Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 06/06/2016, 10:25 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Quân sự thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và trách nhiệm chính trị, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quán triệt tinh thần đó, ngay sau đại hội nhiệm kỳ các cấp, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố đã chỉ đạo cấp ủy các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức và bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ trì đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, đúng cơ cấu; chủ động xây dựng, hoàn thiện, ban hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp uỷ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy và trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa phát huy vai trò tự giác của cá nhân với công tác giáo dục, rèn luyện của tổ chức. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, hướng tới xây dựng chi bộ “5 tốt, đảng viên 4 tốt”1. Đảng ủy Quân sự Thành phố đặt trọng tâm vào xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có phẩm chất, năng lực tương xứng với vị trí chủ trì về chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy thông qua các hoạt động, như: tập huấn, giao ban chính trị, hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị, hội thi, hội thao, v.v. Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố tập trung chỉ đạo làm tốt việc phối hợp giữa các cơ quan quân sự với các sở, ban, ngành địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là trong xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng ở các cơ quan quân sự quận (huyện), xã (phường, thị trấn), khu vực (ấp), tổ chức đảng trong dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Hiện tại, 100% cán bộ chủ trì các cấp đều tham gia cấp ủy; cấp thành phố, huyện đều có 02 đồng chí cán bộ quân sự tham gia cấp ủy địa phương. Riêng chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn), tỷ lệ có cấp ủy đạt 95,29%. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng cao; vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được khẳng định.

Quán triệt và thực hiện Hướng dẫn 497, ngày 18-4-2012 của Tổng cục Chính trị về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”; Hướng dẫn 05, ngày 08-5-2012 của Ban Tổ chức Thành ủy và từ yêu cầu của thực tiễn đặt ra, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố chỉ đạo cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, có nền nếp các nguyên tắc, chế độ học tập, sinh hoạt đảng; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong đó, hết sức coi trọng khâu quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trên, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn và từng nhiệm vụ cụ thể. Bí thư và các cấp ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào phương hướng lãnh đạo và tổ chức thực hiện các khâu, các bước trong sinh hoạt đảng. Từ khâu chuẩn bị dự thảo, đưa ra hội nghị thảo luận quyết nghị, đến triển khai thực hiện, phân công công tác cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết đều được các chi bộ tiến hành theo đúng quy trình, phát huy được trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi ủy, chi bộ và đơn vị. Nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; khắc phục triệt để tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính quyền; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo chức trách, quyền hạn. Để tạo sự đồng bộ trong sinh hoạt Đảng, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố quy định thống nhất các mẫu biểu, sổ sách hành chính đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm đạt hiệu quả thiết thực, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố quy định: mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, lối sống với những tiêu chí cụ thể; hằng tháng tiến hành kiểm điểm trước chi bộ về những chuyển biến, tiến bộ và những vấn đề cần khắc phục; hằng quý, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời, gắn kiểm điểm việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với kiểm điểm theo các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được tổ chức thực hiện triệt để, kịp thời, có hiệu quả; khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền, chống hiện tượng độc đoán, chuyên quyền trong điều hành, tổ chức thực hiện; vai trò của cán bộ, đảng viên trên các cương vị công tác được phát huy.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, quy định về công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên. Sự phối hợp giữa Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ quận (huyện) ủy trong quản lý, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ khối quân sự địa phương được thực hiện đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao. Quy trình tiến hành công tác cán bộ của cấp ủy các cấp được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc từ quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đến sắp xếp, sử dụng, đề bạt, luân chuyển, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc nắm số lượng, chất lượng đảng viên, thông qua công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, qua phân công, giao nhiệm vụ, sinh hoạt, học tập; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của chi bộ nơi công tác với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên làm thước đo chủ yếu để đánh giá chất lượng và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ hằng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng luôn được các cấp trong Đảng bộ chú trọng, thực hiện theo đúng quy định. Hoạt động phối hợp giữa Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Thành phố với Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ và Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các quận (huyện) ủy trong kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khối quân sự địa phương đạt kết quả tốt. Các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc cấp trên giám sát cấp dưới, tổ chức đảng giám sát cán bộ, đảng viên; đồng thời, tạo điều kiện để quần chúng tham gia kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, chấp hành nguyên tắc tổ chức Đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, v.v. Đối tượng kiểm tra, giám sát nhằm vào những tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ, v.v. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; trọng tâm là thực hiện nghiêm Điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của đơn vị; duy trì có nền nếp, chất lượng các chế độ công tác, như: xây dựng nền nếp chính quy; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh tiêu biểu; tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, kiên quyết không để các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy cán bộ, đảng viên và quần chúng phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Nhờ có chủ trương đúng, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nên công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Cần Thơ có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tỷ lệ cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm sau cao hơn năm trước. Hằng năm, toàn Đảng bộ có trên 73% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Thời gian tới, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đề án xây dựng Đảng của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự thành phố Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá NGUYỄN THANH ĐỨC, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

______________

1 - Chi bộ 5 tốt: lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tinh thần tự phê bình và phê bình; nội bộ đoàn kết, dân chủ, kỷ luật tốt; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị có môi trường văn hoá tốt; chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo hướng vững chắc. Đảng viên 4 tốt: chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, không có cán bộ, đảng viên quan liêu, lãng phí, tham nhũng; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, không cục bộ, bè phái, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết