đảng viên, giấy do Nhà nước, Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản; vay nợ không có khả năng thanh toán.

2 - Bí thư chi bộ, cấp ủy viên 6 tháng bồi dưỡng công tác xây Đảng/lần. 3 tháng/1 lần kiểm tra tự nghiên cứu, quán triệt về công tác xây dựng Đảng bằng hình thức trắc nghiệm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết