Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 17/06/2019, 08:22 (GMT+7)
Đảng bộ huyện Hà Quảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Hà Quảng là huyện miền núi1, có đường biên giới dài 61,7km tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh Cao Bằng và Quân khu 1. Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Vì thế, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực; nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Huyện ngày càng được củng cố. Lực lượng vũ trang Huyện luôn được quan tâm chăm lo xây dựng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều đổi mới, tiến bộ vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng cao; luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Huyện

Để có được kết quả trên, Huyện ủy đã triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, nổi lên các vấn đề cơ bản sau:

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quan trọng này. Hằng năm, cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác quốc phòng, quân sự, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 02/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nhất là của Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Trong đó, Huyện coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quốc phòng, quân sự; định kỳ rà soát, bổ sung, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm chất lượng, tính khả thi cao. Trong chỉ đạo thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp gắn việc quán triệt, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện với phát động phong trào quần chúng rộng rãi, động viên mọi nguồn lực cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chủ động đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Huyện ủy yêu cầu các cấp phải chú ý khắc phục nhận thức không đúng về tình hình, nhiệm vụ; không thấy hết được sự nguy hại của thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, những phức tạp trong vấn đề dân tộc, tôn giáo hoặc chỉ coi trọng phát triển kinh tế mà không quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Thường xuyên coi trọng lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 62-CT/TW, Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các nghị định của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp. Quá trình thực hiện, tập trung đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm địa bàn và trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc. Nội dung giáo dục đi sâu vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Hình thức giáo dục phong phú, thiết thực, như: tổ chức bồi dưỡng tập trung, nói chuyện thời sự ở cơ sở, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các đội công tác xây dựng cơ sở và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số, v.v. Cùng với đó, Huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo hoạt động đúng quy chế, nền nếp, đạt hiệu quả cao. Từ năm 2008 - 2018, Huyện đã bồi dưỡng cho đối tượng 4, 5 được 3.350 lượt; đối tượng 2, 3 được 515 lượt, giáo dục quốc phòng cho 7.468 học sinh của 3 trường trung học phổ thông. Đối với toàn dân, Huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lồng ghép vào chương trình của các tổ chức, đoàn thể nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mọi người hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; truyền thống anh hùng của nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, trách nhiệm của từng công dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay. Nhờ kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn đã chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Để làm được điều đó, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), các nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ; phát huy vai trò của Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp với các cấp, ngành trong tham mưu và tổ chức thực hiện. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng “phát triển kinh tế là trung tâm, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Huyện ủy đã lãnh đạo các ngành chủ động kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực, thế trận của khu vực phòng thủ ngay từ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn, nhất là việc khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng, bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh có tính khả thi, phù hợp dự án của trên và điều kiện của Huyện. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho các dự án viễn thông, giao thông nông thôn, ưu tiên triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực đặc biệt khó khăn, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, thống nhất, nâng cao đời sống nhân dân và đáp ứng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, bảo đảm vật chất, vũ khí đạn dược, lương thực, thực phẩm; các kế hoạch xây dựng, huy động, dự trữ, tiếp nhận lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cho lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu dài ngày được xây dựng đầy đủ, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Để hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, Huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Nội dung, hình thức diễn tập được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tế địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội với lực lượng Công an, Biên phòng; giữa nội dung tác chiến phòng thủ với ứng phó lụt, bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng,... phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Từ năm 2008 - 2018, Huyện đã tổ chức các cuộc diễn tập theo quy định; riêng năm 2018 tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 03 xã: Cải Viên, Vân Anh và Nội Thôn, đều đạt kết quả tốt, an toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang.

Huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Bám sát quy định, hướng dẫn của trên, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm biểu biên chế, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; xây dựng các chi bộ, đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm coi trọng, nhất là cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, trong các trạng thái quốc phòng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Cùng với đó, Huyện tập trung chăm lo xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, chất lượng”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp. Thực hiện sự lãnh đạo của Huyện ủy, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã làm tốt việc đăng ký, quản lý, xét duyệt, tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, chi trả phụ cấp trách nhiệm đúng chế độ; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Năm 2018, Huyện tuyển sinh quân sự được 34 công dân, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Đến nay, Huyện đã sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt hơn 80% biên chế, trong đó tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 50%, đảng viên đạt gần 49%; lực lượng dân quân tự vệ đạt gần 5% tỉ lệ dân số, trong đó, đảng viên đạt 21,5%.

Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Huyện ủy huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tiếp tục đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân các dân tộc thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này, góp phần bảo vệ vững chắc phên giậu phía Bắc Tổ quốc.

BẾ ĐĂNG KHOA, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

____________

1 - Huyện có diện tích 45.356ha; 19 đơn vị hành chính, gồm 18 xã, 01 thị trấn, hình thành 2 vùng rõ rệt, vùng thấp và vùng cao; dân số 34.814 người, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 97%. Đảng bộ Huyện có 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với trên 4.000 đảng viên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết