Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 05/04/2016, 16:01 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã có bước chuyển biến, tiến bộ về mọi mặt. Hằng năm, có trên 94% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự Tỉnh nhiều năm liền được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện. Một trong những yếu tố quyết định đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết 147-NQ/ĐUQSTW và Chỉ thị 316-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chấn chỉnh nền nếp hoạt động, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp là vấn đề then chốt, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương trên, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của trên vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở. Đảng ủy đã đặt trọng tâm vào xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình bồi dưỡng, Đảng ủy Quân sự Tỉnh kết hợp chặt chẽ nhiều biện pháp; trong đó, chú trọng những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tích cực tự học, tự rèn của mỗi cá nhân, kết hợp với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý của tổ chức; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy thông qua các hoạt động, như: tập huấn, giao ban chính trị, hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị, hội thi, hội thao, v.v. Trên cơ sở kết quả đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy Quân sự Tỉnh tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức và bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện tại, 100% đảng ủy xã (phường, thị trấn) đã thành lập chi bộ quân sự (trong đó: 76,2% chi bộ có cấp ủy); các đồng chí chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) các cấp đều tham gia cấp ủy địa phương. Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy chủ động xây dựng, bổ sung, ban hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của trên, bảo đảm sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy. Cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, có nền nếp các nguyên tắc, chế độ học tập, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Từ khâu chuẩn bị dự thảo, đưa ra hội nghị thảo luận quyết nghị, đến triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết đều được các chi bộ tiến hành theo đúng quy trình, phát huy được trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi ủy, chi bộ và đơn vị. Nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết khâu yếu, mặt yếu; khắc phục triệt để tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính quyền; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Cán bộ các cấp, nhất là người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức, không làm trái nghị quyết.

Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị. Theo đó, các tổ chức đảng thuộc khối cơ quan: tập trung nâng cao năng lực quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Các tổ chức đảng ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu: chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các tổ chức đảng thuộc Trường Quân sự: tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng dạy - học; xây dựng đội ngũ giảng viên cả về phẩm chất chính trị, năng lực sư phạm và đạo đức, tác phong công tác; duy trì nghiêm các quy định, quy chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục - đào tạo, rèn luyện, xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, tiên tiến. Các tổ chức đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên: chú trọng vào thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bài trừ hủ tục, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp căn cứ vào yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW, xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp cụ thể hóa các tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp; chú trọng rèn luyện tính tiền phong gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với kiểm điểm theo các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nội dung đi sâu vào kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công tác cán bộ và những vấn đề nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; qua đó, làm rõ mạnh, yếu, tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, quy định trong công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn quy hoạch với luân chuyển cán bộ. Đến nay, đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ của Tỉnh đạt 19,28% (tăng 0,36% so với năm 2014); 100% xã (phường) đội trưởng và 96,94% xã (phường) đội phó là đảng viên; 100% bí thư xã đoàn giữ cương vị chính trị viên phó. Cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc nắm số lượng, chất lượng đảng viên, thông qua công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, qua phân công, giao nhiệm vụ, sinh hoạt, học tập, chú trọng quản lý đảng viên công tác ở những đơn vị trọng yếu, công tác xa, lẻ; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của chi bộ nơi công tác với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Không chỉ thực hiện tốt công tác quản lý, cấp ủy các cấp còn thực hiện có nền nếp việc phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trên từng mặt công tác, theo chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên làm thước đo chủ yếu để đánh giá chất lượng và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. Cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, cấp ủy các cấp luôn chú trọng kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, v.v. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ; cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, v.v. Nhờ đó, những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang đã đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng Đảng, đảm bảo cho Đảng bộ Quân sự Tỉnh thực sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá BÙI HỒNG LỰC, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết